3
Barjodar Woylamin Qajaanayn Waadadhayno
Barjodar woylamin qajayna eena yiam wottsaynabee yisa hayamo dahaanabena yiam toskayse ee kenin hamoadettsi, payyan waadiman wulam waadadhana ashkimbhaana kenin doadettsi, eedi haydarar siya yer kenin giyoamadettsi keam bhocchisaa. Kalonar eedibesana uuri kansiminabee, leeminabee, een wulkal yer wulka meten yinnonam toskayse dhahaynabe ke dee.
Wodi kosa birayse malgimma eena wo dahade; ee hamimina, dhaddhismayna, anngarmanbee waana waana hamon waan wozanbena worsho maataana, siyamobee woogintobeka dahaana, jibbadhaanabee kinka kiam kiam jibbaynabe wo dahade. Ko dahaannaar woam dhacchaa Barjosa payyamonbee eenam kisa nashintanbe may konin dhesimon wodanka, kisa garintonka haali adhadhi maaton shiidhintanbee Manpas Gazanka haalisintanbeka woam ki dhacchade; wonin tipa waadadhon waadimankatehe. Barjo woam dhacchaa Yesus Kiristooska Manpas Gazanam thoosayse wodar ki laalade. Ogoam kinin hayoonoar kisa sunin imintonka woam tipana eena maasayse, qaabe hayayse wonin toolayno rooro wul lay dehen sadanam wonin tiyoadettsine. Ogono gon hama upsine. Barjodar woylamin qajayna eena payya waadimanam waadadhana kenin wocchimbhoadettsi, igina hana inin giyaana dhalqinam wocchimbhayse hanin giyoadettsi ida zage. Ogono dhalqino payyabee eedina ageabene.
Ko dahaannaar malgimma eenasa palimenbee, eykenasa caacin paydadhenbee, goorenbee, Muse yiggira dhaabhen wacimenbera pegimbhaa. Ogono pootimabee bazaysa qolmabene. 10 Eensa shaarinte edimen bevea eam kalaa way lamaa goyt kiam hanin wacimonsa budonte kikalanka pegimbhaa. 11 Ogodettsin waadiman hayea ea wobobee, seeso eedibee, yisa metendar kinin pirdonbeam dhesaa.
Macchin Kiilimenbee Nagaymakkonbe
12 Arthemaasam way Tikiqoosam hakal inin yittsenka, ya Niqabhiliyon katamandar ikal saana nivaa. Inta barginam ogote kappana i qaabade. 13 Yigginam dhesea Zeenaasbee Abhiloosbeam yer kala hattear kekalanka joogoamadettsi kesa goynna zasken wulka keam kelshaa. 14 Wonna muldhana aapi ushimina maatayse kenin shidhoamadettsi, dayntanna zaskenam thoosana kenin damoadettsi payyan waadiman waadadhanam ke dhese.
15 Imbesana kinka dahaana wul “Nagaya” hana keda hame. Barjodar woylamin qajayna wosa nashonana “Nagaya” kena hamaa. Barjosa sunin imintono ye wulka ko dee.