6
Wodi Waa Waasa Baskenam Wonin Baskayno
Imbanaanato, eedi kalaa seesonsa iinte ki dahaysaka ye haapidianna, yedi manpasinka dahayna eena ogodettsin waadadhea eam lemmakkoka maasee. Yaar pir ogodettsinka hanin taysadhoamadettsi mete hasaam gishaa. Yesa iira waa waasa baskenam ki baske; yin hayada Kiristoossa yigginam yeda toole. Eedi hayyear waani eendara kinin sagea yer qolma “Inta sagine” hamayse ki qaabina yiam kida tayse. Ko dahaannaar eedi wul yisa waadimanam marmarayse ki shede. Ogosa budonte yiam waani eenbesana yeekinsate shedota dayma, yisa meteka yinin erimen yerinam kida haape. Harrna hambhidianna, eedi wul yinnon baskenam koda baske.
Barjosa upsinam timmirea ea payyan yerin wulam kiam dhettseabesana ki kashime.
Yeam dhaddhiseebhode; Barjo bagadhehe. Eedi yinin yiithonam koda buure. Waan yinnonam wozisota yiithea waanka dembhinam kida buure; Manpas Gazanam wozisota yiithea Manpaskalanka rooro wul lay dehen sadanam kida buure. Qaabe wonin hayenam garma wonin wocchimbhenna, kosa wodanka koam wonin buurenna, payya waadimanam hayana wo boosimabhoode. 10 Ta keeda waadadhana goyti haapidi wo hanna een wulna, kalon Barjodar woylamin qajaynasa oonin eenana payyan waadimanam wo haye.
Macchin Kiilimeno
11 Ta hamin dahaana gembha pidallaka koam isa aanka yena inin thaaponam shedee. 12 Mayante payya maatayse haapadhana zagayna eena yesa qaamanaam yenin taxadhoadettsi yeam keda kantise; ogoam kenin hayayno Kiristoos masqalinsa oytaydha kedar yeskoamadettsi hamaysene. 13 Kedi yesa waanka erimana hamayse yesa qaamanam yenin taxadhoadettsi keda zage; qaaman taxadhaanaar Musesa yigginam toolehe. 14 Intaar wosa Imbaa Yesus Kiristoos masqalinkalanka ab inin erimea yer ikalanka ko pegadhe. Ko masqalinka peeno kono ikalanka, intaar peen kokala dembhika edimadhendettsi edimidine. 15 Haali pijadhi maatintano koda poote; qaamanaam taxadhabee taxadha garabe pootehe. 16 Bhocchin ogoka entsadhayna wulbee Barjo eedi maataana Israveel eenabena payyamobee garintobe kena ko dee.
17 Isa waandar dohoono madano Yesussa waadima eedi inin dohonam konin dhehenna, ta keeda kaara os eedi hayyear iam ko galshabhoode!
18 Imbanaanato, wosa Imbaa Yesus Kiristoossa sunin imintono yembesana ko dee; amiin.