6
Naazret Katamante Yesusin Bagadhoono
Maat 13:53-58; Luq 4:16-30
Yesus raqin ogora dhaabhayse yinin gebhon peendar ki yivade; kisa paanan yivayna eenaar kimbesana kinka ke yivade. Ukunsen rooroaka Ayiwd eensa bukin raqinte eenam dhettsan ki yedade. Thoothino eenoar kisa dhalqinam qansayse gebhi ko targadhade. “Ea kaa yerin ko wulam hamora ki haapaa? Kina imbhoono pakalmakkono yer hare? Ogo yin tarshen yerinam kinin hayayno hamin dahaa goytikane? Kaa haaqan qarsea Mayriyamsa naasatayu? Yayqoobbee, Yoosabee,* Raqa kaate “Yoosa” hamea naabea Maat 13:55dar “Yoseep” koda hame. Yiwdabee, Simoonbesa indanaasatayu? Kisa indanaana anzana wombesana kinka kote dahaanatayu?” hamayse kisa dhalqinam bagayse eeno tiyma ko garade.
Yesusaar “Barjokala qansayse eenna giyea kinin gobshadhimino peen een yinnonbee, muldhana yinnabee, oonin eena yinnabekal bishne” kena ki hamade.
Raqin ogote hajadhaana eena tokaana eenadar kidi aanin wodayse keam yinin pacchondara tarshea yer ab waadadhana damadehe. Kinin giyenam gonne hamayse kenin tiyaamonna kidi targadhidine. Ogosa budonte, Yesus kesa gurdan gurdante yaayte Barjosa upsin eenna kida dhettse.
Yesus Yisa Paanan Yivayna Eenaam Kinin Yittsoono
Maat 10:5-15; Luq 9:1-6
Yesus tabhi lamaana yisa paanan yivayna eenaam yikal eelayse, lama lamaa hayayse eendar keam yinin yittsenka, beeronaam eendara kenin bulea hayamo kena imayse, “Yenin yivenka yenka haljo bish tiymate. Yer ab, gala ko hannaar, surba ko hannaar, korbhoka koymo yenka beveebhode. Roonte yesa dunngurin arsee; shuraab lanso qaadheebhode. 10 Raqin hamotear eenkal yenin ardenka, birayse yeam chocchamon tiyaa ea ooninte arda ye hanna, raqin ogora yenin utenka yekka ogote dooqee. 11 Eenin yeam chocchamon tiymonbee yekal konin qansimonbe raqin ye hanna, ogora yenin utenka kedar tarja konin maatoadettsi yesa roondar dohon silalinam dinsee” hamayse kena ki giyade.
12 Kediar ogo raqira utayse eeno seeson waadimanam garayse Barjodar konin maatoadettsi eenna ke giyade. 13 Thoothi beeronin yedaana eenadara beeronam ke bulade; thoothi hajadhaana eenaamaar waqatika qadhada keam ke pacchade.
Shivea Wannissa Dembhino
Maat 14:1-12; Luq 9:7-9
14 Yesussa naabeno raq wulir konin qansimonna, Bitaa Herodisaar qansidine. Waani waani eeno “Shivea Wannis diira dhaabhidine; ko wul tarshen waadiman wulam waadadhana kantan kinin haapoono ogokane” ke hamade.
15 Waani eenoar “Eeliasne” ko hamade; waani eenoar “Ena Barjokala qansayse eenna giyayna eenasa iira eedi kalaadettsine” ko hamade.
16 Bitaa Herodisaar ogoam qansayse, “Agaa qorcin ininsa taskaa Wannisne; kidi diira dhaabhidine” ki hamade. 17-18 Herodis iishima Pilbhoos geshon Herodiyadaam kinin keemonna, Wannis “Hambanaasa geshonam keema haam zaskehe” hamayse birayse kina giyte ki dahade. Ogona Herodis Herodiyada goynka kiam yettsate dhaxin ooninte ki dhaskade.
