Marqoosin Thaapoono
Imbaa Wontea Yesus Kiristoossa Dhacchintan Goynam Giyayno
Barjosa Upsino
Ardinta
Marqoos Yesus birayse kinin kamaana tabhi lamaana kisa paanan yivayna eenakalankatehe. Yin ko dahaakaar,
1. Yerusaalemir indan Mayriyam ooninte gebhaa kida maate (Yi Waa 12:12).
2. Marqoos Barnabaas indansa indanaas naasine (Qola 4:10); Barnabaas pir Bhawloosbee Yerusaalem gidir dahaana yittsadhaanabesa kidi aanamone.
3. Marqoos Bhethiroosbesana kisa yettsamo daane (1 Bhethi 5:13).
Ogonante Marqoos Yesus Kiristoossa dayntan goynbee birayse Barjodar woylamin qajaana eena goynbesa kattsi kida dhese.
Marqoos mathaapinam kinin thaapoono Roome eenana kattsi qaabaysene. Mathaapino Yesus Barjosa waadima eedi maatayse waadadhea kinin dohonam koda dhee. Marqoosin thaapon mathaapinte Yesus dhalqino thoothi haapadhehe; kattsika gidir haapadhayno Yesusin hayonsane. Kinin hayaana yerrasa iira aapi maatayna yerra kisa dembhinbee dembhira kisa dhaabhidinbesane. Kashi 11ra yedayse kashi 16sa maccheadar Yesus peen kodar kinin dohonsa macchea gabaaka kinin waadadhonam koda giye. Ogonante agaa gabaaka kinin waadadhonam kattsi bhoccha woam konin zaskenam woda dhese.
Kaa mathaapasa iinte Yesus payyan waadimanam waadadhada kinin yaayonam koda dhee. Mathaapaam dong aapi maatayna ranqadar kashana dandima ko dandime:
1. Ardinta (1:1)
2. Ashkimbheno (1:2-13)
3. Tarshen waadimanbee kamsinbe (1:14–10:52)
a) Yesus Galila peendar birayse kinin yivoono (1:14–4:34)
b) Yesus Tabhi Katamana hambhen peendar kinin yivoono (4:35–5:43)
c) Yesus Galila peendar lansi kinin yivoono (6:1-29)
d) Yesus eedin qolmon darandar kinin yivoono (6:30-52)
e) Yesus Galila peendar makkanso kinin yivoono (6:53–7:23)
f) Yesus hayn utensa warkatambar kinin yivoono (7:24–9:29)
g) Yesus Galila peendar oytso kinin yivoono (9:30-50)
h) Yesus Yiwda peenbee Yordaanoos baynsa saabarbe kinin yivoono (10:1-52)
4. Yesus Yerusaalem gidir kinin waadadhoono waadimano (11:1–13:37)
5. Yesussa dembhinbee dembhira dhaabhidinbe (14:1–16:20)
1
Shivea Wannisin Giyoono Barjosa Upsino
Maat 3:1-12; Luq 3:1-18; Wannis 1:19-28
Barjosa Naasa Yesus Kiristoossa dhacchintan upsino konone.
2-3 “Shedaa! Hasa goynam ashkea isa ergen eam hasa birante yittsayda yittse.
Ogonoar
‘Marrato! Barjoyn yekal nivenna,
yesa woylaminam ashkee; goynamaar kina gaz hayee’ hamayse
ilatea easa upsino darante koda qansime” Isi 40:3.
hamayse Barjokala qansayse eenna giyea Isiassa mathaapinte thaapadhondettsine.
Ogonante Shivea Wannisaar, “Yesa seesonam gardhoadettsi, seeson waadimanam garayse Barjodar maatayse shiidhee” hamaate Barjosa upsinam giyada darandar ki yivade. Yiwda peen eenabee Yerusaalem katamante dahaana eena wulbe Wanniskal nivayse yisa seesonam kenin buuthenka, Wannis Yordaanoos baynte keam kida shive.
Wannisaar gamalesa sitika ashkadhon apalan qaadhite ki dahade. Yisa karnantear qalbatha kida dhaxe. Kinin itsaynoar seerebee qoa kuribene. Kidiar “Inin yirk hamayse kisa dunngurinsa dhaxinam hattear bulana inin damima idara kantanka sagea isa budonte niva ki nive. Inta noqoka yeam ida shive. Kidi yeam Manpas Gazanka kida shive” hamayse eenna giyte ki dahade.
Yesussa Shiidhidinbee Taysate Shedadhidinbe
Maat 3:13–4:11; Luq 3:21-22; 4:1-13
Ogo wodanka Yesus Galila peen Naazret katamara ki nivaysaka, Wannis Yordaanoos baynte kiam ki shivade. 10 Saanawaar Yesus noqora kinin utenka, cecino bulimayse Manpas Gazano waleedettsi daran konin hanchenam Wannis ki haapade. 11 Ogora “Inin nashea isa Naasa yane. Hanka ida wozadhe” hamea upsi cecira ko qansimade.
12 Saanawaar Manpas Gazano Yesus darandar kinin yivoadettsi kiam ko dhaasade. 13 Darantear eedi lamaa kaysa rooro Seethaanka taysadhaate ki dahade. Dabinbetear ki dahade. Barjosa gaananaar kina waadadhite ke dahade.
Yesus Kaaran Yedaynaam Yikal Kinin Eeloono
Maat 4:12-22; Luq 4:14-15; 5:1-11
14-15 Wannisam yedate dhaxadhonsa budonte, Yesus Barjosa dhacchintan upsinam eenna giyada, “Roorono maqidine. Barjosa bitamono yekal theedidine. Ogonante seeson waadimanam garayse Barjodar maatee. Barjosa dhacchintan upsinam gonne hamayse tiyee” hamada Galila peendar ki yivade.
