3
Aaniysa Woboa Eam Yesusin Pacchoono
Maat 12:9-14; Luq 6:6-11
Yesus taar Ayiwd eensa bukin raqinte ki ardade; raqin ogotear aaninsa woboa eedi kala ki dahade. Yesusam bersana zagayse “Ukunsen rooroaka eam paccho ki dew?” hamayse kiam shedite ke dahade. Yesus aaninsa woboa eana “Dhaabhayse eensa shaarinte woyaa” ki hamade. Ogora kena “Musesa yiggino ukunsen rooroaka wo waadadhe konin giyoono payya yermoo? Siya yeru? Eediam wonin dhacchoadettsimoo? Deesoadettsine?” hamayse keam ki oysade. Kediar lay ke hamade. Kesa woylaminin duudonam haapayse kedar yinin dhagadhonka yisa gasambar dohon een wulam aapi siyaka shedayse eana “Antaam hasa pishkaa” ki hamade. Ear yisa antaam ki pishkaysaka, anta ki paashade. Parisa eenaar utayse, “Hamin hayayse wo kiam deeso?” hamayse saanawa Bitaa Herodissa bitamonam nashayna eenabete ke dhalqade.
Eeno Bazin Aponte Yesuskal Konin Bukoono
Yesusaar yisa paanan yivaynabete kinka agaa raqaara dhaabhayse Galila bazindar ki yivade; Galila peera thoothino eenoar kisa paanan ko yivade. Gebhi yer kinin waadadhon wulam qansayse thoothino eeno Yiwdabee, Yerusaalembee, Edomiyasbee, Yordaanoos baynsa saabarbera ko nivade; pir Thiroos katamarabee, Sidoona katamarabee, kesa gasan peerabe thoothino eeno kikal ko nivade. Eeno kattsi konin thoothonna kiam konin kupoamadettsi kisa paanan yivaynana “Bazindara sagadhen gonngalanam ikal thettsayse woysee” ki hamade. 10 Thoothin eenaam burqora kinin pacchonna, hajadhoono eeno wul kiam kaamota kidar koda tuure. 11 Beerona kiam kenin haapenka, kisa birante dhambayse, “Ya Barjo Naasine” hante ke ilatade.
12 Kidiar hay kinin dohonam kenin giyoamadettsi upsi wocchika keam ki marade.
Yesusin Tarjamonnante Yittsaynaam Kamoono
Maat 10:1-4; Luq 6:12-16
13 Yesus dhukandar utayse yinin zagaana eenaam yidar ki eelade; kediar kalan ke nivade. 14-15 Kimbesana kinka kenin doadettsibee Barjosa upsinam eenna kenin giyoadettsi keam yittsotabe tabhi lamaana eenaam kamayse beeronam eendara kenin bulea hayamo kena ki imade. Pir “Tarjamonnante Yittsadhaana” hamayse kena naabe ki wodade. 16 Kinin kamaana tabhi lamaana eena kinane: Simoon naabenam Bhethiroos hamayse ki wodade; 17 Zabdoos naana lamaana Yayqoobbee Wannisbena “Bovanerges” hamayse ki wodade (Bovanerges hambhoono guganatin naana hamintane.); 18 Indiriasbee, Pilbhoosbee, Bartelemoosbee, Maatoosbee, Toomaasebee, Ilpoos naasa Yayqoobbee, Taadoosbee, peen yinnonna bish qaabea Simoonbee, 19 Yesusam dembhinna saskate imea Asqoronto peen ea Yiwdabene.
Yesusam Beeronasa Hayoaka Kamsadhoono
Maat 12:22-32; Luq 11:14-23; 12:10
20 Oonintear kinin ardenka, kisa paanan yivaynabete galan itsan kenin bashadhenka yekka pir thoothino eeno kikal ko bukade. 21 Kisa zelen eenaar ogoam qansayse kanka “Bardhidine” hamayse kiam entsanna ke nivade.
22 Yerusaalemra nivaana Musesa yigginam dhettsayna eena “Bevelzebul* “Bevelzebul” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. kidar dahade” pir, “Beeronaam kinin bulayno beeronasa hayoa kantankane” hamayse giyte ke dahade.
23 Yesus eenaam yikal eelayse kamsika kena yin ki giyade: “Seethaan Seethaanam hamin ki bulana dame? 24 Bit kalaa eena kikala edimayse kinka bit kalaa eed maatayse daana damehe. 25 Oonin kallon eena kinka gemmayse kikala edimidi ke hanna, keeda kinka payyamoka daana damehe. 26 Seethaanaar kinka kiam jibbayse edimidi ki hanna, dhamba ki dhambe; woyana damehe.
27 “Ogodettsi birayse kantanka dahaa eam yedate dhaxima ooninte kisa ardayse koymonam buurana eedi hayyear damehe. Ogona kantanka dahaa eam yedate yinin dhaxonsa budonte, kida kisa ooninam buure.
28 “Inta yena gon ida giye: Eensa seesonbee iirimen wulbeam kena gardha ko gardhe. 29 Ko dahaannaar Manpas Gazanam iirea ea rooro wul lay seesonsa baza kidar daane; hamin ko dahaannaar kisa seesonam kina gardhehe” ki hamade. 30 Yesus yin kinin giyoono “Beero kidar daane” kenin hamonnane.
Yesussa Indanbee Indanaanabe
Maat 12:46-50; Luq 8:19-21
31 Yesussa indanbee kisa indanaanabe kikal ke nivade; kediar mayante woyayse eedi kidar yittsayse kiam ke elsade. 32 Yesuskal dooqoono thoothino eeno kina “Shedaa! Handabee handanaanabe mayante woyayse haam keda zage” ke hamade.
33 Yesusaar maasayse “Inda kodi hayne? Indanaana kedi haybene?” kena ki hamade. 34 Kalan dooqon eenaam shedayse, “Marrato! Indabee indanaanabe kinane. 35 Barjosa bhocchinam ee hamayse waadadhayna wul isa indabee indanaanabe kedi iginane” hamayse kena ki maasade.

*3:22 “Bevelzebul” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.