9
Yesussa Dantanin Ookimoono
Maat 17:1-13; Luq 9:28-36
Yesusaar, “Inta yena gon ida giye: Barjosa bitamonin kantanka nivenam yinin haapenka yekka, kote woyaana eenasa shaarinte dembhi diymina eedi daane” kena ki hamade.
Yesus ogoam yinin giyonsa budobar laskoa rooroaka Bhethiroosbee, Yayqoobbee, Wannisbeam bish yinka entsate dhukan gudubhondar ki utade. Raqin ogotear Yesussa dantano kesa birante ko ookimade. Kisa apallo cawlayse kosa bhalqantanoar peen kodar apalan shivaynayn shivate calshana damaamadettsi kattsi ko cawlade. Wodan ogoka Eeliasbee Musebe Yesuskal dahayse kimbete kenin dhalqenam ke haapade. Bhethiroosaar Yesusna yi giyna: “Woam Dhettsea, raqin kote wonin dahayno wona payyane; ogona baara kalaam hana, kalaam Musena, kalaam Eeliasna hayayse baara makkam wo kee” ki hamade. Ogo wodanka kedi makkamma kattsi kenin kurtumbhonna, Bhethiroos har giya kiam zaskenam kidi dhesadehe.
Pir liilo nivayse keam ko ishkade; liilonsaar iir “Inin nashea isa Naasa kaane; kina qansee” hamea upsi ko qansimade. Saanawa wal hamayse kenin shedenka, kembee Yesusbekalanka eedi ab kedi haapadehe.
Dhukara kenin hanchenka Yesus kena yi giyna: “I Eedi Naas dembhira inin dhaabhenka yekka ta yenin haapon koam eedi haynaar giyeebhode” ki hamade.
10 Ogo yin kinin giyonam qansayse, yisa woylaminka yedayse “ ‘Dembhira dhaabha’ hamintano kisa hamin giyntane?” hamayse kinka kiam kiam oysan ke yedade. 11 Kediar “Musesa yigginam dhettsayna eena ‘Birayse niva zaskea Eeliasne’ Milki 4:5. harrna ke hamaa?” hamayse Yesusam ke oysade.
12 Kidiar kena “Ogono gonne; Eelias birayse niveane; kidi yer wulam ashka ki ashke. Ko dahaannaar i Eedi Naasina ‘Gebhi gaale tiya ki tiye; pir kiam baga ko bagadhe’ hamayse thaapadhoono harrnane? 13 Ko dahaannaar inta yena ida giye: Gon Eelias ena kosa birayse nividine; kisaar thaapadhondettsi eeno yinin nashon yerin wulam kidar ko hayade” kena ki hamade.
Beeron Yedaa Naasaam Yesusin Pacchoono
Maat 17:14-21; Luq 9:37-43
14 Yesusbee makkamma kisa paanan yivaynabe waani kisa paanan yivayna shidhaanakal maatate kenin nivon wodanka, thoothino eeno kesa gasante buka ko hattaka ke haapade. Musesa yigginam dhettsayna eenaar kembesana kinka kenin palimenka keam ke haapade. 15 Eeno wul Yesusam konin haapenka targadhidine; kikalar gobate nivayse kiam ko nagaysade. 16 Yesusaar “Kembesana kinka yenin palimayno yer harsane?” hamayse keam ki oysade.
17 Eensa shaarira eedi kalaa yinin maasenka, “Woam Dhettsea, beeron yedaysaka apon kayaa isa naasaam hadar bavate i nivade. 18 Ruminin kisa dhaabhen wodanka hamote ko hannaar kiam dhaba ko dhabe; aponkaar kisa dubo koda nive; atsinin qiicimenka bishinoar kisa zaba ko zabe. Ogo beeronam kidara ke bule hamayse hasa paanan yivaynana i giyaysaka bulana damadehe” hamayse kina ki giyade.
19 Yesusaar yinin maasenka, “Yedi idar woylamin qajimina adhadhinato, hamaaka yekka yembesana ida dee? Yena hamaaka yekkay darsho? Yinda naasaam ikal bevee” kena ki hamade. 20 Kediar naasaam kalan bavate ke nivade. Beeroar Yesusam yinin haapenka, naasaam saanawa ki gibattsade; kidiar peente dhambayse aponka dubon nittsite qaptiman ki yedade. 21 Yesus naasasa imbaam “Kaa burqea naasaam ki yedaysaka leve meemayne?” hamayse ki oysade. Kidiar kina yinin maasenka, “Naasamora yedaysene. 22 Thoothi woda kiam deesana nuunbee noqonbesa iir kiam koda dhabe. Ko dahaannaar ha damidianna bannzo! Wona burqadhayse woam kelshaa” ki hamade.
23 Yesusaar “Ha damidiannaa hamo? Barjodar woylamin qajeana yer wul kina dandima ko dandime” kina ki hamade. 24 Saanawa naasasa imbaa upsin yisaam dheg hayayse “Barjodar woylamin qajayda qaje; ko dahaannaar isa qothimenam ikalanka pegisaa!” kina ki hamade.
