4
Barjo birante, pir sadanka dahaanabee diyaanabedar pirdea Yesus Kiristoos birante, kisa nivintanbee bitamonbeam bhocchaate hana ida elqime. Barjosa upsinam eenna giyaa; hana agidi ko hannaar, ko agaammaar, rooro wul wocchimbhayse giyaa; eenaam kesa seeson goynsa bhocchisadabee, wacimadabee, kiiladabe darshintaka keam dhettsada wocchimbhaa. Harrna hambhidianna, eeno tipa maaton timmirinam qansana konin zagimino woda koda nive; ko dahaannaar giidhen dhalqinam qansana anngardhintaka yinin nashayna yerram kena giyada dhettsayna eenaam eelaate yinnon metenna keda pucche. Goninam qansan garayse eerin dhalqinam qansota qaami keda wode.
Yaar yerin wulam goyteaka waadadhaa; gaalenam tiyaa; Barjosa dhacchintan upsinam eenna giyaa; hana imbhon waadiman wulam thoosaa.
Inta Barjona imbhea marshadettsi hayayse inin imbhayno wodano theedidine; peen kodara edimayse inin yivensa wodano yeskidine. Banqinam payyamoka inta kansidine; isa gobenam inta macchidine; Barjodar woylamin qajintanamaar inta toolidine. Os birante tipamon waadimansa ina imbhen gobshin qoobheno ashkayse wodadhidine. Ogo inin tiyenam tipamonka pirdea Imbaa wontea Yesus ogo wodanka ina kida ime. Ogoamaar ina bish dayma, kisa nivintanam nashayna wulna kida ime.
Bhawloos Yisa Kinin Bhocchisana Yerra
Saanawa ikal nivaa. 10 Deemaas peen kogayn yerinam nashayse iam garayse Teselonqe katamandar yividine. Qerqis Galatia peendar ki yivade; Tiitoar Dilmathia peendar ki yivade. 11 Luqaas bishne ikal dahaa. Marqoos waadimanna ina kinin agenna hanka kiam entsate nivaa. 12 Tikiqoosam Epsoon katamandar inta yittsidine. 13 Hanin nivenka Thirovadda katamante Karpuskal inin garaa kotteabee mathaapinabe, kattsika mathaapinasa eebhera ashkadhaanaam ina bavate nivaa.
14 Anngamon paxate ashkea Iskindiros kattsi siya yer idar ki hayade. Imbaa wontea Yesus kisa waadimandettsi kina kida ime. 15 Kidi wonin giyenam kattsi kinin garenna, yaar kikalanka mete hasaam gishaa.
16 Iam kenin bersen yerinsa birayse malsinam inin maasenka, wul iam garayse ke yivade; imbesana kinka maatayse iam keedhaa hayyear qolehe. Ogoamaar Barjo kedar seesodettsi ki paydabhoode. 17 Ko dahaannaar Barjosa dhacchintan upsinam giyano inka konin thoothoadettsibee Ayiwdtay hamma eena wul kenin qansoadettsibe, Imbaa wontea Yesus imbesana kinka maatayse iam ki wocchinsade; zobonsaar apora iam ki dhacchade. 18 Imbaa wontea Yesus siyon yerin wulsa iira iam kida dhacche; cecinte dohon kisa bitamon raqinte iam kida yeskise. Ogona rooro wul lay gobshi kina ko dee; amiin.
Macchin Nagaymakkono
19 Bhirsqillabee, Aqilabee, Onesipoorsa oonin eenabena “Nagaya” ina kena hamaa. 20 Erasthoos Qorontoos gidir ki shidhade; Thiropimoos kinin hajadhonna Milithi katamante kiam i garade.
21 Bargin wodan yeskima ikal nivaa. Ewbulusbee, Bhudesbee, Linosbee, Qilawdiabee, imbanaana wulbe “Nagaya” hana keda hame.
22 Imbaa wontea Yesus Kiristoos hasa manpasinbesana ki dee. Barjosa sunin imintono yembesana ko dee.