10
Keemon Goynsa Yesusin Dhettsoono
Maat 19:1-12; Luq 16:18
Yesus ogora dhaabhayse Yordaanoos baynsa saabarka hayayse Yiwda peente dohon raqindar ki yivade; ogo baynsa saabar thoothino eeno pir kikal ko bukade. Kidiar yisa dambindettsi eenaam dhettsan ki yedade.
Parisa eenaar kikal nivayse, “Eedi geshon yinnonam bulate kinin yittsoadettsi Musesa yigginte giidhidu?” hamayse taysate shedana kiam ke oysade. Kidi yi giyna: “Muse ena yena hamin ki giyaa?” kena ki hamade. Kediar “Muse ‘Eedi geshon yinnonam yinin bulenka, bulayse yinin oytensa tarja maatea warqat kona thaapate imayse ki bule’ Yiggi 24:1. hamayse ki giyade” ke hamade.
Yesus kena maasayse yi giyna: “Muse yena yin giyayse kinin thaapoono yedi woylaminka yesa Barjona ee hamimina yenin dohonnane. Ko dahaakaar pijadhinsa birayse Barjo ‘Anngibee maabe hayayse keam ki pijade. Ogonante eedi imbabee indabeam gara ki gare; [geshon yinnonbete kinka kida dee;] kedi lamaanaar waa kalaa keda maate’ hamayse ko thaapadhade. Kedi keeda kaara os waa kalaa keda maate, lamaa maatehe. Pija 1:27; 2:24. Ogona Barjo kidar kalaa kinin hayonam eedi ko kidara edabhoode” kena ki hamade.
10 Ooninte kinin ardonsa budonte, kisa paanan yivayna eena yerin ogo goynam lansi dhaasayse kiam ke oysade. 11 Kidiar “Eedi hay ki hannaar, geshon yinnonam bulate yittsayse maa ab keemea kidi ta yinin keemonka sharmucimayse biron geshondar seeso waadadhidine. 12 Geshono geshoa yinteam garayse anngi abka kembhidi ko hanna, kodi sharmucimidine” kena ki hamade.
Yesus Naason Shaaqanna Barjoam Kinin Eeloono
Maat 19:13-15; Luq 18:15-17
13 Yesus yisa aaninam kedar kinin wodoadettsi eeno yisa naason shaaqanam daran bavate ko nivade; ogona kisa paanan yivayna eena eenaam ke wacimade. 14 Yesus ogoam kesa yinin haapenka, yisa paanan yivayna eenaam wacimayse, “Naasono shaaqano idar ko nive; koam mareebhode. Harrna hambhidianna, Barjosa bitamono igina naanadettsi maataana eenasane. 15 Inta yena gon ida giye: Barjosa bitamonam naasidettsi maatayse tiymina wul yer hamin hambhaakaar iir ardehe” kena ki hamade. 16 Yin kinin giyonsa budobar naanaam yidar tiyate shupayse, kedar yisa aaninam wodaate kena Barjoam ki eelade.
Ea Wodintasa Oysimeno
Maat 19:16-30; Luq 18:18-30
17 Yesus ogora goyti yivo kinin dhaabhenka, eedi kalaa gobaka kalan nivayse hatte birante kisa kumpurdhayse, “Ya Payya Dhettsea, rooro wul lay dehen sadan haapota yer har haynta ko iam zaske?” hamayse kiam ki oysade. 18 Yesusaar “Payya ea inka harrnaa hamaa? Barjo bishkalanka ab eedisa payya hama eedi qolehe. 19 Barjoyn giyonam dhesaada dhese: Deesaabhode, sharmucimaabhode, dimmaabhode, buudamoka tarjaabhode, maltimaabhode, hambabee handabeam gobshaa” Uti 20:12-16. kina ki hamade.
20 Ear “Woam Dhettsea, igina wulam inta isa naasamora yedayse toolidine” kina ki hamade.
21 Yesusaar kiam shedayse nashabh hayayse “Hanin hayaama yer kalaa bishne hasa joogaa. Ogonoar yivayse hasa dohon koymonam shanshayse qambhinana imaa. Ya hasa bazanam cecinte hada haape. Ogora maatayse isa paanan nivaa” kina ki hamade. 22 Ear koymo thoothinin kisa dohonna, ogoam yinin qansenka qaaboka wotin yisa ki thipsade. Ogoraar yisa iinka ataate ki yivade.
23 Yesus yisa gasanam shedayse paanan yivayna eenana “Wodimma eenasa Barjo bitamonte ardano hamin dohoono gaalene” kena ki hamade.
24 Kisa paanan yivayna eenaar ogo yin kinin giyenka kedi targadhidine. Yesus pir kena yin ki giyade: “Ye naanato, Barjosa bitamonte ardano hamin dohoono gaalene. 25 Eedi wodimoyn Barjosa bitamonte kinin ardenna gamaleyn marpisa pulaka konin utayno deegane” kena ki hamade.
26 Kediar kattsi targadhayse kinka kikal yi giyna: “Yin ko hanna, ta keeda hayne dhaqana damea?” ke hamade. 27 Yesusaar keam shedayse, “Ogono eedina dandimehe; Barjona koda dandime. Harrna hambhidianna, Barjona yer wul dandima ko dandime” kena ki hamade.
28 Bhethiroos yi giyna: “Shedaa! Wodi yer wulam garayse hasa paanan wo nivade” kina ki hamade.
