Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa Bhawloos
Tiitona
Kinin Thaapoono Warqanno
Ardinta
Bhawloos kaa warqataam Tiitona kinin thaapoono 55-59 levensa iintene. Tiito Barjodar woylamin kinin qajoono Bhawloossa timmirinam qansayse dayma garehe (1:4). Yisa adhadhinka Girik eedi dahayse kisa nividino Sooria peen Anthokiara koda maate. Harrna hambhidianna, Bhawloosbee Barnabaasbe Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaanabee donzanabesana kinka dhalqota Anthokiara Yerusaalem kenin yivenka, Tiito kembesana kinka ki yivade (Gala 2:1-3). Tiito Yesus Kiristoosdar woylamin yinin qajonsa budobar, qaaman kinin taxadhoadettsi kiam oysadhadehe. Musesa yigginam toolintaka dayma Kiristoosdar woylam qajintaka bish eedinin dhaqenam ogo goynka ko dhesadhade.
Lansoa Qorontoos mathaapaate wonin shedenka kalaa misken ooninte gaalebee yer joogaabe dehen wodanka, Tiito yivayse igina yerram kinin ashkoadettsi Bhawloos kiam ki yittsade (2 Qoro 7:6-10bee 13-16be; 8:6bee, 16-17bee, 23-24be). Bhawloos kaa warqataam kinin thaapen wodanka, Tiito Qerthes hambhen bazinsa shaarinte dohon peente dahaana misken onnaam wottsanabee eenam dhettsanabe Bhawlooskalanka hayamo tiyayse waadadhite ki dahade (1:5). Ogosa budonte Bhawloos Thimaatoosna lansoa warqataam yinin thaapenka, Tiito Roome peera dhaabhayse Dilmathia peendar Bhawloos kiam yittsima garehe.
Kaa mathaapaam raq makkamdar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkono (1:1-4)
2. Bhawloos Tiitoyn waadadhen waadimansa goyti kina kinin eshkoono (1:5–3:11)
a) Misken onna goynsa (1:5-16)
b) Waana waana hamma eena goynsa (2:1-15)
c) Barjodar woylamin qajaamon een goynsa (3:1-8)
d) Buudan timmirin goynsa (3:9-11)
3. Macchin kiilimenbee nagaymakkonbe (3:12-15)
Qerthes peente dahaana misken onnaam kattsi galshayno buudan timmirinone. Gebhika “Eedi kalaa dhaqana Musesa yigginam toola kiam koda zaske; Kiristoosdar woylamin qajano bish yeekehe” hamayna Ayiwd eena eenam keda galshe (1:10bee 13-14be; 3:9). Tapir Qerthes eenasa dambinte sharmucimakko waadima thoothi ko dahade (1:12-14).
Waani waani Qerthes misken ooninte dahaana eena ogodettsin yerinkalanka yisa metenam gishima ke shidhade (2:2-3bee 10be; 3:2). Ogonante Bhawloos Barjo upsinka dohoono timmirino kena konin zaskenam kattsi ki bhocchisade (1:3; 2:4-5bee 10be). Ko timmirinam tiyaana eena yisa waadimanka Barjoam keda gobshe. Bhawloos Barjo dayntansa, pir Barjo Imbaabee (1:1-4; 2:10; 3:4), Naasabee (1:4; 2:13; 3:6), Manpas Gazanbesa (3:5), ogora dhaqintansa (2:11-14; 3:4-7) payya hayayse ki thaapade.
1
Barjosa waadima eedibee Yesus Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaabe, Barjoyn kamaanaam kidar woylamin qajintaka wocchinsanabee Barjoam kenin maatoadettsi hayen goninam keam dhettsanabe wodadhaa i Bhawlooskalanka nittsadhoono warqannone. Ogonoar Barjodar woylamin qajadhen goyno rooro wul lay dehen sadandar qaabe hayntadar ko woyade. Buudimima Barjo rooro wul lay dehen sadanam imana ena wodansa birayse malla wona ki ardade. Ogo wodan yeskaysaka, woam Dhacchea Barjo ogo rooro wul lay dehen sadansa inin giyoadettsi ina kinin elqimon goynsa Barjo yisa upsinam ki dhahade. Wosa kinka dohon Barjodar woylamin wonin qajen goynka gon isa naasi maataa Tiitona nittsadhoonone. Wosa Imbaa Barjobee woam dhacchaa Yesus Kiristoosbesa sunin imintonbee payyamonbe hana ko dee.
Tiito Qerthes Gidir Kinin Waadadhayno Waadimano
Qerthes peente haam inin garoono ogote joogonam hanin ashkoadettsibee inin hana giyondettsi misken onnasa donzanaamaar kataman wulir hanin wodoadettsibene. Misken ooninsa donza wodadhea ea siya yer yindar haapadhima, maa kallon geshoa, naana yisa Barjodar woylamin qajayna, pir “Naana kisa sun yaayaynabee ee hamiminabene” hambhima ea ki dee. Misken ooninsa wottsea hayayse wodadhea Barjokalanka erge yinin tiyonna, yer siya yindar haapadhima, poorimbhima, wacimima, bardhima, eedibesana goorima, koymona gibima, chocchi tiyea, yer payya maatonam nashea, siya maaton yerira meten yinnonam gishea, tipa maataa, gazaa, meten yinnonam wottsea ki dee. Tipa maaton timmirinam eenna dhettsaate kiilanabee ogoam garayse palimaynana malsi maasanabe kinin damoadettsi yinin dhettsadhon gonin hamon upsinka wocchimbhayse ki woye.
10 Harrna hambhidianna, thoothino eeno, kalonar Ayiwd eensa shaarira “Qaama taxadha koda zaske” hamayna ee hamimina, sun pootima waraqaynabee eenaam taysaynabe daane. 11 Igina eenaam lay haya haam koda zaske; harrna hambhidianna, kedi ooshinsen goynka koymo haapota zaskimon yer eenaam dhettsada oonin eena wul Barjodar woylamin kenin qajerra keam keda dhaddhise. 12 Qerthes eenasa shaarira mooro kalaa “Qerthes eena rooro wul buuda giyayna, dabi siyadettsi maataana, gala nashayna, waadima hayminane” ki hamade. 13-14 Ogono tarjamono gonne. Ogona Ayiwd eenasa eerinbee goninkalanka pegimbhayna eenasa upsinbeam kenin qansoamadettsi Barjodar woylamin qajintaka payya kenin doadettsi wocchinsayse keam wacimaa. 15 Gazana eenana yer wul gazane; minngimaana Barjodar woylamin qajiminana ko hanna, gaza maataa yer kala hattear qolehe; yin pir kesa qaabonbee kesa meskenbe minngimidine. 16 Kedi “Barjoam dhesooda dhese” keda hame; ko dahaannaar jibbishaynabee, ee hamiminabee, payyan waadiman wulam waadadhana damiminabe yinin dohonna, waadiman yinnonka “Barjoam dhesattone” keda hame.