Ibra Eenana
Thaapadhoono Warqanno
Ardinta
Kaa warqataam thaapaa hay kinin dohonam dhesadhadehe. Waani waani eeno Kiristoosin yisa tarjamonnante yittsaa Bhawloosne thaapaa konin hamenka, waani tapir Barnabaas way Luqaas way Abhiloosne koda hame. Thaapaa hay kinin dohonam ko dhesadhaammaar warqanno Kiristoos seesora woam Dhacchea ookimima wosa gudullasa gebhaa kinin dohonam dhayntaka Kiristoossa gobshinam tarshen goynka koda dhettse. Warqataasa aapia dhalqa 1) Kiristoos wuldara sagi kinin dohonbee 2) kidar woylamin qajayse daano yer wuldara sagi konin dohonbene. Kattsi kinin bhocchisea dhalqa wodi Kiristoosdar woylamin qajayse wonin yiven goynam garma macchinka yekka wo yive hameane (6:1-2).
Kaa mathaapaam raq makkamdar kashana dandima ko dandime:
1. Yesus wuldara sagi kinin dohoono (1:1–10:18)
a) Yesus Barjokala qansayse eenna giyayna wuldara sagi kinin dohoono (1:1-3)
b) Yesus Barjosa gaanana wuldara sagi kinin dohoono (1:4-14; 2:5-18)
Biraa wacimea: Barjo upsindar toozadheebhode! (2:1-4)
c) Yesus Musedara sagi kinin dohoono (3:1-6)
Lansoa wacimea: Barjo upsinam tiyattone hameebhode! (3:7-19)
d) Yesus Iyaasodara sagi kinin dohoono (4:2-10)
Makkansoa wacimea: Barjo upsinam gonne hamattone hameebhode! (4:1bee 11-13be)
e) Yesus Aarondara sagi kinin dohoono (4:14–5:10)
Oytsoa wacimea: Barjo upsinka naasi maateebhode! (5:11–6:20)
f) Yesus Lewi eedi maataana gudullara sagi kinin dohoono (7:1-28)
g) Yesus ena mallara sagi kinin dohoono (8:1-13)
h) Yesus dambinbee imbhen marshan wulbera sagi kinin dohoono (9:1–10:18)
2. Yesusdar woylamin qajayse daano yer wuldara sagi konin dohoono (10:19–13:21)
a) Barjokal wonin yeskayno Barjodar woylam qajintaka konin dohoono (10:19-25)
Dongsoa wacimea: Dhesayse seeso waadadheebhode! (10:26-31)
b) Peen kodar wonin dahayno Barjodar woylam qajintaka konin dohoono (10:32–11:40)
c) Barjo naas wonin dohonna kidar wocchimbhayse wonin gebhayno woylam kidar qajintaka konin dohoono (12:1-11)
Laskoa wacimea: Kidar woylamin yenin qajenam garintaka Barjosa imintora edimeebhode! (12:12-17)
d) Barjo wona imen koymon wulam wonin tiyayno kidar woylam qajintaka konin dohoono (12:18-24)
Tobhsoa wacimea: Barjona “Ee hamattone” hameebhode! (12:25-29)
e) Eensa shaarinte zaskenam wonin waadadhayno kidar woylam qajintaka konin dohoono (13:1-21)
3. Macchin kiilimenbee nagaymakkonbe (13:22-25)
Warqanno birayse Mathaap Gazansa bhocchin wulam koda giye: Ena Mallan mathaapinte Barjo yikala qansayse eenna giyaynaka giydine; Haalin Mallan mathaapinte Barjo kalaa yisa Naasaka giydine. Barjo Naasa toydiane, pijaane, Barjoane, keedheane, dhaccheane. Taaki wosa gudullasa gebhaa maatayse kantanka dahaa Barjosa mizaqinte ki dooqade.
Ogo goynka Kiristoos gaananadara sagine; keam pijaa kidine (1:4–2:18). Yesus Musebee Iyaasobedara sagine; waadadhaynasa Imbane (3:1–4:13). Yesus Aaronbee Aaronsa eedanabedara sagine; gudullasa gebhaane (4:14–7:28). Kinin woysoono hallo mallano ena mallandara sagine (8:1-13). Musesa yiggin goynsa marshan machadhaana qollabedara kinin wona hayoono marshano sagine (9:1–10:18).
