Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa Bhawloos
Epsoon Eenana
Kinin Thaapoono Warqanno
Ardinta
Epsoon katamano Likkon Isiya peentene. Niggidibee, timmiribee, aaninka ashkadhaana barjonana goodimintakabe dhesadhoono eediyn thoothoono katama ko dahade. Katamansa iinte thoothino eeno Barjodettsi hayayse konin goodimayno barjono Arthemissa ooni dahade (Yi Waa 19:24).
Bhawloos kaa warqataam kinin thaapoono 52-54 levensa iintene. Bhawloos Epsoonir dohon misken ooninam woysayse leve lamaaddha ogote dahaate, Barjosa dhacchintan upsinam kinin dhettsenka, Likkon Isiya peente dohoono eeno wul Barjosa upsin ko qansade (Yi Waa 19:10). Budobar pir Thimaatoos buudan timmirin marana misken oonin wottsinam ashkanabee goninam dhettsanabe Epsoon katamante kida dee (1 Thima 1:3). Wannis Shedintono 2:4 Epsoon misken ooninte dahaana eena ena birayse Kiristoosbee eedibena kesa dohon nashimmakkonam kenin garonna Yesus ki dhiidhimade. Yisa seesora kenin maataamonna, woda likkasa budobar shaakanam misken oonira ki dhaasade. Ogona misken onno Epsoon katamara ko kayade.
Mathaapinsa aapea dhalqa misken onno Kiristoossa bishi konin dohonamne. Kaa mathaapaam raq saldar kashana dandima ko dandime:-
1. Nagaymakkono (1:1-2)
2. Misken onno Kiristooska konin haapoono (1:3-14)
3. Misken ooninbee Barjosa kantanbe (1:15–2:10)
4. Misken onno Barjosa ooni eedi kosa maatidino (2:11-22)
5. Misken onno Barjo eedina yiam kinin dhehea konin maatoono (3:1-13)
6. Misken ooninbee Barjoka thoothintanbe (3:14-21)
7. Misken ooninbee Barjo yigginbesa bhocchino (4:1–6:9)
8. Misken ooninbee Barjosa banqin koymonbe (6:10-20)
9. Macchin nagaymakkono (6:21-24)
Epsoon mathaapino misken ooninsa dayntanam koda giye. Barjodar woylamin qajaana eena dayntanka Kiristoosbesana cecin raqinte ke dooqaakaar (1:3; 2:6), peendar yinin dohonka yekka Barjo Manpasino banqinna konin imon banqin koymonam tiyayse Barjosa bhocchinam haya konin zaskenam koda dhettsise.
1
Barjo bhocchinka Yesus Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaa i Bhawlooskalanka, Yesus Kiristooska gon maataana Epsoon gidir dahaana Barjo eenana nittsadhoono warqannone. Wosa Imbaa Barjobee Imbaa wontea Yesus Kiristoosbesa sunin imintonbee payyamonbe yena ko dee.
Kiristoosbar Haapadhayno Yerro
Kiristooska cecinte dohon manpasin gobshin wulka woam gettsaa wosa Imbaa Yesus Kiristoossa Imba maataa Barjo ki gobshadhe. Gazanabee siya yer yindar qolmina eenabe maatayse kisa birante wonin haapadhoadettsi, ena peen pijadhima birayse Kiristooska woam ki kamade.
Barjo yisa payyan bhocchinka woam kinin nashonna, ena birayse qaabayse Yesus Kiristooska kisa naana wonin doadettsi ki hayade. Yin kinin hayoonoar nashadhaa yisa Naasaka wona kinin imon yisa sunin iminton gebhonin gobshadhoadettsine. Barjosa sunin imintonsa thoothamora dhaabhoono kisa Naasasa zombhino wosa seesonsa baza kashadhea maatayse laymon goynka wosa seesonsa garintonam wodi haapidine. Yisa sunin imintonamaar pakalmakkonbee dhettsintonbeka thoosayse wona ki imade.
Barjo yisa payyamonka Kiristoosbar ena birayse yinin qaabon bhocchinsa aachin dhalqinam wonin dhesoadettsi ki hayade. 10 Barjosa bhocchino cecinbee peenbedar dohon pijadhin wulam kinka kidar Kiristoossa hayamon demente maasanane. Ogono yin kinin maasayno Barjoyn qaabon wodanin yeskenkane.
11 Yer wulam yisa bhocchinka qaabayse waadadhea Barjo ena birayse yinin giyondettsi ta ki hayade; ogonoar Kiristoosbar kisa eeda wonin doadettsi woam ki kamade. 12 Ogono yin konin maatoono birayse Kiristoosdar qaabe hayaana wodi Barjosa gobshinna wonin doadettsine.
13 Yediar kanka yenin dhaqayno gon upsi maaton wozisen dhalqinam yenin qansen wodanka, Kiristoosdar woylamin ye qajade. Barjoar “yena imayda ime” yinin hamon Manpas Gazanam kinti yenin maatenam eshkea milkit hayayse yena ki imade. 14 Barjoam gobshadhoadettsi, yisa eenaam yinin tiyenka yekka “yena imayda ime” kinin hamon wulam wonin tiyensa tarja maaten Manpas Gazanam wona ki imade.
Bhawloos Epsoon Eenana Barjoam Kinin Miskoono
15 Ogonante Imbaa wontea Yesusdar woylamin yenin qajenbee Barjo eena wulna yesa dohon nashimmakkonbeam qansayse, 16 Barjoam inin miskenka yeam bhocchada yennon goynka garma Barjoam ida gobshe.
17 Kattsi Barjoam yenin dhesoadettsi, wosa Imbaa Yesus Kiristoossa Barjo maataa gobshi yiam zaskea Imbaa pakalmakkobee may dhesintobesa Manpas yena kinin imoadettsi yena kiam ida miske. 18 Hamin dohon qaabe haydhenna yeam kinin eelonbee Barjo yisa eenna “imayda ime” kinin hamon gobshinsa thoothamono hamaddha konin dohonbeam yenin dhesoadettsi, yesa woylaminin bulimoadettsi yena Barjoam ida miske. 19-20 Yin pir wodi Barjodar woylamin qajaynana kisa dohoono kantano hamaddha gebhi konin dohonam yenin dhesoadettsi yena Barjoam ida miske. Ogono kantanoar Kiristoosam dembhira dhaasoono cecinte kiam yisa mizaqinte dottsoono Barjo kanka kinin waadadhoono gembho kisa kantanone. 21 Barjo Kiristoosam yisa mizaqimbar kinin dottsoono yer harsaar hayamonbee, kantanbee, imba dayntan wulbedara dheg hayayse, pir peen kodar bish dayma keeda kaara os niven wodanka imbhea naabe wuldara sagea gobshi naabe kina imintakane.
22 Barjo yer wulamaar Kiristoossa hayamon demente ki hayade. Taar yer wulam wottsea kinin doadettsi misken ooninna mete hayayse kiam ki imade. 23 Misken onno Kiristoossa bishine; kodi Kiristoos yer wulka thoothi kinin dohonam koda dhee. Kiristoos zasken wulka yer wulam thoothi kida haye.