13
Barjosa Gazan Oonin Kottsimensa Yesusin Giyoono
Maat 24:1-2; Luq 21:5-6
Yesusaar Barjosa gazan ooninsa mayara kinin utenka, kisa paanan yivayna eenasa eedi kalaa “Woam Dhettsea, senna kina hamin kenin dohonbee seeninka woysadhaana onna kina hamin kenin haydhonbeam shedaa” ki hamade. Yesusaar “Senna kina gembhaka woysadhaana onnaam ya shedaa shedo? Senna kina kidar dordhaanasa hamin hambhaakaar, kesa kala hattear kidara povayse kottsimima shidhea qolehe” kina ki hamade.
Yesusin Nivenam Eshkayno Milkitino
Maat 24:3-14; Luq 21:7-19
Yesus Barjosa gazan ooninka yekka dhari Dabirezayt dhukandar dooqayse ki daaka, Bhethiroosbee, Yayqoobbee, Wannisbee, Indiriasbe kalan theedayse, “Ogono yerro haa ko yin maate? Ogono yerro wul yin maatanba konin dohonam dhettsayno milkitino kosa hare? Wona giyaa” hamayse yimal ki daaka kiam ke oysade.
Yesusaar kena yi giyna: “Eedi hayyear yeam kinin dhaddhisoamadettsi mete yesaam gishee. Thoothino eeno ‘Inta Kiristoosne’ hamaate isa naabenka niva ko nive; thoothin eenamaar dhaddhisa ko dhaddhise. Yekal banqinin dhaabhenkabee pegente banqisa upsinam yenin qansenkabe kurtumbheebhode. Ogono yin konin maatayno shidha shidhiminone; ko dahaannaar macchin wodano akarne. Zarsino zarsindar, binnaar binnadar dhaabhayse banqi keda kiam uxe; raq waani waanir peesa ziga koda maate; daaqiar koda maate. Ogono yerro edon sirmanin adhimanna birayse burqadheadettsi gaalen rooronsa biranone.
“Yedi yeam gishimate. Pirdin pirdayna eenasa birante yeam saskate ima ke ime; Ayiwd eenasaar bukin raqinte yeam qana ke qane. Isa tarja kena yenin doadettsi, goyn innonka peen wottsayna eenabee binnabesa birante yedi woyeeda woye. 10 Macchin wodan nimbha birayse Barjosa dhacchintan upsino een wulna giidha ko giidhe. 11 Yeam yedate pirdinna woysadhen wodanka, yenin giyoadettsi ogo wodanka yena imbhon upsinam giymate. Birayse ‘Yer haroo giyo?’ hamayse qaaboka gaaleebhode; harrna hambhidianna, yenka maatayse giyayno Manpas Gazanone, yeditehe. 12 Ogo wodanka indanaasaar indanaasaam, imbaar naasa yinteam dembhinna saskate ima ki ime; naanaar imbanadar dhaabhayse keam dettsa ke dettse. 13 Yedi isa naabenna hamayse een wulkal jibbadhaana yeda maate. Macchin wodanka yekka wocchimbhayse darshea kidi dhaqa ki dhaqe.
Kattsi Galshayno Gaalen Roorono
Maat 24:15-28; Luq 21:20-24
14 “Eenaam minngisayno siyono yerro zaskaamon raqinte woysadhaysaka yenin koam haapen wodanka Daan 9:27; 11:31. (koam nabbabea ea ki bhocche), wodan ogoka Yiwda peente dohoono eeno dhukanadar ko gobe. 15 Ooninsa zulondar dahaa ea ooninsa zulora hanchayse yer tiyo ki ooninte ardabhoode. 16 Haaminte yisa dahaar apalan yinnon tiyota budoka ki maatabhoode. 17 Ogo wodanka maana sirmanabee amin qooshaynabena hay! 18 Ko dahaannaar gobeno yesa bargin wodanka konin doamadettsi Barjoam miskimate. 19 Ogo wodanka Barjo peen koam kinin pijorra yedayse ta koka yekka eedinin haapaammo gaale niva ko nive; os birantear kodettsino gaaleno yer hamin hambhaakaar nivehe. 20 Barjo galshen rooronaam ki orgisaamma, eedi kala hattear dhaqana damehe. Ko dahaannaar kinin kamayse edaana eenana hamayse ki rooronaam orgisade.
