Yayqoobin
Thaapoono Warqanno
Ardinta
Yayqoob warqatinam kinin thaapoono 37-42 levensa iintene hamayse koda bhocchadhe. Haalin Mallante haapadhayna mathaapina wulsa birayse thaapadhaa mathaapane. Ogona misken oonin woysadhorra yedayse waana waana taysate shedea yer Barjodar woylamin qajaynadar konin yeskoono dhesima ko dhesime. Warqatinin thaapadhoono peen wuldar Ayiwd eedi dahayse wanthimaana Barjodar woylamin qajaanana konin dehenka, waana waana goa maatea yer kedar ko keeraakaar keam wocchinsayno kesa Barjodar woylamin qajidinone. Yayqoob yisa warqatinka Barjodar kesa woylamin qajidino gon konin dohonam dhettsana hamin kenin taysate shedadhonam dhaana bish dayma, ogo woylamin qajidinam kesa dayntanka hamin waadimadar haccha keam zaskenam dhettsanane.
Thaapea Bhawloos “Imbaa wontea Yesussa indanaasa Yayqoob” hamayse kinin eeleane (Gala 1:19). Yesussa indanaana oydi dahayse (Maat 13:55) kinin waadadhenka kidar woylam qajehe (Wannis 7:5). Ko dahaannaar Kiristoos cecindar kinin yivonsa budonte kidar woylam qajidine (Yi Waa 1:14; 1 Qoro 15:7). Bhethiroos Yerusaalemra kinin yivonsa budonte, Yayqoob Yerusaalem misken ooninsa entsa ki maatade (Yi Waa 12:17). Yayqoob misken onnasa gebhi maataa entsa kinin dohonam dhesana damooda dame (Yi Waa 15:13-29; Gala 2:9). Haalin Mallante macchi kinin haapadhoono Yittsadhaanasa Waadimano 21:18ne. Misken oonin eerinka 54 levenka Ayiwd eena Barjodar woylamin qajadhen goynka ke deesade koda hambhe.
Woylam qajinta haminta hamin giyntane? Kaa oysimeana malsi maasana Yayqoob yisa warqatinte gebhi qaabe thaapidine. Kaa oysimeasa malsino wonin dehen dayntan wulam koda kaame.
Kaa mathaapaam raq dongdar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkono (1:1)
2. Barjodar woylamin qajadhensa taysate shedadha (1:2-27)
3. Barjodar woylamin qajadhensa dantano (2:1–3:12)
4. Barjodar woylamin qajadhensa waadimano (3:13–4:12)
5. Barjodar woylamin qajintanam waadimadar hacchadhensa (4:13–5:20)
Yayqoob yisa warqatinka nagaymakkorra guttsayse taysate shedadhidinbee gaalenbesa thoothi kinin giyenka “woza” hamayse kinin giyonam (1:2-3) wo bhocche. Bhawloos pir waana waana gaaleno wozabee gobshibe konin thoothoadettsi kida bhocchise (Roome 5:2-5). 1 Bhethi 1:6-7 pir shedee.
Taysate shedadhensa kattsi aapea bhocchia darshintaka gebhintonam wonin haapoadettsine (1:2-4). Kaa raqate taysate shedadha haminta mayara nivea goa way gaale hamintane. Igina taysate shedayna Barjo bhocchinka Barjodar woylamin wonin qajenam taysana nivaynane; wonin bashenka kanka gobshinam wonin haapaynane (1:12). Wosa iira utayno taysate woam shedayno daane (1:13-15); ogono taysate woam shedayno wosa siyon bhocchirane, Barjokala nivaynotehe.
Igina taysate shedaynaam yinin thaaponsa budonte Yayqoob gonin hammo Barjodar woylamin qajadhensa kida dhettse. Gonin hammo Barjodar woylamin qajadhayno aapi qolma maatehe. Payya waadima koda dhettse. Gonin hammo Barjodar woylamin qajadhensa dahaa ea yisa atabhinam kida toole; yisa dohon bhocchin wulam Barjona yirk kinin hayenka Barjo kisa miskenam kida qanse. Ogona gonin hammo Barjodar woylamin qajadhayno wosa dayntanka may haapadhenbee thoothi aapi maatenbene.
1
Barjobee Imbaa wontea Yesus Kiristoosbesa waadiman eedi maataa inta Yayqoob, peen wulir wanthimayse dahaana tabhi lamaana muldhanana inin thaapoono warqannone. Payyamo yena ko dee.