16 Ogo wodanka Yesus Galila bazinsa aponka kinin yivenka, Simoonbee kisa indanaasa Indiriasbeam ki haapade; kediar kaaran yedayna yinin dohonna, yisa kaaran yeden zaaninam bazindar apite ke dahade. 17 Yesusaar yi giyna: “Marrato! Yedi dhaabhayse isa paanan nivee. Kaaran yenin yedendettsi Barjosa bitamondar eenaam yenin maasoadettsi yeam ida haye” ki hamade. 18 Kediar kaaran yininka yeden zaaninam saanawa garayse Yesussa paanan yivan ke yedade.
19 Ogora likka sus mak kinin hamenka, Zabdoos naana Yayqoobbee Wannisbeam ki haapade. Kediar bazindara sagadhen gonngalante dooqayse kaaran qazadhen zaaninam kenin ashkenka, 20 saanawa Yesus keam ki eelade. Kediar imbaa Zabdoosbee kisa waadiman eenabeam kinka bazindara sagadhen gonngalante garayse Yesussa paanan yivan ke yedade.
Beeronin Yedaa Eayn Paashoono
Luq 4:31-37
21 Ogora Qipirnaahoom katamante nivayse ke ardade. Ayiwd eensa ukunsen rooroakaar Yesus kesa bukin raqinte ardayse eenaam dhettsan ki yedade. 22 Qansoono eeno kinin dhettson timmirinka kattsi ko targadhade. Ogonoar konin targadhoono Musesa yigginam dhettsaynadettsi dayma kidi yisa hayamonka eenaam dhettsite kinin dohonnane.
23 Ogo wodanka kesa bukin raqinte beeroyn yedaa eedi kalaa dahade. 24 Kidiar Yesusna “Naazret peen Yesuso, hambesana wosa dohoono hare? Woam kaysanaa nivaaw? Hay hanin dohonam inta dhesidine. Ya Barjokala nivaa gazaane” hamayse ki ilatade.
25 Yesusaar beeroaka “Lay hamaa! Eadara utaa!” hamayse kiam ki bitade.
26 Eamaar dhabayse kinin qaptisonsa budonte, gebhi upsika kiam ilattsayse beeroa kidara ki utade. 27 Eeno wulaar “Kono yer hare? Kono timmiri haalitayu? Yisa hayamonka beeronana kida giye. Kediar kina ee keda hame” hamayse kinka kikal kenin oysenka yekka kedi targadhidine.
28 Saanawaar Yesusin waadadhoono Galila peente dohon raqin wul gidir ko qansimade.
Thoothin Eenaam Yesusin Pacchoono
Maat 8:14-17; Luq 4:38-41
29 Ogo wodanka Yesusbee, Yayqoobbee, Wannisbe bukin raqira utayse Simoonbee Indiriasbesa oonin ke ardade. 30 Simoonsaar baysino bishi occhea hajimoka wodhayse ko dahade. Konin burqadhonamaar saanawa Yesusna ke giyade. 31 Yesusaar kokal theedayse kosa aanin yedayse koam ki dhaasade. Bishin occhayno koam konin garenka galan baxan kena ko yedade.
32 Hayn wavayse peenin sootenka, eeno hajadhaana eenabee beeronin yedaana eena wulbeam Yesuskal bavate nivan ko yedade. 33 Katamante dohoono eeno wulaar mayante bukayse ko dahade. 34 Yesusaar waana waana hajimoka yedadhon thoothin eenam ki pacchade. Thoothin eendaraar beeronam ki bulade. Beeronaar hay kinin dohonam kenin dhesenna kiam kenin giyoamadettsi ki marade.
Yesus Galila Peente Kinin Dhettsoono
Luq 4:42-44
35 Yesus peen sedhima seddhiman dhaabhayse eedinin qolmon raqinte yivayse Barjoam ki miskade. 36 Simoonbee kimbesana kinka dahaana eenabe kiam zagate ke yivade. 37 Kiam kenin haapenkaar, “Eeno wul haam zaga ko zage” kina ke hamade.
38 Yesusaar “Inin nivoono Barjosa upsinam giyota konin dohonna, igina theedin dahaana gurdanar inin giyoadettsi wo yive” kena ki hamade.
39 Ayiwd eensa bukin raqintear Barjosa upsinam giyada beeronam eendara bulada Galila peen wulir yaayte ki dahade.
Lamthinin Yedaa Eam Yesusin Pacchoono
Maat 8:1-4; Luq 5:12-16
40 Eedi kalaa lamth burqoka* “Lamth burqo” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. dahaa Yesuskal hatte kina kumpurdhayse, “Ha nashidianna, iam pacchana damaada dame” hamayse kiam ki miskade.
41 Yesusaar kina burqadhayse yisa aaninam kidar wodayse, “Haam pacchana nashayda nashe, paashaa” kina ki hamade. 42 Saanawa easa lamthin burqono kiam konin garenka ki paashade. 43-44 Yesus eam yinin yittsenka, “Hanin paashonam eedi haynaar hanin giyoamadettsi mete hasaam gishaa. Ko dahaannaar, yivayse hasa bishinam gudulana dhahaa. Eennaar hanin paashoono tarja konin maatoadettsi Museyn giyon Barjona machadhen marshanam imaa” Lewi 14:2-7. hamayse upsi wocchika kina giyayse saanawa ki kiam yittsade.
45 Ko dahaannaar kidi kikala utanka een wulna giyan ki yedade. Ogonante Yesus may katamandar ardano kiam ko bashade. Ogona eenin qolmon darante daan ki yedade. Raqin wulraar eeno kalan koda nive.

1:2-3 Isi 40:3.

*1:40 “Lamth burqo” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.

1:43-44 Lewi 14:2-7.