13
Barjoam Wozisayno Waadimano
Rooro wul imbanaasdettsi yenin kiam nashea nashimmakko yesa ko dee. Shonnaam tiyayse shocchisadhenam waleebhode. Harrna hambhidianna, ogodettsi shonnaam tiyada waani waani eeno dhesima Barjosa gaananaam ko tiyade. Pija 18:1-8; 19:1-3.
Kembesana kinka yenin dhaxadhaadettsi hayayse dhaxadhaana eenaam bhocchee; yediar kedettsi gaalenam yenin tiyendettsi gaalen tiyaynaam bhocchee.
Keemono een wulkal gobshadhoono ko dee. Geshoabee geshon yinnonbe kidar woylamin qajadhaana yinin maatenam joshkintaka yisa keemonam ke minngisabhoode. Harrna hambhidianna, sharmucimakkon hayayna eenadar Barjo kida pirde.
Koymo nashimmakkorra pegimbhee; yesa dohonam ina yeeka ko yeeke hamee. Harrna hambhidianna, Barjo yinti
“Inta haam dhabattine; haam garattine” Yiggi 31:6bee 8be; Iya 1:5.
ki hamade. Ogonante qothime qolma
“Imba Barjo iam kida kelshe; kurtumbhattine.
Eedi iam hamin ki haye?” Maz 118:6.
woda hame.
Barjosa upsinam yena giyaana yesa entsanaam bhocchee; kesa waadimansa aapinam bhocchaate Barjodar woylamin yenin qajenka keam maatee. Yesus Kiristoos naar, kinaar, rooro wul lay ookimehe.
Kosa birayse yenin qansaamon waana waana hamon timmirinka bavate yeam ko yiidhabhoode; wosa woylammo galansa yigginam toolintaka dayma Barjosa sunin imintonka wocchimbhidi ko hanna payyane. Harrna hambhidianna, galansa yigginka yivayna eenana hamin ko dahaakaar kena pootadehe. 10 Barjona marshan daran imbhayno wosa raq daane; ko dahaannaar marshan raqin ogodar Barjona marshan imbhenam gazan apalan ooninte dooqayse waadadhayna gudulla tiyayse itsa keam zaskehe.
11 Gudullasa gebhaa seeson gardhoadettsi Barjosa gazan ooninte qollasa zombhi tiyayse kida arde; qollasa waanam kerminsa iira bulayse mayante koda koqadhe. Lewi 16:27. 12 Ogonante Yesus ogodettsi eenaam yisa zombhinka gazinsana katamansa gasante gaale haapayse ki diyade. 13 Ta keeda kidar yeskon ooshimbhenam wodar tiyayse gurdara utayse mayante Yesuskal wo yive. 14 Harrna hambhidianna, wodi akar niven katamanam anngarmaka woda toole; lay dehea katama wosa peen kodar qolehe.
15 Ta keeda Yesus Kiristooska gobshinsa imintonam rooro wul Barjona wo ime; ogonoar kisa naabenna tarjayno apono konin imayno Barjoam gobshintansa imintone.
16 Payyan yerinam hayntanbee yesa dohon yerinam waani eenbesana kinka kashimintanbeam waleebhode. Harrna hambhidianna, ogodettsino imintono Barjoam wozisa ko wozise.
17 Yeam entsaynana ee hamee, kesa wottsin demente dehee. Harrna hambhidianna, keam oysadhea oysime konin dohonna yesa sadanam toolana keda wocchimbhe. Yedi kena yenin ee hamenka kedi yisa waadimanam wozaka keda waadadhe. Ogotay ko hamma woylaminka yisa atada keda waadadhe; ogono yena pootehe.
Macchino Kiilimeno
18 Wona Barjoam miskee. Payya meske wosa konin dohonam wodi dhesidine; wodi yer wulka payyamo dayntaka doota woda anngardhe. 19 Kalon wocchimbhayse Barjoam yenin miskoadettsi yeam inin miskayno saana yekal inin nivoadettsine.
20 Gebhaa yaanaam gishiman gishea wosa Imbaa Yesusam rooro wul lay dehen mallansa zombhinka dembhira dhaasaa payyamon imea Barjoa 21 kisa bhocchinam yenin hayoadettsi payyan yerin wulka yeam ki dhaxinse; yiam wozisen yerinamaar Yesus Kiristooska wosa iinte ki haye. Yesus Kiristoosna rooro wul lay gobshi kina ko dee; amiin.
22 Imbanaanato, kono yena inin thaapoono warqanno tokaa konin dohonna isa kiilimenam darshayse yenin tiyoadettsi yeam ida miske. 23 Imbanaasa Thimaatoosam dhaxin oonira kiam buldhonam yenin dhesoadettsi ida zage; saanawa ikal ki nivanna kimbesana kinka nivayse yeam shedayda shede. 24 Yeam entsaynabee gazana eena wulbena “Nagaya” ina kena hamee. Thaalian peen eena “Nagaya” yena keda hame.
25 Barjosa sunin imintono ye wulbesana ko dee.

13:2 Pija 18:1-8; 19:1-3.

13:5 Yiggi 31:6bee 8be; Iya 1:5.

13:6 Maz 118:6.

13:11 Lewi 16:27.