21 “Ogo wodanka eedi hay ki hannaar ‘Marrato! Barjoyn qadhaa Kiristoos kote ki dahade’ way ‘Saa ogote ki dahade’ yena hamea ki hanna, gonne hamayse tiyeebhode. 22 Ogonoar buudamoka ‘Inta Barjoyn qadhaa Kiristoosne’ hamayna eenabee buudamoka ‘Inta Barjokala qansayse eenna giyeane’ hamayna eenabe eensa iira dhaabha ke dhaabhe; kena dandimea ko hanna, Barjoyn kamayse edaana eenaam kenin dohon goyra keam dhaddhisota yer milkitbee yer tarsheabe waadadhayse dhaa ke dhee. 23 Ogona yedi mete yesaam gishee. Inta ko yerin wulam yena birayse giydine.
Eedi Naasisa Lansi Maatate Nivano
Maat 24:29-31; Luq 21:25-28
24-25 “Igina rooronaka, gaalen ogosa budonte, cecinte dahaana kantana wul shoa ke shoe; hayno thipa ko thipe; arpinoar shaakehe; wanconoar cecira wava ko weve. Isi 13:10; 34:4; Yiz 32:7; Yuveel 2:10bee 31be; 3:15. 26 Ogo wodanka inta Eedi Naas gebhon kantanbee gobshinbeka maatayse polonka inin nivenka iam haapa ke haape. Daan 7:13. 27 Wodan ogoka isa gaananaam yittsayse, peensa gasara yedayse macchinka yekka peen wulsa iira inin kamaana eenaam pucchayda pucche.
Hatton Shaapinsa Kamsino
Maat 24:32-35; Luq 21:29-33
28 “Hatton shaapinsa kamsinam dhesee: Ogonoar hattonsa antindar hacchanin utayse caagenka, ogo wodanka bargin* “Bargi” hambhea upsiam gaalin aponka “bega” ko hambhade. Israveel peente bonan wodanin yeskenka, haaqano pudhan koda yede; Banen peente pir bargin wodan yeskenka konin pudhan yedenna, kamsinam yena may hayota “bargi” ko hambhade. wodanin yeskonam dheseeda dhese. 29 Ogodettsi yedi igina yerraam yenin shedenka, i Eedi Naasisa nivan wodano theedayse ooninte ardota kerinte konin dohonam dhesimate. 30 Inta yena gon ida giye: Ogo wul yin maatenka yekka wodan koka dohoono adhadhino diyate maqehe. 31 Cecinbee peenbe saga ko sage; inin giyoono upsino sagehe.
Eedi Naasiyn Niven Rooronbee Savaatinbe Dhesimimino
Maat 24:36-44
32 “Rooron ogobee savaatin ogobeam Barjo Imbakalanka ab dhesea eedi hay ki hannaar qolehe; cecinte dahaana Barjosa gaanana ke hannaar, Naasa kintea ki hannaar, dhesehe. 33 Wodano haa ko hannaar yenin dhesimonna, qaymayse toolee! 34 Ogonoar oonin yinnonam garayse goyn utaate yivaa eadettsine. Kidiar kalaa kalaa waadiman eenaam waana waana waadimabee hayamobedar ki wodade; kerin tooleanaar qaymayse kinin tooloadettsi kina ki elqimade. 35 Ogonante oonin imba ta keeda shaakinan ko hannaar, way sootin kiaddha laman, way baachan qiiqenka way burburi ko hannaar, haa kinin nivenam yenin dhesimonna, qaymayse toolee. 36 Ye dhesima nivayse yenin raatonte ki yeam haapabhoode.
37 “Yena inin giyenam een wulna ida giye: Qaymayse toolimate!” kena ki hamade.

13:14 Daan 9:27; 11:31.

13:24-25 Isi 13:10; 34:4; Yiz 32:7; Yuveel 2:10bee 31be; 3:15.

13:26 Daan 7:13.

*13:28 “Bargi” hambhea upsiam gaalin aponka “bega” ko hambhade. Israveel peente bonan wodanin yeskenka, haaqano pudhan koda yede; Banen peente pir bargin wodan yeskenka konin pudhan yedenna, kamsinam yena may hayota “bargi” ko hambhade.