Barjodar Woylam Qajintabee Pakalmakkobe
2-3 Imbanaanato, Barjodar woylamin yenin qajen goynka yedar yesken taysate shedenam darshintaka wocchimbhintanam konin hapsenam dhesayse, waana waana gaale yedar yeskenam kattsi wozaka tiyee. Yer kala hattear yekalanka joogima, gonin woyntanka thoothaana yenin doadettsi darshintano yisa waadimanam ko thoose.
Yesa iira hayyear pakalmakko joogidianna, een wulna bagima sun thoothi imea Barjoam ki miske; kinaar imbha ko imbhe. Ko dahaannaar yer kalaaka hattear qothimima Barjodar woylamin qajayse ki miske. Harrna hambhidianna, qothimea eedi jibarenin yiam kupenka shohen bazindettsine. Agaa ea Imbaa Barjokalanka yer kala hattear kinin haapea kina ko maatabhoode. Kidi qaaboysa lamaa maataa goyna wuldar os ora hameane.
Qambhia Eabee Wodinta Eabesa Wozano
Dayntanka tokaa imbanaasa Barjo kiam dheg kinin hayenna ki wozadhe. 10 Wodinta imbanaasa Barjo kiam yirk kinin hayenna ki wozadhe. Harrna hambhidianna, eensa wodimmakkono shudhisa aamadettsi sun diina ko diine. 11 Haynin utayse oydhenka shundho waqaqa ko waqaqe; aamanoar diina ko diine; kosa dantanoar kaya ko kaye. Ogodettsi eedi wodimo yinin waadadhen waadimanka jeekada kida shidhe.
Eedidar Yeskayno Taysate Shedadhano
12 Taysate sheden yidar yeskenka darshintaka wocchimbhayse dehea ea gobshadhaane. Harrna hambhidianna, taysate yinin shedadhonam yinin bashonsa budonte Barjo “Iam nashaynana imayda ime” kinin hamon sadanam gobshi qoobhedettsi kida tiye.
13 Eedi kiam taysate sheden kidar yeskenka, “Barjo iam taysayse kida shede” ki hamabhoode. Harrna hambhidianna, Barjo siyaka taysate shedadhehe; pir Barjo siya yerka eediam taysate shedehe. 14 Ko dahaannaar eeno wul yisa meten yinnon anngarmano kiam gochenbee taysenbeka kida shedadhe. 15 Ogosa budonte anngarmano sirmayse seesonam koda adhe; seesoyn gebhonsa budonte dembhiam koda adhe.
16 Inin nashayna imbanaanato, dhaddhismeebhode. 17 Payyanbee gonin iminton wulbe bhaa cecirane; ogono nivayno shipodettsi yaayimabee ookimeysa qolmabe, shaakanasa Imbakala koda hanche. 18 Barjo yisa bhocchinka pijadhin wulsa bira wonin doadettsi gonin upsinka woam ki adhade.
Wonin Qansonam Waadimadar Hacchinta
19 Inin nashayna imbanaanato, keeda koam waleebhode: Eedi wul qansana gibaynabee, giyana gibiminabee, wacimana leeminabe ke maate. 20 Harrna hambhidianna, eensa wacimeno Barjosa tipamonam hapsehe. 21 Ogonante minngin yerinbee seeson yerinbesa thoothamonam yekalanka pegisayse, Barjo yesa woylaminte kinin koron yesa sadanam dhacchana damen upsinam lemmakkoka tiyee.
22 Barjosa upsinam waadimadar hacchayna eena maatee; yennon metenam taysaate qansayna bish maateebhode. 23 Barjosa upsinam qansayse waadimadar hacchima yisa aapin kerinam mastoot gidir shedea eadettsi kida maate. 24 Yiam kinin shedonsa budonte kida yive; ogora hamin kinin dohonam saanawa wala ki wale. 25 Ko dahaannaar baza yindar qolma hayen gonin yigginam payya shedayse kanka wocchimbheabee upsin kinin qansonam walma bhocchayse waadimadar haccheabe, kidi yisa waadimanka gobshadhaa kida maate.
26 Yisa atabhinam toolima “Inta Barjodar woylamin qajintaka wocchimbhidine” hamea ea yiam kida tayse; Barjodar woylamin kisa qajidinoar pootiminone. 27 Barjo Imbaasa birante minngamonbee qaysiysa qolmonbe kidar woylamin qajintano naana qambhinabee maana qambhinabesa gaalen goynka keam kelshinta, pir hasa metenamaar peen kosa minngamorra toolinta hamintane.