12
Woynin Haaminte Waadadhayna Eenasa Kamsino
Maat 21:33-46; Luq 20:9-18
Yesusaar kamsika kena yin ki giyade: “Eedi kalaa woynin haaqanaam yisa haaminte thoothi ki korade. Kidiar haaminsa gasanam aygi cavayse, haaqanasa aapinam cuubadhea oolo koyayse ki ashkade; haaminam toolana pir kattsi dheg hama tulee ki kahade. Isi 5:1-2. Ogosa budonte, haaminte waadadhayna eenana elqimayse pee abdar ki yivade. Woynin haaqanasa aapin kambhen wodan yeskaysaka, aapin ki beve hamayse yisa erge eedi kalaam haaminte waadadhayna eenadar ki yittsade. Haaminte waadadhaynaar kisa ergen eam yedate qanayse aan guuri ke yittsade. Pir haaminsa imbaa ab yisa erge eedi kalaam ki yittsade; haaminte waadadhaynaar kiam qanate meten kisa torsayse kiam ooshinsayse ke yittsade. Pirar eedi ab ki yittsaysaka, kiamaar ke deesade. Ogoraar haamin imba eedi thoothi ki yittsaysaka, waani waaniam ke qanade; waaniam ke deesade.
“Keeda haaminsa imbaayn adhaa naasi kalaa kisa kinin nashea dahade. ‘Kedi naasa inteana bookindhasane’ hamayse macchindar kiam kedar ki yittsade. Haaminte waadadhaynaar kinka kinka yinin giyenka, ‘Kaa kisa haamindar sagea naasa toydiane. Nivee, kiamaar wo deese; hammoar wona ko shidhe’ ke hamade. Ogora naasaam yedayse ke deesade; deesaysear woynin haaminsa iira kiam bulayse ke dhabade.
“Ta keeda haaminsa imbaa hamin ki haye? Kidi yinti nivayse haaminte waadadhaynaam kida deese; ogoraar woynin haaminam eedi abna kida ime.
10-11 ‘Seeninka oonin woysayna eena kenin bagaa seenia
senna wulra ooninna kattsi zaskea ki maatade.
Ogonoar Barjosa waadimane;
wonin shedenkaar yer woam tarshaynone’ Maz 118:22-23.
hamayse Mathaap Gazante thaapadhonam yedi nabbabeete?” hamayse keam ki oysade.
12 Ayiwd eenasa entsana Yesusin kamsinka giyaa dhalqa keam kaamea kinin dohonam kenin dhesonna, kiam yedana ke zagade; ko dahaannaar thoothin eenam kenin kurtumbhonna kiam garayse ke yivade.
Gibirin Kashadhensa Yesusin Oysadhoono
Maat 22:15-22; Luq 20:20-26
13 Ayiwd eenasa entsana Yesussa dhalqinka kiam yedana Parisa eenabee Herodissa bitamonam nashayna eenabera eedi daran ke yittsade. 14 Kedi kikal nivayse, “Woam Dhettsea, ya gon hama eedi hanin dohonam wodi dhesooda dhese; eedisa wotina bookindhayse hanin hayminna, eessa woti shedayse hanin hayea yer qolehe. Barjosa goynam gon hada dhettse. Ta Roome peen bitaana gibirin kashadhoadettsi giidhidimoo? Giidhadayne? Ta wodi gibirinam kina kashoo kashoomoo? Garoo garo?” hamayse kiam ke oysade.
15 Yesus woylaminka siyon bavayse aponka bish kenin ashkenam kesa dhesayse, “Harrnee iam tayse? Yinda i shede santup kote ina bevee” kena ki hamade. 16 Kediar kina ke bavade. Kidiar “Santupa kaadar dahaa pootoabee daran thaapadhaa naabeabe haysane?” hamayse keam ki oysade. Kediar “Roome peen bitaasane” kina ke hamade. 17 Yesusaar kena maasayse “Roome peen bitaa gaynam kina imee, Barjo gaynam Barjona imee” ki hamade. Kediar kisa dhalqinka targadhidine.
Dembhira Dhaabhadhen Goynsa Yesusin Oysadhoono
Maat 22:23-33; Luq 20:27-40
18 “Dembhira dhaabhadhea yer qolehe” hamayna Saduqa eenara eedi waani Yesuskal nivayse yin giyayse kiam ke oysade: 19 “Woam Dhettsea, Muse yin giyayse wona ki thaapade: ‘Eedi kalaa maa keemayse naasi adhima diydi ki hanna, kisa kana koam keemayse* Ayiwd eena dambinka eedi kalaasa iishim diydi ki hanna, iishimasa geshonam kana keema ki keeme; wonnon dambinka ko hanna, kana baska ki baske. diyaa iishimasa oolonte kina ki adhe’ Yiggi 25:5. ki hamade. 20 Eedi kalaasa naasi tobbhaa waani ke dahade. Ke wulsa iishima gebhaa maa keemayse naasi adhima ki diyade. 21 Kisa kana lansoa iishimaa geshonam keemayse naasi adhima ki diyade; makkansoar iishimmadettsi koam keemayse naasi adhima ki diyade; 22 ogodettsi naana tobbhaana edon ogoam keemayse naasi adhima ke diyade. Ke wulsa macchinte edono ko diyade. 23 Igina indanaana tobbhaana wul koam kenin keemonna, diyaana eena dembhira kenin dhaabhen wodanka, kodi hamaa easa maa koda maate?” hamayse kiam ke oysade.