25 Yesusaar eenin thoothada kalan nivenka keam haapayse beeroam “Ya aponin dhalqoamadettsi, qaaminin qansoamadettsi hayaa beeroa, naasa kaara utaa! Lansi maatate hanin ardoamadettsi” hamayse ki bitade.
26 Beeroar ilatayse naasaam kattsi qaptisada kidara ki utade. Thoothino eenoar “Naasa diydine” kenin hamenka yekka diyaadettsi ki maatade. 27 Ogora Yesus naasasa aaninam yedayse ki dhaasade; kidiar dhaabhayse ki woyade.
28 Yesus oonin kinin ardonsa budonte, kisa paanan yivayna yimal kinin dohonte, “Beeronam naasadara bulana wonin damaammo harrnane?” hamayse kiam ke oysade.
29 Yesusaar kena yinin maasenka, “Kodettsin beeronam [itsima] Barjoam miskintakatay hamidi ko hanna, goyti abka bulana dandimehe” ki hamade.
Yisa Dembhinsa Yesusin Lansi Giyoono
Maat 17:22-23; Luq 9:43-45
30 Yesusbee kisa paanan yivaynabe raqin ogoam garayse Galilaka hayayse ke yivade. Ogoam eedi kalaar ki dhese zagadehe. 31 Harrna hambhidianna, “I Eedi Naasaam eensa aaninte saskate iam koda imbhe; iamaar deesa ko deesadhe; ogosa budobar makkansoa rooroaka diira dhaabhayda dhaabhe” hamada yisa paanan yivaynaam dhettsite ki dahade.
32 Kena kinin giyoonoar ardadehe; kediar kiam oysana ke kurtumbhade.
“Wuldara Sagi Maatea Hayne?” Hamayse Kenin Oysoono
Maat 18:1-5; Luq 9:46-48
33 Yesusbee kisa paanan yivaynabe Qipirnaahoom katamandar ke nivade. Ogote oonir kenin ardonsa budobar Yesus “Ini goynte wonin nivenka yenin palimayno hare?” hamayse keam ki oysade.
34 Kediar ini goynte “Wo wuldara sagea hayne?” hamayse kinka kinka kenin palimonna, Yesusin oysenka lay ke hamade. 35 Yesus dooqayse tabhi lamaanaam yikal eelayse, “Eedi hay ki hannaar, bira maatana nashea een wulsa budonte ki dee. Een wulsaar erge eedi ki maate” kena ki hamade. 36 Naasi kalaam bavate nivayse kesa shaarinte woysayse naasaam shupayse, 37 “Kaa naasadettsiam isa naabenna hamayse tiyea iam kida tiye; iam tiyea ibisheam dayma iam nittsaamaar kida tiye” kena ki hamade.
Woam Jibbimina Wul Wombesana Kenin Dohoono
Luq 9:49-50
38 Wannisaar Yesusna, “Woam Dhettsea, eedi kalaa hasa naabenka beeronaam kinin bulenka kiam wo haapade; wombesana kinka kinin dahaamonna kiam wo marade” kina ki hamade.
39 Yesusaar yin ki giyade: “Isa naabenka yer tarshen waadadhayse saana idar yer siya giyana dameayn qolmonna kiam garee; mareebhode! 40 Harrna hambhidianna, woam jibbimina wul wombesana kinka ke dahade. 41 Inta yena gon ida giye: Kiristoossa yenin dohonna sharqa kalaa noqo yeam wushea wulsa baza shidhehe.
Eedina Goa Maatintara Mete Gishinta
Maat 18:6-9; Luq 17:1-2
42 “Idar woylamin qajayna igina likkanasa iira kalaana goa maatea eedi hayyear daa ki hanna, deesime seeni gaari kisa qorcindar dhaxayse bazinte kiam dhabadhidi ki hanna, kina payyane. 43-44 Ogona anno hanno hana goa maatea ko hanna, koam taxate dhabaa. Aan lamaaka dahayse [qayonin diymon] lay dikimon nuunte hanin ardenna, gundi dahayse sadanka daadhen raqinte hanin ardayno hana payyane. 45-46 Roono hanno hana goa maatea ko hanna, koam taxate dhabaa. Roo lamaaka dahayse [qayonin diymon] lay dikimon nuunte hanin ardenna, gundi dahayse sadanka daadhen raqinte hanin ardayno hana payyane. 47-48 Aapino hanno hana goa maatea ko hanna, koam bulate dhabaa. Aapi lamaaka dahayse qayonin diymon, lay dikimon nuunte hanin ardenna, aapi kalaka dahayse Barjosa bitamonte hanin ardayno hana payyane.
49 “Gala sooqoka konin daathisadhendettsi, een wulam nuuka koqate koda ashkadhe.
50 “Sooqo payyane. Ko dahaannaar daathan garidi ko hanna, harka ko daathisadhe? Ogona yesa shaarinte sooqodettsi daathea daathamo yesa ko dee; kinka kinkaar payyamoka dehee” kena ki hamade.

9:11 Milki 4:5.