19 Ogona Herodiyada Wannisdar guula wodayse kiam dettsana konin zagenka kona agadehe. 20 Herodis Wannis tipabee gazabe eedi kinin dohonam kinin dhesonna, kina kurtumbhintaka kiam deesadhoamadettsi kida gishe. Kisa dhalqinamaar qansite thoothi qaabite kida gaale. Ko dahaannaar kisa dhalqinam wozaka kida qanse.
21 Bitaa Herodisin adhadhaa rooroayn gobshadhea sedhaaka, peen wottsayna eenabee, shii alaqanabee, Galila peente dahaana dhesimaana eenabena kumma ki ashkade; ogono wodano Herodiyadana agoonone. 22 Herodiyadasa naano kummandar dooqaana eenakal ardayse kesa birante yiigaate konin kirbenka, Bitaa Herodisbee kimbesana kinka dooqaana eenabeam ko wozisade. Bitaa Herodisaar naanna, “Iam hanin oyson yerinam hana imayda ime” ki hamade. 23 “Bitamon innonsa antin ko hannaar, ikal hanin misken wulam hana imayda ime” hamayse kona malla ki ardade.
24 Naanoar mayan utayse indankal “Hariy kalan misko?” ko hamade. Indanoar “ ‘Shivea Wannissa metenam taxate ina imaa’ hamayse miskaa” ko hamade.
25 Naanoar saanawa bitaakal ardayse, “Shivea Wannissa metenam taxate sharqaka taaki saana ina hanin imoadettsi ida zage” hamayse ko kiam oysade.
26 Bitaar qaabenka kattsi yi ataakaar, kimbesana kinka kummandar dooqaana eenasa birante malla kona kinin ardonna, konin miskonam koam marota nashadehe. 27 Saanawa Bitaa Herodis poolisanasa kalaam Wannissa metenam taxate kinin bovoadettsi ki yittsade. Poolisaar dhaxin oonin yivayse Wannissa metenam ki taxade. 28 Kisa metea kinin taxaam sharqaka bavate hatte, naanna ki imade; naanoar indanna ko imade. 29 Wannissa paanan yivayna eenaar kisa dembhinam kenin qanson wodanka, nivayse kisa leesinam tiyate ke duukade.
Yesus Shii Dong Eenaam Kinin Kunsoono
Maat 14:13-21; Luq 9:10-17; Wannis 6:1-14
30 Yesus yisa tarjamonnante kinin yittsaana eenaar Yesuskal nivate bukayse, kenin waadadhonbee eenaam kenin dhettsonbe wulam kina ke giyade. 31 Kidiar “Yedi yemal eediyn qolmon raqinte nivayse likka ukunsee” kena ki hamade. Yin kinin giyoono kekal nivayse maatayno eeno thoothi konin dohonna gala kummana wodayn kesa qolmonnane. 32 Bazindara sagadhen gonngalante ardayse raq eedinin qolma kalaate yimal bish ke yivade.
33 Kenin yivenka thoothino eeno keam haapayse konin dhesonna, kataman wulra dhaabhayse gobada saanawa keam birayse kekal ko bukade. 34 Yesusaar bazindara sagadhen gonngalara utayse thoothin eenam haapayse, gishea eediysa qolmina yaanadettsi konin dohonna, kona ki burqadhade; thoothi yerar koam dhettsan ki yedade. 35 Ogo wodanka peenin ibanonsa budonte, kisa paanan yivayna eena kikal nivayse, “Kono ranqo eedinin gidir qolminone; ta peenoar ibanidine. 36 Ogonante igina wosa gasante dahaana gurdanadar yivayse gala kenin shanoadettsi keam yittsaa” kina ke hamade.
37 Kidi kena maasayse “Yedi kenin itsen galan kena imee” ki hamade. Kediar “Yivayse birre mato lamaaka Wodan ogoka eedi kalaana rooro kalaa waadimana kashadhayno birre kalaane. gala shanayse kenin itsoadettsi kena wo imo?” kina ke hamade. 38 Kidiar “Balasha meemayne yekal dahaana? Yivayse shedee” kena ki hamade. Kediar shedayse maatate hatte, “Balasha dongbee kaara lamaabene dahaana” kina ke hamade.
