2
Qambhia Eam Baga Zaskimino
Imbanaanato, gobshadhaa Imbaa wontea Yesus Kiristoosdar woylamin qajayna ye hanna, eensa shaarinte eedisa woti shedayse hayeebhode. Kamsina eedi lamaa bukin raqindar nivaanasa kalaa aaninte yisa worqi arsayse apala goobe qaadhaane; waa ea apala geccho qaadhaa qambhine. Apalan gooben qaadhaa eam gobshintaka “Ogo gobshadhon raqinte dooqaa” kina ye hamidianna, pir qambhia eana “Ya saa ogote woyaa” way “Isa roonkal dooqaa” kina ye hamidianna, keeda ogoka yesa shaarinte edimenam yenin bevenbee siyon qaabonka yenin pirdenbe yena haapadhayu?
Inin nashayna imbanaanato, qansee: Barjo yidar woylamin qajintaka wodimbhaana kenin doadettsibee yiam nashaynana “imayda ime” kinin hamon kisa bitamonam kenin tiyoadettsibe peen kodar qambhinaam kamadaa? Yediar qambhinaam yeda bage. Yeam galshaynabee pirdaynasa birante yeam gochate yivaynabe wodimmatayu? Kanka yenin eldhen gobshadhon naabenam iirayna keditayu?
“Eediam hadettsi hayayse nashaa” hamayse Mathaap Gazante thaapadhoono Barjosa bitamonsa yigginam ye toolina, payya yeda haye. Eedisa woti shedayse ye haydianna, seeso yeda haye; yigginam yenin garonna yedar koda dhiidhimbhadhe. 10 Eedi hayyear Barjo yigginte giidhorra kalaam garayse shidhaana wulam haydi ki hanna, wulam kinin garaadettsi koda paydadhe. 11 Harrna hambhidianna, “Sharmucimaabhode” hamaa Barjo pir “Eediam deesaabhode” hamidine. Ogonante ha sharmucimaammaar eediam ha deesidianna, Barjo yigginam ya garidine.
12 Baza yindar qolmina yeam hayen yigginsa birante theedayse pirdadhayna eenadettsi giyee; ogodettsi waadadhee. 13 Harrna hambhidianna, eedisa seesonam hana ko shidhe hamimana Barjoar hana ko shidhe hamima kidar kida pirde. Ko dahaannaar garintano pirdinam koda bashe.
Barjodar Woylamin Qajintabee Waadimabe
14 Imbanaanato, “Barjodar woylamin inta qajidine” hamea ea payya waadima ki dhahaamma, kina har ko poote? Kinin Barjodar woylamin qajoono kiam dhacchana dama ko damo? 15 Kamsina kenin itsenbee kenin qaadhenbe yisa qolmina imbanaana annginabee anzanabe daa ke hanna, 16 yesa iira kalaa kesa dayntanna keam zaskea yer kena imima, “Nagaya yivee! Yena ko oydhe! Mishee!” kena ki hamidianna, kena har ko poote? 17 Ogodettsi Barjodar woylam qajinta waadimaysa qolmino ko hanna kodi yina diyoonone.
18 Ko dahaannaar, “Ea waa Barjodar woylam qaja ki qaje; ea waasaar payya waadima daane” hambhidianna, inta “Barjodar woylamin hanin qajenam hasa waadimara edayse ina dhahaa; intaar Barjodar woylamin inin qajenam isa waadimanka hana ida dhee” ida hame. 19 Ya “Barjo kalaa bish dahade” hamayse hada tiye. Ogonoar payyane; ko dahaannaar beeronaar ogoam gonne hamayse tiya ke tiye, kurtumbhada gibaza ke gibaze.
20 Ya malgimea ea, Barjodar woylamin qajano waadimara edimayse aapiysa qolmino konin maatenam dhesana zagaa zago? 21 Imbaa wontea Abraam naasa yisa Yisaaqam marshan machadhen raqinte Barjona marshan machota naasaam kinin bovon wodanka, Barjo birante tipaa ea kinin maatoono waadimakatayu? 22 Ogonante Barjodar woylamin kisa qajidino waadimanbesana konin waadadhenbee Barjodar woylamin kisa qajidinoar waadimaka gon konin dohonbeam haapaa haapo? 23 Mathaap Gazante “Abraam Barjodar woylamin ki qajade; ogonante Barjo kiam tipaa ea hamayse ki paydade” Pija 15:6. hamayse thaapadhoono ko thoothade. Ogona Abraam Barjosa nashoa ki hambhade. 24 Keeda eedi Barjo birante tipa eedi konin maatayno waadimakane; Barjodar woylamin qajintaka bish konin dahaamonam yeda haape.
25 Ogodettsi sharmucimakkon waadadhayno Revaab Israveelsa nittsadhaana eenaam ooninte yisa keam tiyayse goyti abka keam konin yittson wodanka, Iya 2:1-16. waadimanka yisa Barjo birante tipa maatadaa?
26 Sadara edimoono waano diyoonone; ogodettsi waadimara edimoono Barjodar woylamin qajintanoar diyoonone.

2:23 Pija 15:6.

2:25 Iya 2:1-16.