8
Shii Oydin Eenaam Yesusin Kunsoono
Maat 15:32-39
Ogo wodanka pir thoothino eeno kikal ko bukade. Yer kenin itsea kesa konin qolmonna kisa paanan yivaynaam yikal eelayse, “Eeno kono imbesana rooro makkam dooqayse konin itsea yer kosa qolmonna, inta kona burqadhidine. Yer ke itsima onnadar keam i yittsidianna goynte shiitayse dhambasane; kesa waani waani eena pee pegera ke nivade” kena ki hamade.
Kisa paanan yivayna eenaar “Ko eenin qolmon darante zarsin kona yeekea gala hamora ko haapadhe?” hamayse kina ke maasade. Kidiar “Balasha meemayne yekal dahaana?” hamayse keam ki oysade. Kediar “Balasha tobbhaa wokal dahade” kina ke hamade.
Ogora Yesus eenka “Peendar dooqee” hamayse balashana tobbhaanaam tiyate Barjoam miskeka gobshayse balashanaam qunthayse yisa paanan yivayna eenana eenna kenin yeskisoadettsi ki imade; kediar eenna ke imade. Kaara shaaqa tokaa waaniar kekal dahade. Iginaamaar tiyate Barjoam miskeka gobshayse eenna kenin imoadettsi yisa paanan yivaynana ki giyade. Eenoar itsayse ko mishade. Ko itsaysaka shidhoono dirmano Yesussa paanan yivayna eena sharqa tobbhaa thoosayse ke dhaasade. Itsoono eenoar shii oydiaddhane. Ogosa budonte Yesus keam onnadar ki yittsade. 10 Ogora saanawa yisa paanan yivaynabete bazindara sagadhen gonngalante ardayse Dalmanuta peendar ke yivade.
Yesussa Tarshen Waadimanam Shedana Oysadhoono
Maat 16:1-4
11 Parisa eenoar Yesuskal nivayse kiam taysate shedota, “Barjokala nivaa hanin dohonam woninkay dhesea tarshea milkit wona hayaa” hamayse kimbesana ke palimade. 12 Yesus yisa qaabonkaar atayse “Uuh!” hamada, “Wodan koka dohoono eeno tarshea milkit haydhoadettsi harrna ko zage? Inta yena gon ida giye: Wodan koka dohon eenna tarshea milkit haydhehe” ki hamade. 13 Ogora keam garayse pir bazindara sagadhen gonngalante ardayse bazinsa saabar ki sagade.
Parisa Eenabee Herodisbesa Irshon Goynsa Yesusin Giyoono
Maat 16:5-12
14 Yesussa paanan yivayna eena balasha yinka bavima walayse kenin nivonna, bazindara sagadhen gonngalante balasha kalaara ab balasha qolehe. 15 Yesusaar “Shedee! Parisa eenabee Herodisbesa irshora mete yesaam gishee” hamayse kena ki giyade.
16 Kediar kinka kinka “Ogono yin kinin giyoono balashayn wosa qolmonnane” ke hamade.
17 Yesusaar kesa qaabonam dhesayse kena yin ki giyade: “ ‘Balashanin wosa qolmonnane’ hamayse harrnee kikal dhalqe? Akar bhocchattenu? Dhesattenu? Woylammoar yesa duudiw? 18 Yesa aapi daaka yedi haapattenu? Qaami yesa daaka yedi qansattenu? Hamin ko yena bhoqan garaa? 19 Balasha dongnam shii dongin eenam inin kunson wodanka, dirmano sharqa meemayne thoosayse yenin dhaasoono?” kena ki hamade. Kediar “Sharqa tabhi lamaane wonin dhaasoono” ke hamade.
20 “Balasha tobbhaanaamsin shii oydin eenna inin kunson wodanka, dirmano sharqa meemayne thoosayse yenin dhaasoono?” kena ki hamade. Kediar “Sharqa tobbhaane wonin dhaasoono” ke hamade. 21 “Ta ogono akar yena bhoqayu?” kena ki hamade.
