3
Atabham Toola Zaskayno
Imbanaanato, yennon iira thoothina eenaam dhettsayna ke dahabhoode. Harrna hambhidianna, wodi dhettsayna sagi pirdi wonin tiyenam dheseeda dhese. Wodi wul thoothi yerka woda dhaddhisme; dhalqinka dhaddhismima bishin wulam toolana damea gon eedine. Pardano wona ee konin hamoadettsi kosa aponam woda dhaxe; wonin nashon goynkaar koam yedayse woda yive. Pir bazindara sagadhen gonngalan gebhonam jibaren koam kupenka, qanea ea hatta likkaka koam qanayse yinin nashon goynka kida yittse.
Ogodettsi atambho wosa tokaa dahayse gebhi yerka koda erime. Marrato! Nuta likka qawn gebhonam kida koqe. Atabh nuudettsine. Atabh wosa bishinsa waa kala dahayse siyamoka thoothon peen kodettsine; wosa bishin wulam koda minngise. Kodi lay dikimon nuundettsi wosa dayntanam koda koqe.
Peendar dohon dabinbee aptinbe, pir iinka peendar gochimaynabee bazinte dohon pijadhin wulbe eedina ee kenin hamoadettsi haysana dama ke dame; taar ee kedi hamidine. Ko dahaannaar atabhin yinnonam kina ee konin hamoadettsi hayana damea eedi hayyear qolehe. Eediam deesea davini yikal thoothoono ukunsimino siya yerne. Atabhin ogoka wosa Imbaa Barjoam woda gobshe; atabhin ogoka Barjosa kamsinka pijadhaana eenaam woda ashe. 10 Apon kallonka ashimebee gobshibe koda ute. Imbanaanato, yin maata zaskehe! 11 Noqon elen kallorra daathabee thaqimabe utana dama ko damo? 12 Imbanaanato, shaap haaqa rimitsa aapi ushana dama ko damo? Woynea hatta shaapsa aapi usha ki usho? Ogodettsi daathimon noqora daathea noqo haapadhehe.
Cecinbee Peenbesa Pakalmakkono
13 Yennon iira pakalabee bhoccheabe eedi hayne? Payya dayntanka yisa waadimanam pakalmakkobee lemmakkobeka ki dhee. 14 Ko dahaannaar thaqima woogintobee yesa metenam nashintabe yesa woylaminte daa ko hanna, erimada gonindar buuda giyeebhode. 15 Ogono pakalmakkono peen korabee, waankalabee, Seethaankalabene; Barjokalatehe. 16 Harrna hambhidianna, woogintobee mete nashintabe dohon raqinte goorebee siya waadima wulbe daane. 17 Barjokala haapadhayno pakalmakkono birayse kodi gazane; pir payyamonam nashayno, leemi, ee hamayno, eedina ko shidhe hamayno, payya aapiysa thoothoono, eedisa woti shedayse waadadhimino, maltamoysa qolminone. 18 Payyamonam nashayna eena payyamonam yiithayse tipamonsa aapinam keda taxe.