28
Yesusin Dembhira Dhaabhoono
Marq 16:1-8; Luq 24:1-12; Wannis 20:1-10
Ayiwd eensa ukunsen rooroayn maqonsa budonte, gabansa rooroa biraa Wuudika burburi Megdela peen edon Mayriyambee Mayriyam waabe duukinam shedo ke yivade. Dhesadhima peeno kekal kattsi ko zigimade; Barjosa gaanaar cecira nivayse duukin oolonsa apon shupadhon seeninam gunngayse daran ki dooqade. Kisa wotinoar bhalqantdettsi shaakayno, apalloar kisa chechidettsi cawloono ko dahade. Duukin toolayna eenaar Barjosa gaanaam yinin kurtumbhon goynka kattsi gibazayse eedi diyaadettsi ke maatade. Barjosa gaanaar maanana yin ki giyade: ‘‘Kurtumbheebhode! Masqalindar konngate ziitayse deesadhaa Yesusam yenin zagenam dhesayda dhese. Kidi kote qolehe; ‘Dembhira dhaabhayda dhaabhe’ yinin hamondettsi kidi dhaabhidine. Kisa leesinin duukadhon raqinam nivayse shedee. Taaki keeda yedi saanawa yivayse kisa paanan yivayna eenana ‘Kidi dembhira dhaabhidine; yeam birayse Galila peendar kida yive; yediar kiam ogote yeda haape’ hamayse kena giyee. Inta yena ogoam giydine’’ kena ki hamade.
Ogora maana igina kurtumbhebee gebhi wozabeka duukin raqira saanawa utayse Yesussa paanan yivayna eenana giyota ke gobade. Yesus goynte kedar keerayse ‘‘Nagaya’’ kena ki hamade. Kediar kikal theedayse kisa roon yedayse kina ke goodimade. 10 Ogo wodanka, Yesus kena ‘‘Kurtumbheebhode! Yivayse imbanaana Galila peendar kenin yivoadettsi kena giyee; iam ogote keda haapoaye’’ kena ki hamade.
11 Maana duukin raqira maatayse yivite goynte ke daaka, duukinam toolayna eenasa waani Yerusaalem katamandar yivayse hamon yerin wulam gudullasa hayonana ke giyade. 12 Gudullasa hayonabee donzanabe kinka bukayse kenin dhalqonsa budonte, duukinam toolayna poolisanana birre gebhi imayse, kena yin ke giyade: 13 ‘‘ ’Wo raataysaka Yesussa paanan yivayna eena sootinka nivayse kisa leesinam diibate ke yivade’ hamayse eenna giyee. 14 Ko dhalqinam peen wottsea bere ki qansaakaar, yedar yer siya kinin hayoamadettsi wodi kiam dhettsooda dhettse’’ kena ke hamade. 15 Ogora igina poolisana birrenam tiyayse kena giidhondettsi ke giyade. Ogo dhalqinam kina wodan koka yekka Ayiwd eenasa peen wul gidir koam giyte ke dahade.
Yesus Yisa Paanan Yivayna Eenana Kinin Haapadhoono
Marq 16:14-18; Luq 24:36-49; Wannis 20:19-23; Yi Waa 1:6-8
16 Tabhi kalaana Yesussa paanan yivayna eena Galila peente Yesusin kena giyon dhukandar ke yivade. 17 Kiam kenin haapenkaar kumpurdhayse kina ke goodimade; kesa iira ‘‘Kaa gon Yesusu?’’ hamayse kiam ke qothimade. 18 Yesus kekal theedayse kena yin ki giyade: ‘‘Hayamono wul cecinbee peentebe ina imbhidine. 19-20 Yedi keeda yivayse peendar dohon zarsin wulam Barjo Imbaabee, Naasabee, Manpas Gazanbesa naabenka keam shivaate, inin yena giyon wulam kenin tooloadettsi keam dhettsaate, isa paanan yivayna eena keam hayee. Intaar peensa macchinka yekka rooro wul yembesana ida dee’’ ki hamade.