39 Yesusaar yisa paanan yivaynana “Een wulam shudhin caagindar kashate kashate dottsee” kena ki hamade. 40 Eeno eedi dong kaysabee eedi lamaa kaysa apo tabhibe maatayse ko dooqade. 41 Yesusaar balashana dongnabee kaarana lamaanabeam tiyayse, tura cecin shedayse Barjoam miskeka ki gobshade. Balashanamaar qunthayse yisa paanan yivayna eenana eenna kenin yeskisoadettsi ki imade; taar kaarana lamaanaam een wulna ki kashade. 42 Eeno wulaar itsayse ko mishade. 43 Kisa paanan yivayna balashanbee kaaranbesa itsadhaka shidhon dirmanam kenin dhaasoono sharqa tabhi lamaane. 44 Ogo balashanam itsaana eena anngina bish paydadhana shii dongne.
Yesus Bazindar Rooka Tigate Kinin Nivoono
Maat 14:22-27; Wannis 6:16-21
45 Ogora saanawa Yesus yisa paanan yivayna eenana “Inta eenam onnadar inin yittsenka, yedi bazindara sagadhen gonngalanka bazira sus Beetesayda katamandar iam birayse sagee” ki hamade. 46 Eenam yinin yittsonsa budobar Barjo misko dhukandar ki utade. 47 Peenin sootenka, bazindara sagadhayno gonngalano bazinsa gidinte ko dahade. Yesus kembesana gonngalante ardadehe; yimal peente ki dahade. 48 Kisa paanan yivayna eenaar bazindara sagadhen gonngalanka kenin yivenka, jibarro kesa birante dahayse keam yittsan konin maronna, kenin gaalenam ki haapade. Sootin peenin sedhamba hamenka, Yesus bazindar rooka tigate kekal nivite ki dahade; kesaar demeka yivota ki zagade. 49 Ko dahaannaar bazindar rooka tigate kekal kinin nivenka kiam haapayse meeshi wo haapade hamayse ke ilatade. 50 Kedi wul kiam kenin haapenka kattsi targadhayse ke gibazade. Kidiar saanawa “Hay! Intane; kurtumbheebhode” kena ki hamade. 51 Kidiar bazindara sagadhen gonngalante kekal ki ardade. Ogo wodanka wurano jibarshan ko garade; kediar gebhi ke targadhade. 52 Ogonoar woylamin kesa duudonna, Yesus balashan keam kinin kunsenka tarshen waadimanam kinin waadadhonam kedi bhocchadehe.
Gensareth Peente Hajadhon Eenaam Yesusin Pacchoono
Maat 14:34-36
53 Yesusbee kisa paanan yivayna eenabe bazinam sagayse Gensareth peendar ke yivade; bazindara sagadhen gonngalanamaar bazinsa gasante ke dhaxade. 54 Bazindara sagadhen gonngalara kenin utenka, eeno saanawa Yesus kinin dohonam ko dhesade. 55 Eenoar peen ogo wuldar gobaka yivayse Yesusin dohon raqindar hajadhaana eenaam haaqaka bavate kikal nivan ko yedade. 56 Kinin yiven raqin wul gidir gurdante ko hannaar, katamante ko hannaar, hajadhaana eenaam bukin raqindar bavate nivayse koda wode. Kediar Yesusna “Hasa apalansa nukin hattear wo kaame” hamayse kiam keda miske. Kisa apalansa nukinam kaamaana eena wul hajimora paashite ke dahade.

*6:3 Raqa kaate “Yoosa” hamea naabea Maat 13:55dar “Yoseep” koda hame.

6:37 Wodan ogoka eedi kalaana rooro kalaa waadimana kashadhayno birre kalaane.