11
Yesus Gebhon Gobshinka Yerusaalem Kinin Ardoono
Maat 21:1-11; Luq 19:28-40; Wannis 12:12-19
Yesusbee kisa paanan yivayna eenabe nivite Yerusaalemkal theedayse Dabirezayt dhukansa gasante dohon Bitaaniabee Betepaagebe gurdankal kenin theeden wodanka, Yesus yisa paanan yivayna eenasa lamaanaam yin giyayse keam ki yittsade: “Ogo yesa birante dohon gurdandar yivimate. Ogote yenin yeskenka, eedin yindar dooqate shedaama ukulisa ooto dhaxadhaa haapeeda haape; agaam bulayse ina kiam kote qanate nivee. Eedi hay ki hannaar, ‘Harrnee ukuliam bule?’ hamayse yeam oysidi ki hanna, ‘Imbaa wonteana kinin zaskonnane; kidiar saanawa yena kiam maasate nittsasane’ kina hamee” kena ki hamade.
Kediar yivayse eedi kalaasa mayan kerinsa goyn aponte dhaxadhaa ukuliam haapayse ke bulade. Ogo raqinte woyayse dohoono eeno waani “Ukuliam har hayee bule?” hamayse keam ke oysade.
Kediar Yesusin giyon kena ke giyade. Eenaar qansayse ukuliam kena ke garade. Yesussa paanan yivaynaar ukuliam qanate Yesuskal nivayse ukuliasa zulondar yisa apalanam ke wodaysaka, Yesus daran ki dooqade. Thoothino eeno yisa apalanam goyndar ko apade; waani eenoar haaqansa hacchan taxate goyndar ko apade. Kisa birante yiven eenbee budonte niven eenbe “Gobshi hana ko dee; Barjo Imbasa naabenka nivea ya gobshadhaane! Maz 118:25-26. 10 Nivayno imba wontea Dawtsa bitamonoar gobshadhoonone! Cecinte Barjona gobshi ko dee!” hamaate upsi gebhika kiam ke gobshade.
11 Yesusaar Yerusaalem yeskayse Barjosa gazan ooninsa mayante kinin ardonsa budobar, gidir kosa dohon yerinam shedada hayayse haynin wovonna kisa paanan yivayna eena tabhi lamaanabete kinka Bitaania gurdandar ke yivade.
Yesusin Ashoono Hattono Shaapino
Maat 21:18-19
12 Burin Bitaaniara kenin maatenka Yesusam daaqi bashade. 13 Haaqa shaap kallo goobayse konin dohonam pegeka haapayse, “Aapi kosa dook?” hamayse kodar ki nivade. Ko dahaannaar wodano hatton ogosa aapi konin ushea wodatay konin dohonna, kinin shedenka haccha bish kodar dahade; aapi haapadehe. 14 Ogo wodanka Yesus hattonna yi giyna: “Keeda kaara os macchi eedi ko hasa aapi itsabhoode” ki hamade. Kisa paanan yivayna eenaar ogo yin kinin giyenam qansidine.
Barjosa Gazan Ooninsa Mayante Gabimaynaam Yesusin Oytoono
Maat 21:12-17; Luq 19:45-48; Wannis 2:13-22
15 Kediar Yerusaalemdar ke nivade. Ogotear Yesus Barjosa gazan ooninsa mayante ardayse koymonam shanshaynabee shanayna eenabeam ooninsa mayara oytan ki yedade. Birren ookayna eenasa tharbhezanbee waleen shanshayna eenasa borkotonbeam kupate ki dhabade. 16 Ogoraar gaba koymo bavayse eedi hay ki hannaar, Barjosa gazan ooninsa mayanka sagate kinin yivoamadettsi ki marade. 17 Guttsayse “ ‘Onno isa zarsin wulin Barjoam miskayno misken onno koda hambhe’ Isi 56:7. hamayse thaapadhadaa? Yedi eensa koymon buurate itsaynasa aadhime raq koam ye hayade” hamayse keam dhettsite ki dahade. Erme 7:11.
18 Gudullasa hayonabee Musesa yigginam dhettsayna eenabe ogoam kisa qansayse, “Hamin hayayse wo kiam deeso?” hante goyti zagan ke yedade. Harrna hambhidianna, kisa dhettsidinka eeno wul konin targadhenna, kedi Yesusna kurtumbhite ke dahade.
19 Yesusbee kisa paanan yivayna eenabe peenin sootonsa budonte, katamara ke utade.
Yesusin Ashon Hatton Shaapinsa Wocchidino
Maat 21:20-22
20 Burin kenin yivenka hattono shaapino ke hanna, yisa caacinka wocchayse konin dohonam ke haapade. 21 Bhethiroos yer kina bhoq hamaysaka, “Woam Dhettsea, shedaa! Hattono shaapino hanin ashoono wocchidine” kina ki hamade.
22 Yesusaar kena yin giyayse ki maasade: “Barjodar woylamin qajee. 23 Inta yena gon ida giye: Eedi hay ki hannaar, woylaminka yisa qothimima yerro kinin giyoono kina konin maateadettsi woylam qajidi ki hanna, ko dhukanam ‘Agaara dhaabhayse bazinsa iinte wavaa!’ hamidi ki hanna kina maata ko maate. 24 Ogonante yena ida giye: Barjoam yenin misken yerin wulam yenin haapaadettsi hayayse woylam daran qajimate, yenaar maata ko maate. 25 Barjoam misko yenin woyen wodanka, cecinte dahaa Imbaa yentea yennon seesonam yena kinin garoadettsi, yediar eedidar yesa dohon wacen wulam kena garmate. 26 [Ye kena garaamma cecinte dahaa Imbaa yentea yennon seesonam yena garehe]” kena ki hamade.
Yesussa Hayamon Goynin Oysadhoono
Maat 21:23-27; Luq 20:1-8
27 Pir kedi Yerusaalemdar ke nivade. Ogotear Yesus Barjosa gazan ooninsa mayante kinin yaayenka, gudullasa hayonabee, Musesa yigginam dhettsayna eenabee, peensa donzanabe kinka kikal nivayse, 28 “Yerra iginaam hanin hayayno hasa yer har hayamokane? Kina yerra wulam hanin hayoadettsi hana hayamon imaa hayne?” hamayse kiam ke oysade.
29 Yesus “Intaar yer kalaa yeam ida oyse. Yedi ina inin oysonam maasee; intaar yerra iginaam yer har hayamoka inin hayenam yena giyayda giye. 30 Wannis eenaam kinin shivoadettsi kinin nittsadhoono Barjokalankamoo? Eedikalankaw? Inin oyson oysimensa malsin ina maasee” kena ki hamade.
31 Kediar yin giyayse kinka kikal ke dhalqade: “ ‘Barjokalankane’ wo hamanna, ‘Ta harrnee kisa dhalqinam gonne hamayse tiyan garaa?’ wona kida hame. 32 Ta ‘Eedikalankane’ wo hamo?” ke hamade. Eeno wul “Wannis gon Barjokala qansayse eenna giyeane” hamayse kenin giyenna, eenna ke kurtumbhade. 33 Ogonante Yesusna “Hamora konin dohonam wodi dhesattone” hamayse ke maasade.
Yesusaar “Ta keeda intaar har hayamoka yerra iginaam inin hayenam yena giyattine” kena ki hamade.

11:9 Maz 118:25-26.

11:17 Isi 56:7.

11:17 Erme 7:11.