5
Beeronin Yedaa Eam Yesusin Pacchoono
Maat 8:28-34; Luq 8:26-39
Kediar bazinsa saabar Gerasenon peendar ke nivade. Yesus bazindara sagadhen gonngalara kinin utenka, eedi beeroyn yedaa duukin raqira utayse daran ki keerade. Ea agaasa dayntano duukin raqintene; eedi hayyear yedate kiam sansalaka dhaxana damehe. Thoothi rooro roonte dhaxadhen sansalanbee zawnbeka kiam koda dhaxadhe. Ko dahaannaar sansalanbee roon zawnbeam qunthate kida dhabe; ogonante kiam yedana damea eedi qolehe. Rooro wul sootinbee rooronbe duukin raqintebee dhukanbedar dahayse kida ilate, yisa bishinamaar seeninka kida taxe.
Kidiar Yesusam pegeka haapayse, gobaka kalan hatte kumpurdhayse kina ki goodimade. Upsin yisa dheg hayayse ilataate “Wuldara sagea Barjosa Naasa Yesuso, hambesana isa dohoono hare? Iam hanin galshoamadettsi Barjosa naabenka inta haam maridine” ki hamade. Yin kinin giyoono Yesus “Ya beeroa, ea kaara utaa!” kanka hamite kinin dohonnane.
Yesusaar “Hasa nammo hayne?” hamayse kiam ki oysade. Kidiar “Thoothi wonin dohonna isa nammo Legoonne* “Legoon” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.” hamayse kina ki giyade. 10 Keam ko peera oytate kinin yittsoamadettsi kiam kattsi ki miskade.
11 Raqin ogote laasadar thoothi wurkupa gishadhayna kenin dohonna, 12 beerona “Wurkupana iginadar wonin ardoadettsi woam yittsaa” hamayse kiam ke miskade. 13 Yesusaar “Yedi yivee” kena ki hamade; beeronaar eadara utayse wurkupanadar yivayse ke ardade. Shii lamaaddhana wurkupanaar bazinsa aponte dahayse laasandara diirimayse bazinte ke itsadhade.
14 Wurkupanaam gishayna eenaar gobate yivayse ogo yinin haaponam katamanbee gurdan eenbena kenin giyenka, eenoar har konin dohon shedota ko utade. 15 Yesuskal kenin nivenka, Legoon hambhea beeronin yedaa easa gemmon mesken paashaysaka apala qaadhayse dooqayse ki daaka kiam haapayse ke kurtumbhade. 16 Ogoam haapaana eenaar beeronin yedaa ea goynbee wurkupanadar yeskonbeam eenna ke giyade. 17 Eenoar Yesuska “Wosa peera utaa” hamayse kiam miskan ko yedade.
18 Yesus bazindara sagadhen gonngalante kinin ardenka, beeronin yedaa ea “Hambesana doota i yive” hamayse kiam ki miskade. 19 Ko dahaannaar Yesus kina ee hamadehe. “Oonin hannondar yivayse Barjo hamin dohon gebhi yer hana kinin waadadhonbee hamin hayayse haam kinin pacchonbeam hasa oonin eenana giyaa” kina ki hamade.
20 Ear yivayse Yesus hamin dohon gebhi yer kina kinin waadadhonam Tabhi Katamana hambhen peente giyan ki yedade; kinin giyenka qansoono eeno wul targadhidine.
Yayroos Naanbee Yesussa Apalan Kaamon Edonbe
Maat 9:18-26; Luq 8:40-56
21 Yesusaar lansi bazindara sagadhen gonngalante dooqayse bazinsa saabar kinin sagonsa budonte, thoothi eedi kikal nivayse ko bukade; kidiar bazinsa aponte ki dahade. 22 Ayiwd eensa bukin raqinam wottsayna eenasa eedi kalaa Yayroos hambhea Yesuskal ki nivade. Yesusam kinin haapenkaar kisa roon demente dhambayse, 23 “Naano isa likkono hajadhayse diyaba koda haye. Bannzo! Paashayse sadaka konin doadettsi nivayse hasa aaninam kosa bishindar wodaa” hamayse kattsi kiam ki miskade.
24 Yesusaar eabete kinka ki yivade; thoothino eenoar Yesussa paanan kupimaate koda yive.
25 Layme hajimoka leve tabhi lamaa hajadhayse kappoono maa kallo ko dahade. 26 Kodiar thoothin dheeshan imayna eenasa aaninte gaalite ko dahade; dheeshanna yisa dohon koymon wulam imate konin macchonsa budonte, burqono waandar kosa gebhaate ko yivade, kodi paashadehe. 27-28 Kodiar Yesussa eenin giyen qansayse, “Apalan kisa hattear kaamidi i hanna, inta paashayda paashe” hamayse thoothin eensa shaarinka kisa budobar nivayse apalanam ko kaamade.
29 Laymayno zombhino kosa saanawa ko woyade; yisa burqora konin paashoono waante kona dhesimidine. 30 Yesusaar pacchen kantan yikala utonam saanawa dhesayse eensa shaarinte wal hamayse, “Isa apalanam kaamaa hayne?” hamayse ki oysade.
31 Kisa paanan yivayna eenaar “Thoothino eeno kupimite konin yivenam ya haapayse, ‘Iam kaamaa hayne?’ hamaysea oyso?” kina ke hamade.
32 Ogoam hayaa hay kinin dohon dhesota budoka wal ki hamade. 33 Edonoar yinin paashonam konin dhesenna kurtumbheka gibazaate hatte, Yesussa demente dhambayse, yidar yeskon wulsa goninam kina ko giyade. 34 Kidiar “Isa naano, idar woylamin hanin qajoono haam ko pacchade. Nagaya yivaa; hasa gaaleraar ukunsaa” kona ki hamade.
35 Kidiar ogoam giyte ki daaka, Ayiwd eensa bukin raqinam wottsea Yayroos oonira eedi nivayse, “Hasa naano diydine; ta keeda Dhettseam harrnaa galshe?” kina ke hamade.
36 Yesusaar eenin kina giyonam qansayse bukin raqinam wottseana, “Kurtumbhaabhode! Idar bish woylam qajaa” kina ki hamade. 37 Bhethiroosbee, Yayqoobbee, Yayqoobsa kana Wannisbedara ab eedi hayyear kisa paananka easa oonindar ke yive zagadehe. 38 Bukin raqinam wottsea easa ooninte kenin nivenka, Yesus eeno ilatayse konin waajenbee eepenbeam ki haapade. 39 Oonintear ardayse, “Harrnee ilatayse eepe? Naano raata ko raatade, diyadehe” kena ki hamade.
40 Eenoar kiam ko hancade. Yesusaar een wulam mayanka bulayse naansa imbaabee, indanbee, kimbesana kinka dahaana eenabeam yikal entsayse naanin raqin dohonte ki ardade. 41 Naansa aanin yedayse, “Thaalitaa quumi!” kona ki hamade; ogosa bulino “Naano, ya dhaabhaa! hanka ida hame” hamintane.
42 Naanoar saanawa dhaabhate woyayse osbee orabe yaayan ko yedade. Kodiar tabhi lamaa leve naasine. Eenoar gebhi ko targadhade. 43 Yesus yinin waadadhonam eedi hayyear dhesoamadettsi upsi wocchika kena giyayse, “Gala kona imee” kena ki hamade.

*5:9 “Legoon” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.