3
Macchin Rooronaka Maatayno Siyono Yerro
Macchin rooronaka galshea woda nivenam dhesaa. Eeno meten yinnonam nashayno, koymo nashayno, erimayno, poorimbhayno, iirimayno, imbanana ee hamimino, eedin kona hayonam bhocchimino, gazamoysa qolmino, nashimmakkoysa qolmino, qaashimana zagimino, eediam wuupayno, yiam wottsimino, eedina burqadhimino, payyan yerinam nashimino, yidar woylamin qajadhimino, gibayno, pormakkoka purdhayno, Barjodara sagi peen kogayn wozanam nashayno koda maate. Tapir Barjoam gobshayna maatayse keda haapadhe; ko dahaannaar Barjosa kantanam kedi garidine. Igina eenakalanka pegadhaa. Harrna hambhidianna, kedi eensa ooninte ardayse, thoothi seeso yidar baske maataana, waana waana anngarmaka yivayna, yisa qaabenka raq kalaadar woymina maanaam taysate yedayna eenane. Igina maana rooro wul timmiraate keda dee; ko dahaannaar goninam dhesana damehe. Iyanesbee Iyanberesbe Musesa bhocchinam kenin garaadettsi, eena igina meskeysa gemmaana, Barjodar woylamin qajadhen goynsa dhambintan yindar yeskaana kenin dohonna, goninam keda gare. Iyanesbee Iyanberesbesa malgimmakkono may konin haapadhondettsi, igina eenasaar malgimmakkono een wulsa birante may konin haapadhenna kena agehe.
Macchino Kiilimeno
10 Ya keeda inin dhettsenbee, isa dayntanbee, isa qaabenbee, Barjodar woylamin inin qajenbee, inin darshenbee, isa nashimmakkonbee, inin yedon wocchimbhenbeka ha yivade. 11 Idar yeskon oytaydhanbee gaalenbeam, Anthokiabee, Iqoniyoonbee, Listhirabe gidir hamin dohon oytaydhanam darshintaka inin tiyonam ya dhesaada dhese. Imbaa wontea Yesus yerra igina wulsa iira iam ki dhacchade. 12 Gon Yesus Kiristooska Barjodettsi maatota nashayna wul oytaydha ke oytaydhe. 13 Ko dahaannaar siyanabee eediam taysaynabe eenaam dhaddhisadabee yinnon metenkaar dhaddhismaatebe seesondar seeso thoosada keda yive.
14 Yaar hanin dhesonbee gonne hamayse hanin tiyon yerinbeka wocchimbhayse dahaa; harrna hambhidianna, haykalanka hanin dhesonam ya dhesaada dhese. 15 Naasamora yedayse Yesus Kiristoosdar woylamin qajintaka dhaqinta haapadhen pakalmakkonam hana imen Mathaap Gazanam ya dhesidine. 16 Mathaap Gazante thaapadhoono wul Barjo Manpasinka entsadhayse ko thaapadhade; kodiar eenaam dhettsanabee, yerin yikal dhaqaanaam wacimanabee, wobon qaabora maasanabee, tipamoka waadadhaate kenin yivoadettsi keam kiilanabe koda age. 17 Ogoka Barjo eedi gon dhesaabee payyan waadimanna ashkimbhaabe kida maate.