Yesus Aapin Kayaa Eam Kinin Pacchoono
22 Beetesaydar kenin nivenka, eedi aapi kayaa kalaam Yesuskal entsate nivayse kiam kinin kaamoadettsi Yesusam ke miskade. 23 Yesusaar aapin kayaa easa aaninam yedayse entsate kiam gurdara ki bulade. Ogotear aapindar kisa pathimayse aaninka yisa kinin kaamonsa budonte, “Yer hakal haapa ko haapadho?” hamayse kiam ki oysade.
24 Ear dheg kinin hamonsa budonte, “Eeno isa aapinte haaqadettsi dahayse konin yaayenam ida haape” kina ki hamade.
25 Yesus pir lansi yisa aaninka kisa aapinam kinin kaamonsa budonte, payya hayayse ki haapade; kalon paashaysear yer wulam may may haapan ki yedade. 26 Ogosa budonte Yesus eam “Gurdante ardaabhode” hamayse oonindar kiam ki yittsade.
Bhethiroos Kiristoossa Kinin Tarjoono
Maat 16:13-20; Luq 9:18-21
27 Yesusbee kisa paanan yivayna eenabe Pilbhisoos Qesaaria peensa gasante dohon gurdandar ke yivade. Ogo goynkaar kenin yivenka Yesus “Eeno iam hay ko hame?” hamayse keam ki oysade.
28 Kediar “ ‘Shivea Wannisne’ koda hame; waani eenoar ‘Eeliasne’, waani eenoar ‘Barjokala qansayse eenna giyayna eenasa kalaane’ koda hame” kina ke hamade.
29 “Yedi iam hay yeda hame?” hamayse keam ki oysade. Bhethiroosaar kina yinin maasenka, “Ya Barjoyn qadhaa Kiristoosne” ki hamade.
30 Yesusaar “Innon goynam eedi haynaar giyeebhode” hamayse upsi wocchika kena ki giyade.
Yesus Yisa Dembhinsa Birayse Kinin Giyoono
Maat 16:21-23; Luq 9:22
31 Yesusaar yisa paanan yivayna eenana “Inta Eedi Naas thoothi gaale tiyayda tiye; peensa donzanabee, gudullasa hayonabee, Musesa yigginam dhettsaynabe iam baga ke bage; iam deesa ko deesadhe. Ogora rooro makkamsa budobar dembhira dhaabhayda dhaabhe” hamayse keam dhettsan ki yedade. 32 Dhalqinamaar may hayayse kena ki giyade. Bhethiroosaar yimal kiam entsate yivayse waciman ki yedade. 33 Yesus budoka yisa wal hamayse kisa paanan yivayna eenaam shedayse Bhethiroosam “Ya Seethaan, isa aapira os yivaa! Barjoyn qaabenam qaaban garayse eedinin qaabenam hada qaabe” hamayse kiam ki wacimade.
Yesussa Paanan Yiidhen Goyno
Maat 10:38-39; 16:24-28; Luq 9:23-27; 14:26-27
34 Yesus een waanibee yisa paanan yivaynabeam yikal eelayse kena yin ki giyade: “Isa paanan nivana nashea hay ki dahaannaar yinnon qaabon ki gare; yinindar ziitate deesadhen masqalinam kedayse isa paanan ki nive. 35 Sadan yinnonam dhacchana nashea hay ki hannaar koam kaysa ki kayse; imbee Barjosa dhacchintan upsinbena sadan yinnonam kaysea hay ki dahaannaar koam dhaccha ki dhacche. 36 Eedi peen kodar dohon yer wulam haapayse sadan yinnonam kaysidi ki hanna, kina har ko poote? 37 Eedi yisa sadanna baza yer har ki kashe?
38 “Ko wodanka Barjoam garayna seeson eenasa shaarinte imbee isa upsinbeka ooshimbhea wul, inta Eedi Naas Imbaasa gobshinka gazana gaananabesana inin nivenka, inta kanka ooshimbhayda ooshimbhe” hamayse kena ki giyade.