4
Yiithadhon Bheetansa Kamsino
Maat 13:1-9; Luq 8:4-8
Yesus pir bazinsa aponte eenaam dhettsan ki yedade. Kattsi thoothino eeno kikal nivayse konin bukonna, bazindara sagadhen gonngalansa iinte ardayse ki dooqade. Eeno wul bazinsa gasante ko dahade. Kamsikaar thoothi yer keam dhettsite ki dahade. Keam yinin dhettsenkaar kena yin ki giyade: 3-4 “Marrato! Eedi kalaa haaminte yisa bheeta yiithota ki utade. Bheetan kinin yiithenka, bheetano waani goyn aponte ko wavaysaka aptina nivayse ke itsade. Waani bheetanoar thoothi peenin qolmon haachandar ko wavade. Pee thoothinin qolmonna saanawa ko baqalade. Haynin utayse oydhenkaar, ko halatade; caaciyn yittsaamonna ko wocchade. Waani bheetanoar ukumbhansa shaarinte ko wavade. Ukumbhanoar gebhayse baqalon bheetanam konin ishkonna, aapi ushima ko shidhade. Waani bheetano peen payyandar ko wavade. Gebhaysear aapi ko ushade; waa kisa aapi eedi kalaa kaysa apo tabhi, waa kisa pir aapi eedi makkam kaysa, waa kisa pir aapi eedi dong kaysa ke ushade.
“Keeda qansen qaamiysa dahaa ki qanse” kena ki hamade.
Yesus Kamsinka Kinin Giyonsa Goyno
Maat 13:10-17; Luq 8:9-10
10 Yesus yimal ki daaka, kalan theedaana eenabee kisa paanan yivayna tabhi lamaana eenabe kinka dahayse kena kinin giyon kamsin goynsa kiam ke oysade. 11 Yesusaar, “Yena Barjo bitamonsa aachin dhalqinam yenin dhesoadettsi imbhidine; waani eenna ko hanna,
12 ‘Sheda ke shede, kenin shedonam kenin haapoamadettsi,
qansa ke qanse, kenin qansonam kenin bhocchoamadettsi,
Barjodar kenin maatoamadettsi,
kesa seesonoar kena ko shidhe konin hambhoamadettsi’ Isi 6:9-10.
yer wulam kena kamsika koda giidhe” kena ki hamade.
Yiithadhon Bheetansa Kamsin Bulino
Maat 13:18-23; Luq 8:11-15
13 Yesusaar kena yin ki giyade: “Kamsin ogoam dhesattenu? Ta yin ko hanna, yedi keeda kamsin wulam hamin hayaysee dheso? 14 Bheetan yiithea agaa Barjosa upsinam kida yiithe. 15 Upsinoar yiithadhoono goyn aponte wovoono konone: Barjosa upsinam kenin qansen wodanka Seethaan saana nivayse kesa woylaminte yiithadhon Barjosa upsinam kekalanka kida tiye. 16 Tapir peen haachandar yiithadhaana bheetana Barjosa upsinam qansayse saanawa wozanka tiyayna eenane. 17 Eena igina caaci kenin yittsaamonna, kesa woyano likka wodanane; Barjosa upsinna gaale way oytaydha kedar konin yeskenka saanawa keda gare. 18 Ukumbhansa shaarinte yiithadhaana bheetana igina Barjosa upsinam qansayna eenane. 19 Peen kosa bhocchinbee, wodimmakkon anngarmanbee, thoothi yersa anngarmanbeka Barjosa upsino kenin qansoono kesa woylaminte sun ishkimayse aapi ushima koda shidhe. 20 Peen payyandar wavaana bheetana Barjosa upsinam qansayse bhocchika tiyayna eena, antina eedi kalaa kaysa apo tabhi, waaniar eedi makkam kaysa, waaniar eedi dong kaysa aapi ushayna eenane” ki hamade.
Aachimoono Shaakano
Luq 8:16-18
21 Yesus kena yin ki giyade: “Shaakanam shashkayse yer daran guupa ko guupadho? Way algan demente ko wodadho? Dheg hamon raqindartayu konin wodadhayno? 22 Ogona aachimayse may maatima, aachadhaysakaar dhesimima shidhehe. 23 Ta keeda qansen qaamiysa dahaa ki qanse” ki hamade.