Warqataasa lansoa aapia dhalqa (10:19–13:25) kidar woylamin qajayse daano yer wuldara sagine. Kashi 11 Ena Mallan wodanka Barjodar woylamin qajayse dahaana eenasa sadano hamin taysate shedadhonam koda dhee. Kashi 12 wosa kidar woylamin qajidino harrna konin taysate shedadhenam koda dhee. Woylamin qajintaka dhesadhaana eena Barjobesana yivintabee Barjo “Yena hayayda haye” kinin hamon upsinka daabee diyabe hamin konin dohonam kedi dhaydine. Kiristoos Barjodar woylamin wonin qajensa birabee maccheabe maatintaka kidi wona wuldara sagi maataa kamsine. Gaalenin wodar niven wodanka, Kiristoosam shedintabee bhocchintabeka, Barjo woam yisa naasi hayayse kanka wonin gebhoadettsi ogo gaalenam wodar kinin bevenam dhesinta woam koda zaske. Warqataasa iinte dahaana wacimena budoka maatima os birandar woylam qajintaka yivaate wonin gebhoadettsi keda bhocchise.
1
Barjo Yisa Naasaka Kinin Giyoono
Barjo ena wodanka waana waana goytika Barjokala qansayse eenna giyaynaka wosa eykenana thoothi wodana giydine. Taaki macchin wodan koka yer wulsa toydi maataa yisa Naasaka wona giydine. Barjoar yer wulam kinin pijoono Naasa yintea goynkane. Kidi yinti Barjo gobshinsa shaakane; kidi yisa dantanka Barjo Imbaabesana kalaane. Yisa kantan upsinka pijadhin wulam keedhayse ki yedade. Eenaamaar kesa seesora yinin gazinsonsa budonte cecinte wuldara gobshinka sagi maataa Barjosa mizaqimbar ki dooqade.
Yesus Barjosa Gaananadara Kinin Sagayno
Barjo Naasana imbhoono naabeno Barjo gaananasa naabendara kattsi sagine; ogodettsi kidi kedara sagine. Harrna hambhidianna, Barjo yisa gaananasa kalaana
“Ya isa Naasine;
inta haam kina adhidine” Maz 2:7.
pir,
“Inta kisa Imba ida maate;
kidiar isa Naasi kida maate” 2 Saam 7:14; 1 Haydhon 17:13.
hamayse kinin giyaa hayne? Pir Barjo biraa Naasa yinteam peendar yinin nittsenka,
“Barjosa gaanana wul kumpurdhayse kina ke goodime” Maz 97:7.
ki hamade.
Barjo yisa gaananaka
“Isa gaananaam wuradettsi ida haye;
ina waadimaynaamaar nuusa laabhinadettsi ida haye” Maz 104:4.
ki hamade. Yisa Naasaka ko hanna,
“Barjo, hasa bitamon borkotono rooro wul lay koda dee;
hasa eenaam tipamoka hada wottse.
Tipamon waadimanam nashayse siyon waadimanam ha jibbade.
Ogo goynka hasa Barjoa haam kamayse hasa aanammadara kattsi sagi hayayse haam wozisen zaytinka ki qadhade” Maz 45:6-7.
ki hamade. 10 Yin pir,
“Imbo, ya ena birayse peenam ha pijade;
cecinoar hasa aanin waadimanone.
11 Igina kaya ke kaye;
ya rooro wul daada dee.
Kedi wul apaladettsi keda gecche;
12 apaladettsiar keam hada umbhuse;
apaladettsiar ookaada ooke.
Yaar rooro wul lay ookimattane;
hasa levensa macchi qolehe” Maz 102:25-27.
ki hamade.
13 Barjo gaananasa kalaana
“Haam jibbaynaam hasa hayamon demente inin hayenka yekka isa mizaqinte dooqaa” Maz 110:1.
hamayse kinin giyaa hayne? 14 Ta keeda gaanana wul Barjoyn dhacchaynaam kenin kelshoadettsi nittsadhayna Barjona waadadhayna manpasinatayu?

1:5 Maz 2:7.

1:5 2 Saam 7:14; 1 Haydhon 17:13.

1:6 Maz 97:7.

1:7 Maz 104:4.

1:9 Maz 45:6-7.

1:12 Maz 102:25-27.

1:13 Maz 110:1.