29 Yesus maasayse kena yin ki giyade: “Inta yena gon ida giye: Imbee Barjosa dhacchintan upsinbena hamayse indanaana annginabee anzanabeam, pir imbaabee, indanbee, naana yinnabee, oonin yinnonbee, haamin yinnonbeam garaa, 30 ta peen kodar oytaydhanka indanaana annginabee anzanabeam, pir indanbee, naana yinnabee, oonin yinnonbee, haamin yinnonbeam iginara sagi mato goyt tiyma garea eedi qolehe; os niven wodankaar rooro wul lay dehen sadan haapa ki haape. 31 Ko dahaannaar thoothino birono eeno budo koda maate; budonte dohoono eeno pir bira koda maate” kena ki hamade.
Yesus Yisa Dembhinsa Makkanso Goyt Kinin Giyoono
Maat 20:17-19; Luq 18:31-34
32 Yerusaalemdar yivota goyn utayse ke daaka, Yesus kesa birante kinin yivenka, kisa paanan yivayna eenaar Yerusaalemdar kinin yivenna targadhite ke dahade; pir waani eeno kesa tudhin yivaynoar kurtumbhidine. Ogo wodanka kisa paanan yivayna tabhi lamaana eenaam pir eensa iira keam eelate bulayse yidar yesko dohon gaalensa kena giyan ki yedade: 33 “Marrato! Wodi ta keeda Yerusaalemdar woda yive. I Eedi Naasiam gudullasa hayonabee Musesa yigginam dhettsayna eenabena saskate imbha ko imbhe; kediar inin deesadhoadettsi idar pirda ke pirde; Ayiwdtay hamma eena yettsate iam ima ke ime. 34 Ayiwdtay hamma eena iam bagayse idar pathima ke pathime; iam qana ke qane; ogoraar pir iam deesa ke deese; intaar rooro makkamsa budobar dembhira dhaabhayda dhaabhe” kena ki hamade.
Yayqoobbee Wannisbe Yesuskal Kenin Miskimoono
Maat 20:20-28
35 Zabdoos naana Yayqoobbee Wannisbe Yesuskal nivayse, “Woam Dhettsea, haam wonin misken wulam wona hanin waadadhoadettsi woda nashe” hamayse ke giyade. 36 Kidiar kena “Yena yer har i waadadhee zage?” ki hamade. 37 Kediar “Gobshinka hanin bitimenka, wosa iira kalaam hasa mizaqimbar, kalaam hasa warkatambar hayayse woam dottsaa” kina ke hamade.
38 Yesusaar kena “Yedi yenin miskenam dhesattene. Inin wucen gaalen wucimanam yedi wucana damaw?* “Inin tiyota dohon gaalenam yedi tiyana damaw?” hamintane. Inin shiidhen gaalen shiidhimenam yedi shiidhimbhana damaw?” ki hamade. 39 Kediar “Damooda dame” ke hamade. Yesusaar “Inin wucen gaalen wucimanam wuceeda wuce; inin shiidhimbhen shiidhimenam yedi shiidhimbheeda shiidhimbhe. 40 Ko dahaannaar isa mizaqimbee warkatambebar dottsea intatehe; raqin ogoam yinnante ashkadhaanana imbha ko imbhe” kena ki hamade.
41 Waani tambha Yesussa paanan yivayna eenaar yin giyayse kenin miskenam qansayse Yayqoobbee Wannisbeam waciman ke yedade. 42 Yesus ke wulam yikal eelayse kena yin ki giyade: “Barjoam dhesimina eenaam wottsaynane hamayse qaabadhayna eenaam kantaka kenin wottsenbee entsaynaar kedar kesa hayamo kenin dhehenbeam dheseeda dhese. 43 Yennon shaarinte yin konin doadettsi zaskehe. Yennon shaarinte eedi hayyear gebhi doota zagea yesa waadima eedi ki dee. 44 Yesa iira eedi hayyear bira doota zagea wulsa choobar dehea eedi ki dee. 45 Harrna hambhidianna, inta Eedi Naasear eenna waadadhanabee isa sadanamaar thoothin eensa seeson bazan kashotabe i nivade; eeno ina konin waadadhoadettsi nivaatine” kena ki hamade.
Yesus Barthemoossa Aapin Kayon Kinin Pacchoono
Maat 20:29-34; Luq 18:35-43
46 Ogosa budonte, Yesusbee kisa paanan yivayna eenabe Iyarko katamandar ke nivade. Ogora waani thoothin eenbesana Iyarkora utaate kenin yivenka, Themoos naasa aapin kayaa Barthemoos goyn aponte dooqayse miskimite ki dahade. 47 Kidiar goyn ogoka sagate yivea Naazret peen Yesus kinin dohonam qansayse, “Dawt Naasa Yesuso, bannzo! Ina burqadhayse iam pacchaa” hante gebhi ilatite miskiman ki yedade.
48 Eensa iira thoothino eeno kanka “Ya lay hamaa!” hamayse kiam ko wacimade. Kidi pir “Dawt Naasa, bannzo! Ina burqadhayse iam pacchaa” hante ini yinin ilaterra kalon sagi ilatan ki yedade.
49 Yesusaar woyayse, “Kiam eelee” ki hamade. Eena ea aapin kayaaka “Hay, dhaabhaa! Haam eela ki eele” hamayse kina ke giyade.
50 Kidiar yisa apalanam dhabayse saana dhaabhayse Yesuskal ki nivade. 51 Yesusaar “Hana yer har i hayea zage?” kina ki hamade. Aapin kayaa ear “Dhettsea, shedana ida zage” ki hamade. 52 Yesusaar “Ya yivaa, idar woylamin hanin qajoono haam ko pacchade” kina ki hamade. Easaar aapino saanawa ko shedade. Ogosa budonte, kidi goynka Yesussa paanan yivan ki yedade.

10:4 Yiggi 24:1.

10:8 Pija 1:27; 2:24.

10:19 Uti 20:12-16.

*10:38 “Inin tiyota dohon gaalenam yedi tiyana damaw?” hamintane.