24 Pir Yesus kena yin ki giyade: “Yenin qansen yerinam payya hayayse edee. Yenin kahaa shaaqaka yenaar kaadha ko kaadhe; ogoraar sagi yena kaadha ko kaadhe. 25 Yisa dahaana kisa dohondar kina imbha ko imbhe; yisa qolmakalanka kisa dohonam kikala tiidha ko tiidhe” kena ki hamade.
Gebhen Bheetansa Kamsino
26 Yesus yin ki giyade: “Barjosa bitamono eedi bheeta yiitheadettsine. 27 Ea sootinka raata ki raate; rooronka dhaabha ki dhaabhe; hamin konin dohonam ki dhesima bheetano koda baqale; gebhanaar koda gebhe. 28 Peeno yinti birayse baqalin koda baqalse; baqalloar gebhayse pudha ko pudhe; yinin pudhonsa budonte aapi koda wode. 29 Aapinin ushonsa budobar patadhen wodanin yeskonna, ea saanawa halpan tiyate patan kida yede” ki hamade.
Saliithan Aapinsa Kamsino
Maat 13:31-32bee 34be; Luq 13:18-19
30 Yesus yin ki giyade: “Barjosa bitamonam yer harka wo yeekinso? Way yer harka wo koam kamso? 31 Saliithasa* “Saliitha” hambhayno gaalin aponka “senafic” hamayse thaapadhoonone. Aapino kosa kattsi likkinca dahayse, duuqadhanna kattsi haaqa gaaridettsi konin gebhenna, ogono hattono Banen peente konin qolmonna, kamsina saliitha aapiam ko tiidhade. aapidettsine; kodiar peendar koam yiithadhen wodanka peendar dahaana bheetana wuldara likkane. 32 Peendar konin yiithadhon wodanka baqalayse konin gebhenka, peendar dahaana haaqana wuldara gebhate koda bashe; aptinaar nivayse kosa shiponsa iinte antindar ooni kenin woysoadettsi kattsi antino koda gebhe” ki hamade.
33 Yesusaar zarsinin bhocchana dameaka yekka kinadettsina thoothina kamsinaka Barjosa upsinam kena kida giye. 34 Kamsi qolma kena giyehe; ko dahaannaar kimbesana yimal kenin dehenka, kamsinasa bulin goyn wulam yisa paanan yivayna eenana kida giye.
Bazinam Shooshen Wuranam Yesusin Woysoono
Maat 8:23-27; Luq 8:22-25
35 Rooroa agaaka peen sootima shaakinan Yesus yisa paanan yivaynana “Bazinsa saabar wo sage” kena ki hamade. 36 Kisa paanan yivayna eenaar thoothin zarsin garayse Yesusin gidir dohon bazindara sagadhen gonngalandar dooqayse yinka kiam tiyate ke yivade; waaniar gonngalana bazindar kimbesana kinka ke dahade. 37 Gembho wurano dhaabhayse noqono gonngalanka konin thoothenka yekka wurano bazindar dohon gonngalanam koda juge. 38 Ogo wodanka Yesus bazindara sagadhen gonngalansa budonte qoocante yisa yer wodayse raatayse ki dahade. Kisa paanan yivayna kiam dhaasayse, “Woam Dhettsea, wonin kayenka ya lay ha hamo?” kina ke hamade.
39 Kidiar dhaabhayse wuranam ki bitade; bazinkaar “Lay! Shoan garaa!” ki hamade. Wuranoar jibarshan ko garade; bazinoar kalon lay ko hamade. 40 Yesusaar “Yin yenin kurtumbhayno hare? Kinaka yekka idar woylam yenin qajea yesa qolaaw?” kena ki hamade.
41 Kediar kattsi kurtumbhayse, “Wuranbee bazinbe yininna ee hamea kaa kidi hayne?” kinka kikal ke hamade.

4:12 Isi 6:9-10.

*4:31 “Saliitha” hambhayno gaalin aponka “senafic” hamayse thaapadhoonone. Aapino kosa kattsi likkinca dahayse, duuqadhanna kattsi haaqa gaaridettsi konin gebhenna, ogono hattono Banen peente konin qolmonna, kamsina saliitha aapiam ko tiidhade.