24 Yesusaar kena yi giyna: “Yenin dhaddhisayno Mathaap Gazanbee Barjosa kantanbeam yenin dhesiminnatayu? 25 Harrna hambhidianna, eedi dembhira yinin dhaabhonsa budonte, cecinte dahaana Barjosa gaananadettsi keda maate; kedi yina kembhehe, tapir keemehe. 26 Diyoono eeno ko hannaar, konin dhaabhoadettsi Barjo Museyn thaapon mathaapinte hatta kodoadar nuunin yedenka Musena ‘Inta Abraamsa Barjoa, Yisaaqsa Barjoa, Yayqoobsaar Barjoane’ Uti 3:6. hamayse kinin giyonam yedi nabbabeete? 27 Barjo sadanka dahayna eenasa Barjone; diyaana eenasa Barjotehe. Yedi kattsi yeda dhaddhise” kena ki hamade.
Wuldara Sagea Barjoyn “Hayaa” Hamayse Giyaa Upsea
Maat 22:34-40; Luq 10:25-28
28 Musesa yigginam dhettsaynara eedi kalaa nivayse kenin palimenka qansayse, Yesus payya malsi kena kinin maasaadettsi shedayse, “Barjo yinin giyaana upsina wulra sagea hamaane?” hamayse kiam ki oysade.
29 Yesusaar “Wulra sagea upsea ‘Israveel eenato, qansee! Barjoa Imbaa wontea kalaane; 30 ya Barjo Hambaam gonin hamon woylaminka, gonin hamon sadanka, gonin hamon qaabenka, gonin hamon kantanka kiam nashaa’ Yiggi 6:5. hamaynone. 31 Lansoar ‘Een wulam hadettsi hayayse nashaa’ Lewi 19:18. hamaynone. Iginaranka ab sagi upsi qolehe” kina ki hamade.
32 Musesa yigginam dhettsear “Woam Dhettsea, gonaa giyade! Barjo kidi kalaane; kidara ab barjo qolehe hamayse hanin giyoono gonne. 33 Ogona gonin woylaminka, gonin bhocchinka, [gonin sadanka,] gonin kantankaar Barjoam nashintabee pir eedi wulam yidettsi hayayse nashintabe, Barjona koqadhen marshanbee abin imbhen marshanbera kattsi sagine” kina ki hamade.
34 Yesusaar yiggin dhettsea qaabayse kinin maasonam shedayse, “Ya Barjosa bitamora pegadhaatehe” kina ki hamade. Ogosa budonte, hayyear Yesusam oysime oysana kurtumbhidine.
Yesusin Oysoono Oysimeno
Maat 22:41-46; Luq 20:41-44
35 Yesusaar Barjosa gazan ooninsa mayante yinin dhettsenka yin ki giyade: “Musesa yigginam dhettsayna ‘Barjoyn qadhaa Kiristoos Dawt naasine’ hamayse hamin ke giyaa? 36 Dawt yinti Manpas Gazan yiam entsaysaka,
‘Barjo isa Imbana
“Haam jibbayna eenaam hasa hayamonsa demente inin hayenka yekka
isa mizaqimbar dooqaa” kina ki hamade’ Maz 110:1.
kida hame. 37 Ta Dawt yinti kiam, ‘Isa Imba’ hamidi ki hanna, Kiristoos hamin ki Dawtsa naasi dee?” kena ki hamade. Thoothino eenoar wozaka kinin giyenam qansite ko dahade.
Yesus “Musesa Yigginam Dhettsaynakalanka Mete Yesaam Gishee” Kinin Hamoono
Maat 23:1-36; Luq 20:45-47
38-39 Yesus yinin dhettsenka yin ki giyade: “Gudubhon apalan qaadhayse osbee orabe hamota, pir gabante gobshadhon gisimenam gisimbhota nashayna Musesa yigginam dhettsaynakala yeam gishee. Kedi Ayiwd eensa bukin raqinte gobshadhon borkotonbee kumman kummadhen raqinte gobshadhon raqinbeam tiyota keda nashe. 40 Miskenam kesa eedinin qansoadettsi hamayse gudubhsintaka maltimaate maana qambhinasa ooninam keda buure; ogona kedar sagi pirdi koda yeske” kena ki hamade.
Mayn Qambhinin Barjona Imoono Imintono
Luq 21:1-4
41 Yesus koymon Barjona dhabadhen saathininsa birante dooqayse zarsinin saathininte koymon hamin konin dhabenam shedite ki dahade. Thoothina wodimmaar thoothi koymo saathininte dhabite ke dahade. 42 Maa qambhi kalloar nivayse santup kala maatea bakkanda lamaa saathininte ko dhabade. 43 Yesusaar yisa paanan yivaynaam yikal eelayse, “Inta yena gon ida giye: Kono edono qambhino koymon saathininte dhabayna eena wuldara sagi ko dhabade. 44 Harrna hambhidianna, eeno wul yisa dohon koymon thoothinsa iira yina shiishayse ko dhabade; kodi qambhi dahayse yina kala hattear shiishima, yisa dohon koymon wulam ko dhabade” kena ki hamade.

12:1 Isi 5:1-2.

12:10-11 Maz 118:22-23.

*12:19 Ayiwd eena dambinka eedi kalaasa iishim diydi ki hanna, iishimasa geshonam kana keema ki keeme; wonnon dambinka ko hanna, kana baska ki baske.

12:19 Yiggi 25:5.

12:26 Uti 3:6.

12:30 Yiggi 6:5.

12:31 Lewi 19:18.

12:36 Maz 110:1.