2
Gembho Dhaqintano
Ogonante wonin qanson yerira shurt hamayse wonin dhamboamadettsi, koam kattsi wocchinsayse yeda woam koda zaske. Barjosa gaananaka giidhoono upsino wocchi konin dohonna, ogo upsira sageabee kona ee hamimabe yiam zasken dhabinam ke tiyade. Ta keeda wodi ogo gebhon dhaqintanam boosimbhayse lay woda hamina haminooda dhaqe? Ogo dhaqintansa upsinam birayse giyaa Imbaa wontea Yesus yintine; kinin giyenam qansaanaar wona ke giyaysaka gonne hamayse wonin tiyoadettsi woam haydine. Barjo yimal milkitbee, tarshen yerinbee, waana waana hamon yisa kantanam dhahayna yerrabeam hayntaka, pir Manpas Gazansa imintonaam yinin qaabadettsi imintaka kesa tarjamonam wocchinsidine.
Eedi Naasin Dhaqensa Entsa Maataa Yesus Kinin Dohoono
Barjo ko wonin giyen os birante niven peenam gaananasa hayamon demente haysadehe. Tapir mathaapin gazante yin giyayse raq kalaate thaapadhidine:
“Barjo, ya eedina qaabana eedi yer hare?
Kiam shedana eedi yer hare?
Gaananakala kiam likkaa toskade;
dheg hama gobshi kisa metendar qoobhedettsi ha wodade.
[Hasa aanin waadiman wuldar kiama haynsade.]
Yer wulam kisa hayamon dementea hayade” Maz 8:4-6.
hamayse thaapadhidine. Yer wulam kisa hayamon demente kinin hayenka, kisa hayamon demente haydhaama yer kala hattear qolehe. Ko dahaannaar ta yer wul kisa hayamon demente konin dohonam akar haapootone.
Ko dahaannaar kidi Barjosa sunin imintonka wo wulna kinin diyoadettsi, Barjosa gaananakala likka tokaa maataa, dembhinsa gaalen yinin tiyon goynka dheg hama gobshi kisa metendar qoobhedettsi wodadhaa Yesusam woda haape. 10 Yer wul Barjonabee Barjokabe ko pijadhade. Barjoar thoothi naasi yisa maataynaam gobshindar bavana, dhaqintansa entsa maataa Yesusam gaalenka gonin hama kiam haya ko zaskade.
11 Eenaam gaza hayeabee kanka gaza haydhaynabe Imba kala naasine; ogo goynka Yesus “Imbanaanane” hamayse keam eelana ooshimbhehe. 12 Ogonante
“Hasa naabenam imbanaanana ida giye;
hana goodimota bukaynasa shaarinte mazmurka haam ida gobshe” Maz 22:22.
ki hamade. 13 Taar,
“Inta kidar woylamin qajayda qaje” Isi 8:17.
ki hamade; pir,
“Imbee Barjo ina kinin imaana isa naanabe kishaa!” Isi 8:18.
ki hamade.
14 Ogonante “isa naana” hamayse kinin eelaanasa waabee zombhibe kesa dohondettsi, Yesusaar kedettsi eedi ki maatade. Ogoam kinin hayoonoar yisa dembhinka eediam deesana kantaysa dahaa Seethaanam kaysanane. 15 Yin pir dembhinna yinin kurtumbhenna yisa dohon leven wulka worshodettsi maatayse dahaanaam worshamora bulanane. 16 Harrna hambhidianna, Yesussa qaabono Barjosa gaananaam kelshana dayma Abraamsa muldhanaam kelshanane. 17 Ogona yer wulka imbanaanadettsi maata kiam ko zaskade. Ogo goynka eensa seesonam shiishana machadhea marsha imota hamayse Barjona waadadhea eenna burqadheabee yindar woylam qajadheabe gudullasa gebhaa ki maatade. 18 Kidi yinti taysate shedadhayse gaalenam yinin tiyonna, taysate shedadhaynaam kelshana dama ki dame.

2:8 Maz 8:4-6.

2:12 Maz 22:22.

2:13 Isi 8:17.

2:13 Isi 8:18.