7
Ena Eykena Dambinsa Yesusam Oysadhoono
Maat 15:1-9
Yerusaalem katamara Parisa eenabee Musesa yigginam dhettsayna eenasa waanibe Yesuskal nivayse ke bukade. Kisa paanan yivayna eenasa waani waani eena aaninsa dakanka galan kenin itsenka ke haapade. “Aaninsa dakanka” hambhoono goyno kosa aanin shiidhima kenin itsennane ko hambhade.
Parisa eenabee Ayiwd eenabe wul ena eykena dambinam toolana yisa aaninam payya shiidhima gala itsehe. Kedi gabara yi maatanna shiidhima gala itsehe; pir yinin wucen sharqanbee, daanbee, galan yinin itsen sharqanbeam, [yinin wodhen algan raqinamaar] kenin shivendettsi, abaar dambi hayayse toolana kenin buloono yer thoothine dohoono.
Parisa eenabee Musesa yigginam dhettsayna eenabe “Hasa paanan yivayna eena eykena dambinam kenin toolimino harrnane? Yisa aaninam shiidhima galan keda itse” hamayse kiam ke oysade.
Kidi kena yin ki giyade: “Ena Barjokala qansayse eenna giyea Isias Barjoyn giyonam,
‘Kina eena yisa aponka bish iam keda gobshe,
woylammo kesa ikalanka kattsi pegadhidine.
Eenin bulon dambinam Barjoyn imaa yiggidettsi hayayse
eenaam dhettsaate sun guuri ina keda goodime’ Isi 29:13.
hamayse ye kina maltina eena goynam gon ki giyade. Yedi Barjoyn giyonam garayse eenin bulon dambinam yeda toole” ki hamade.
Tapir kena yin ki giyade: “Yennon dambinam toolota Barjoyn giyonam bagayse ye garade. 10 Muse yi giyna: ‘Hambabee handabeam gobshaa’ pir, ‘Imbaabee indanbeam iirea ki deesadhe’ Uti 20:12; 21:17; Lewi 20:9; Yiggi 5:16. ki hamade. 11 Yedi eedi imbabee indabena yinin kelshen yer wulam kena ‘Yeam inin kelshen yerin wulam inta Barjona iminto hayayse ida ime’ ki hamanna, 12 os birante imbaabee indanbeam yer harka ko hannaar kinin kelshoamadettsi yeda mare. 13 Ogonante yedi yesa dambinam toolota Barjoyn giyonam yeda gare; ogodettsiar thoothi yer yeda waadadhe” hamayse kena ki giyade.
Eediam Minngisayno Yerro
Maat 15:10-20
14 Pir Yesus eenaam yikal eelayse, “Yedi wul inin giyenam qansee, ogoam payya hayayse bhocchee. 15 Eediam minngisayno eessa iira utaynone; mayara iinte arden yerinsa kala hattear eediam minngisea qolehe. 16 [Qansen qaamiysa dahaa ki qanse]” kena ki hamade.
17 Eenkalaar edimayse ooninte kinin ardonsa budonte, kisa paanan yivayna eena kamsinsa goynam kalan ke oysade. 18 Kidiar, “Yedi taar ogo een waanidettsi qaabeysa qolminaw? Mayara eedisa iir ardayno eediam hamin ko dahaannaar minngisana konin damimonam yedi dheseete? 19 Harrna hambhidianna, iinte ardayse woylaminte yeskima os mayanka konin utennane” kena ki hamade. Yesus ogo yin kinin giyoono galano wul payya konin dohonam ki giyade.
20 Kidiar “Eediam minngisayno eedisa woylamra utayno yerrone. 21 Eedisa woylamra utayno siya qaabobee, sharmucimakkobee, dimmakkobee, eediam deesintabee, 22 anngarmabee, seeso waadimabee, maltamobee, tagachbee, woogintabee, wuupobee, pormakkobee, boosamobene. 23 Igina siyana yerra wul eedisa woylamra keda ute, eediamaar keda minngise” kena ki hamade.
Yesusdar Woylamin Qajoono Maa Kallo
Maat 15:21-28
24 Yesus raqin ogora dhaabhayse Thiroos katamansa gasante dohon gurdandar ki yivade. Ogote ooninte ardayse kinin dohonam eedinin dhesoadettsi zagadehe, ko dahaannaar aadhimana damadehe. 25 Ogoraar naan likkon yisa beeronka yedadhoono edono Yesussa qansayse saanawa hatte kisa roon demente ko dhambade. 26 Edonsa apono Girik apone, adhadhinoar kosa Siropiniqa muldharane. Naan konnondara beeronam kinin buloadettsi kiam ko miskade. 27 Kidi yi giyna: “Birayse naana ke mishe; naanasa galanam tiyayse qaskinana dhaba zaskehe” kona ki hamade.
28 Kodiar kina maasayse “Gonne, Imbo! Ko dahaannaar naananin itsenka diinenam demente dahayse qaskina kamate itsa ke itse” ko hamade.
29 Yesusaar “Ogo yin hanin giyonna, beerono hasa naandara utidine. Hasa oonindar yivaa” kona ki hamade.
30 Edonoar yisa oonindar ko yivade; oonin konin yeskenka, naandara beeron utaysaka naano algadar raatayse ko daaka koam ko haapade.
Yesus Qaaminbee Aponbeyn Kayaa Eam Kinin Pacchoono
31 Yesus pir Thiroos katamara Sidoona katamanbar sagayse Tabhi Katamana hambhen peensa shaarinka Galila bazindar ki yivade. 32 Ogotear dahaana eena qaaminbee aponbeyn kayaa eedi kalaam Yesuskal entsate ke nivade. Kedi aanin yisaam kidar wodayse kinin pacchoadettsi kiam ke miskade. 33 Yesus eensa iira kiam edayse raq ab qalte yisa aanin surkenam kisa qaaminte ki arsade. Ogoraar pathimayse kisa atabhinam ki kaamade. 34 Tura cecin shedaate woopayse, “Eppitaa!” ki hamade. Ogonoar “Bulimaa!” hamintane.
35 Qammoar kisa saanawa ko qansade, kisa atambho dhalqiminoar payya dhalqan ko yedade. 36 Yesus “Eedina giyeebhode” hamayse eenana ki giyade. Ko dahaannaar kedi “Giyeebhode” hamayse kinin maronam kalon giyan ke yedade. 37 Eenoar kattsi targadhayse, “Yer wulam payya kida haye; qaamin kayaanaar kenin qansoadettsi, apon kayaanaar kenin dhalqoadettsi kida haye” ko hamade.

7:7 Isi 29:13.

7:10 Uti 20:12; 21:17; Lewi 20:9; Yiggi 5:16.