Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa Bhawloos
Pilmonana
Kinin Thaapoono Warqanno
Ardinta
Kono warqanno yittsadhaa Bhawloos eedi kalaana kinin thaapaa warqatine. Bhawloos Pilmonabesana kinka kalaa kisa maatintansa, pir kedi lamaana Kiristoosbesana kesa dohon kalaa maatintansa, Pilmona yer kala kinin hayoadettsi miskana Bhawloos kaa warqataam ki thaapade. Kinin thaapoonoar 52-54 levensa iintene. Lemmakkobee nashimmakkobe dhahaate Bhawloos detha maaton yerinam ashkana kurtumbhima kinin thaapaa warqatine.
Warqataasa aapea dhalqa Pilmona yisa waadiman ea Anasmosbesana kinin qaashimoadettsine. Kiristoos wonnon oolonte Barjosa wacimenbee pirdinbeam kinin tiyonna, Barjo “Yena ko shidhe” hamayse woam kinin tiyaadettsi, Pilmona yisa waadiman ea Anasmosna “Hana ko shidhe” hamayse kiam kinin tiyoadettsi Bhawloosda oyse. Waadima eedira sagi imbanaasdettsi hayayse kinin tiyoadettsi kida oyse. Bhawloos “Anasmosdar baza dahaa ko hanna, agaa bazaam idar paydaa; inta kashasane” kida hame. Ogodettsi eedi kalaasa tipamonam eedi abna paydadhen kamsinsa timmirinam koda dhettse.
Kaa mathaapaam raq dongdar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkono (1:1-3)
2. Bhawloos Pilmonana Barjoam kinin miskoono miskeno (1:4-7)
3. Pilmona Anasmosna “Hana ko shidhe” hamayse kiam kinin tiyoadettsi Bhawloosin oysoono (1:8-21)
4. Bhawloossa Pilmonaam yivayse shedana dohoono bhocchino (1:22)
5. Macchin nagaymakkono (1:23-25)
Qolasias misken oonin eena Pilmona ooninte kenin bukenna, Bhawloos kaa warqatabee Qolasias eenana kinin thaapaa warqatabeam kala goyt ki yittsade.
1
Yesus Kiristoosna dhaxadhaa i Bhawloosbee imbanaasa Thimaatoosbekalanka, kattsi wonin nashea, wombesana kinka waadadhea Pilmonanabee, wosa imbanaan Apibianabee, wombesana kinka Kiristoosna banqin kansea Arkibhaasnabee, pir hasa ooninte Barjoam miskota bukayna eenabena nittsadhoono warqannone. Wosa Imbaa Barjobee Imbaa wontea Yesus Kiristoosbesa sunin imintonbee payyamonbe yena ko dee.
Pilmonasa Nashimmakkonbee Barjodar Woylamin Qajidinbe
Barjoam inin misken wodanka haam bhocchada rooro wul isa Barjoam ida gobshe. Harrna hambhidianna, Imbaa wontea Yesusdar woylamin hanin qajenbee Barjo eena wulam hanin nashenbeam inta qansidine. Kiristoossa wonin maatonna, wokal dohoono payyan yerro wul may konin dhesadhoadettsi, Barjodar woylamin hanin qajenam een waanina wocchimbhayse hanin dhettsoadettsi hana Barjoam ida miske. Imbanaasa, hannon goynka Barjodar woylamin qajaynasa woylammo konin ukunsonna, hasa nashimmakkonka thoothi wozabee wocchimbhebe inta haapidine.
Bhawloos Anasmosna Pilmonaam Kinin Miskoono
Ogonante haya haam zaskenam hanin hayoadettsi hana Kiristooska kurtumbhima giyana i damaakaar, inta geccho maataa, taaki Yesus Kiristoosna dhaxadhaa Bhawloos nashimmakkoka haam ida miske. 10 Dhaxin ooninte dahayse inin adhaa isa naasa Anasmosna haam ida miske. 11 Kidi ena hana pootima, taaki imbee hambena pooteane. 12 Woylam wulka inin nashea Anasmosam inta hadar maasate yittsidine. 13 Inta Barjosa dhacchintan upsin goynka dhaxin ooninte daa i hanna, hannon oolonte ina kinin waadadhoadettsi ikal ki dee ida zage. 14 Ko dahaannaar hasa payyan waadimano kantaka dayma hanin nashendettsi ko dee hamayse, haam oysima yer kala hattear hayana zagattine. 15 Anasmos likka wodana hakalanka kinin edimoono way rooro wulna hambesana kinka ki dee hamaysene. 16 Keeda kaara os hambesana kinka kinin dahayno waadima eedidettsi dayma, waadima eedira sagi nashadhaa hasa imbanaasdettsi kida maate. Harrna hambhidianna, isa kattsi nashadhaa imbanaasa ki hanna, waanka hana kinin waadadhenbee Imba Kiristooska hambanaasa kinin dohonbeka hana hamin kalon nashadhaa kida maate.
17 Ta keeda aanamodettsi iam ha paydidianna, idettsi hayayse kiam tiyaa. 18 Haam kinin genaa yer dahaa ko hanna, way hasa baza kidar dahaa ko hanna, bazanam idar paydaa. 19 “Inta Bhawloos bazanam kashayda kashe” hamayse aanin innonka imal hana i thaapade. Hasa sadansa ko hanna, ya hanti isa baza eedi hanin dohonam hana bhocchisana zagattine. 20 Imbanaasa, Imbaa wontea Yesusna hamayse iam hanin kelshoadettsi haam ida oyse; iam galshen bhocchira Kiristooska ukunsisaa.
21 Ina ee hada hame hamayse dhesintaka, hana inin giyerra sagi hanin waadadhenam inin dhesenna, hana i thaapade. 22 Pir nivayse inin ukunsea raq ina ashkaa; harrna hambhidianna, Barjo yesa miskenam qansayse inin yekal nivoadettsi kida haye hamayse bhocchi ida haye.
Macchin Nagaymakkono
23 Yesus Kiristoosna imbesana kinka dhaxadhaa Ebhapira “Nagaya” hana kida hame. 24 Pir imbesana kinka waadadhayna Marqoosbee, Aristhirokoosbee, Deemaasbee, Luqaasbe “Nagaya” hana keda hame. 25 Imbaa wontea Yesus Kiristoossa sunin imintono yembesana ko dee.