2
Hajimonka Malgimaa Eam Yesusin Pacchoono
Maat 9:1-8; Luq 5:17-26
Rooro likkasa budonte, pir Yesus Qipirnaahoom katamandar maatate ki nivade; ogote oonisa iir ardayse kinin dohoono ko qansimade. Thoothino eeno Yesuskal nivayse ooninam thoothayse mayanin kena tokenka yekka ko bukade; kidiar Barjosa upsinam kena giyte ki dahade. Eedi oydi waani hajimonka malgimaa eedi kalaam haaqaka Yesuskal bavate ke nivade. Eensa thoothamonka dhaabhoono kidar eam arsana kenin bashadhenka, ooninsa illinam kottsayse Yesusin raqa dahaadar eam haaqan kenin bavate nivonka ke arsade. Yesusaar kidar woylamin kenin qajonam shedayse hajimon eana yi giyna: “Inaane, hasa seesono hana gardhidine” ki hamade.
Musesa yigginam dhettsaynasa waani waani eena ogote dooqayse ke dahade. Kediar woylamka qaabayse, “Ea kaa hamin ki yin giye? Barjo maato ki qaabaaw? Eedisa seesoam garana damea Barjo bishkalanka ab hayne?” hamayse ke qaabade.
Saanawaar Yesus woylaminka kenin qaabonam manpasinka yisa dhesayse kena yin ki giyade: “Yesa woylaminka yin harrnee qaabe? Hajimonka malgimaa eana, ‘Hasa seesonam hana gardhidine’ hamara, ‘Dhaabhayse haam baadhon haaqanam hanti bavate yivaa’ hamayse giyara hamaane likkaa? 10 Ko dahaannaar i Eedi Naasina peendar eedina seesonam garana hayamo isa konin dohonam yenin dhesoadettsi yeam ko zaske” hamayse hajimonka malgimaa eaka 11 “Inta hana ida giye: Dhaabhayse haam baadhon haaqanam hanka bavate hasa oonindar yivaa” kina ki hamade.
12 Hajimonka malgimaa ea dhaabhayse saanawa kiam baadhon haaqanam bavate een wulsa birandar ki utade. Ogonante eeno wul targadhayse, “Ko yer yin hamonam ena kala hattear haapootone” hamaate Barjoam ko gobshade.
Lewi Hambhea Eam Yesusin Eeloono
Maat 9:9-13; Luq 5:27-32
13 Yesus pir bazin apondar ki yivade. Ogotear eeno wul kalan ko nivaysaka koam dhettsan ki yedade. 14 Raqin ogora dhaabhate kinin yivenka, Ilpoos naasa Lewi* Lewi raq abir “Maatoos” kida hambhe. gibirin kinin kacchen raqinte dooqayse ki daaka kiam haapayse, “Isa paanan nivaa” kina ki hamade. Kidiar dhaabhayse kisa paananka ki yivade.
15 Ogosa budonte Yesus Lewi ooninte kummandar dooqayse ki daaka thoothino eeno kisa paanan nivite konin dohonna, eensaar waani gibirin kacchayna eenabee Musesa yigginam toolimina eenabe Yesusbee kisa paanan yivayna eenabekal kummandar ke dooqade. 16 Musesa yigginam dhettsayna Parisa eena gibirin kacchayna eenabee Musesa yigginam toolimina eenabesana kinka kinin kummenka Yesusam haapayse, kisa paanan yivayna eenana “Eena cubbona gibirin kacchaynabee igina seeson eenabesana kinka kinin kummenbee wucenbe harrnane?” hamayse keam ke oysade.
17 Yesus yin kenin giyenam qansayse, “Hajadhaanaam akkimi koda zaske; payyanaam akkimi zaskehe. Inta seeson eena Barjodar kenin maatoadettsi keam eelota i nivade; tipana eenaam eelota nivaatine” kena ki hamade.
Itsima Qoomadhen Goynsa Oysadhoono
Maat 9:14-17; Luq 5:33-39
18 Shivea Wannissa paanan yivayna eenabee Parisa eenabe itsima keda qoome. Eeno Yesuskal nivayse, “Wannisbee Parisa eenabesa paanan yivayna eena itsima kenin qoomenka, hasa paanan yivayna eena itsima kenin qoomimino harrnane?” kina ke hamade.
19 Yesusaar kena yin ki giyade: “Uutaa kembesana kinka ki daaka, gaydonna nivaana eenaam itsima qooma keam zaska ko zasko? Uutaa kembete ki daaka itsima keam qooma zaskehe. 20 Ko dahaannaar uutaanin kekalanka edadhayno woda niva ko nive; ogo wodanka ko hanna itsima keda qoome.
21 “Apala gecchoadar apala haaleam lashea eedi qolehe. Yin ki haydianna, apala haalea apala gecchoam yinka hattsate kinin tiyenna, apala gecchoasa haviminoar kalon koda worke. 22 Jambin gecchonsa iinte zia haali shabhea eedi qolehe. Shabhadhidianna ziano hallo jambinam bhattsa ko bhattse; zianoar layma ko layme; jambinoar bhaqayse gemma ko gemme. Ogona zian haalin shabhota jambi haali koda zaske” kena ki hamade.
Ukunsen Rooroa Goynsa Oysadhoono
Maat 12:1-8; Luq 6:1-5
23 Ayiwd eensa ukunsen rooroaka Yesus gazgon ushon haaminsa shaarinka kinin yivenka, kisa paanan yivayna eena yivada gazgon tishanam shaaban ke yedade. 24 Parisa eenaar “Shedaa! Ukunsen rooroaka zaskimon waadimanam hasa paanan yivayna harrna ke waadadhe?” kina ke hamade.
25 Kidiar “Ena Bitaa Dawt kimbete dahaana eenabesana daaqardhayse kenin gaalen wodanka kinin hayonam kala hattear yedi nabbabeete? 26 Abiyatar gudullasa gebhaa kinin dohon wodanka, Dawt Barjosa gazan ooninsa mayante ardayse gudullakalanka een abinin itsimon Barjosa birante wodadhon balashanam yina itsayse kimbete dohon eenna kinin imonam yedi nabbabeete?” 1 Saam 21:1-6. kena ki hamade.
27 Tapir, “Ukunsen rooroa eedina ki wodadhade, eedi ukunsen rooroana wodadhadehe. 28 Ogona inta Eedi Naas ukunsen rooroasaar Imbane” kena ki hamade.

*2:14 Lewi raq abir “Maatoos” kida hambhe.

2:26 1 Saam 21:1-6.