14
Yesusdar Woogintaka Eenin Dhaabhoono
Maat 26:1-5; Luq 22:1-2; Wannis 11:45-53
Ayiwd eenasa Paasikanbee* “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. irshonin qolmon balashan gaadhea bavallabeyn gobshadhanna yeskota rooro lamaayn shidhenka, gudullasa hayonabee Musesa yigginam dhettsayna eenabe Yesusam cubboka hamin hayayse yedate kiam kenin deesensa goyti zagite ke dahade. “Eeno goore konin dhaasoamadettsi, Paasikan gobshadhea wodanka ko dahabhoode” hamayse kinka ke dhalqade.
Yesusam Gaamen Shittonka Qadhoono Edono
Maat 26:6-13; Wannis 12:1-8
Yesus Bitaania gurdante lamthin burqonka “Lamth burqo” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. ena dahaa Simoon ooninte kummadar dooqayse ki dahade. Maa kalloar koymo gebhika shandhen naardoosira bish ashkadhon gaamen shittonam seeni cawlira ashkadhon bilqaathinka bavate Yesuskal nivayse, bilqaathasa aponam deesate bulayse gaamen shittonam Yesussa metendar ko kahade. Raqin ogote dohoono waani waani eenoar wacimaate, “Ko gaamen shittonam harrna ko sun yiigadhe? Ko gaamen shittonam mato makkamdara sagi birredar shanshayse koymo ogoam qambhinana imano koda damadhika!” hamayse kinka gundumite edonam ke bagade.
Yesus kena “Koam harrnee galshe? Garee! Kodi ina yer payya ko hayade. Qambhina rooro wul yembesana kenin dehenna yenin nashon wodanka kena yer payya hayana dameeda dame. Inta rooro wul yembesana dahattine. Kodi yina dandimonam ko hayade; waan isa duukadhima birayse iam ashkota shittonka ko qadhade. Inta yena gon ida giye: Edon koyn hayonam konin bhocchadhoadettsi, peen wul gidir Barjosa dhacchintan upsinam giidhen raqin hamote ko hannaar, kosa waadimanam giidha ko giidhe” ki hamade.
Yiwda Yesusam Yettsate Imo Kinin Dhalqoono
Maat 26:14-16; Luq 22:3-6
10 Tabhi lamaana Yesussa paanan yivayna eenasa kalaa Asqoronto peen ea Yiwda Yesusam yettsate imota gudullasa hayonadar ki yivade. 11 Kediar ogoam kenin qansen wodanka wozadhayse, “Koymo hana woda ime” hamayse kimbesana kinka ke dhalqade. Yiwdaar kiam yettsate kena kinin imen goynsa kina agea woda zagite ki dahade.
Paasikan Galanam Yisa Paanan Yivaynabesana Yesusin Itsoono
Maat 26:17-25; Luq 22:7-13bee 21-23be; Wannis 13:21-30
12 Paasikan “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. yaaton machadhen, irshon qolmon balashan itsadhensa biraa rooroaka, Yesussa paanan yivayna eena “Paasikan galanam hamote yivayse wonin ashkoadettsia zage?” hamayse kiam ke oysade.
13 Yesus yisa paanan yivayna eenasa lamaanana yin giyayse keam ki yittsade: “Katamandar yivee. Ogotear daaka noqo kedaa eedi kalaam yeda haape; ea agaasaar paanan yivimate. 14 Kinin arden oonindar yivayse ooninsa imbaam ‘Woam Dhettsea “Isa paanan yivayna eenabete Paasikan galanam wonin itsayno ranqo hamotene?” hanka ki hamade’ kina hamee. 15 Kidiar ooninsa zulonte woysadhon, pir kosa iinaam payya apayse ashkadhon workin ooninam yena kida dhee; ogote wona ashkee” kena ki hamade. 16 Kediar utaate katamandar yivayse Yesusin kena giyondettsi ke haapade; Paasikan galanamaar ogote ke ashkade.
17 Peenin sootonsa budonte, Yesus tabhi lamaana yisa paanan yivayna eenabesana kinka ki nivade. 18 Dooqaysear kenin kummenka Yesus kena “Inta yena gon ida giye: Yesa shaarira kalaa imbesana kinka kummea, kidi iam yettsate ima ki ime” ki hamade.
19 Kediar ogo yin kinin giyon goynka iinka burqadhaate kedi kalaa kalaana “Inta i doo?”, “Inta i doo?” hante kiam oysan ke yedade.
20 Kidiar kena yi giyna: “Ye tabhi lamaanasa iira, kalaa imbesana kinka sharqante aanin arseane. 21 Inta Eedi Naas ena birayse innon goynsa thaapadhondettsi diyayda diye. Ko dahaannaar i Eedi Naasiam yettsate imea ea agaana hay! Ea agaa ki adhadhaamma kina payyane” kena ki hamade.
Kiristoossa Dembhinam Bhocchisayno Galano
Maat 26:26-30; Luq 22:14-20; 1 Qoro 11:23-25
22 Galanam kenin itsenka, Yesus balashanam tiyayse Barjoam ki gobshade; qunthayse yisa paanan yivayna eenana “Kay, kono isa waanone” hamayse kena ki imade.
23 Wucadhenamaar tiyate Barjoam gobshayse, kena ki imade; kedi wulaar ogoam ke wucade. 24 Kidiar kena yin ki giyade: “Kono isa thoothin eenna laymayno mallan eshkayno zombhinone. 25 Inta yena gon ida giye: Barjosa bitamonte woynea hattasa aapin cuubadhon haalin wucadhenam inin wucenka yekka, keeda kaara os inta koam wucattine” kena ki hamade.
26 Ogosa budonte, mazmur yinin zammaronsa budonte Dabirezayt dhukanam ke utade.
Yesus Bhethiroosin Marimenam Birayse Kinin Giyoono
Maat 26:31-35; Luq 22:31-34; Wannis 13:36-38
27 Yesus yisa paanan yivayna eenana yin ki giyade: “Barjo ‘Yaana gisheam qanate deesayda deese; gishadhayna yaanaar thar thar hama ke hame’ Zakka 13:7. hamayse thaapadhondettsi, yedi wul iam gareeda gare. 28 Ko dahaannaar diira inin dhaabhonsa budonte, Galila peendar yeam birayse ida yive” kena ki hamade.
29 Bhethiroosaar “Eeno waani wul haam garea ko hannaar, inta haam garattine” kina ki hamade.
30 Yesus maasayse “Inta hana gon ida giye: Kina sootin koam baacha biraa lamaa goyt qiiqima ‘Inta kiam dhesattine’ hamayse makkam goyt marimaada marime” kina ki hamade.
31 Bhethiroosaar dhalqam wocchi hayayse “Dembhi ko hannaar, hambete diyayda diye; hamin ko dahaakaar ‘Inta kiam dhesattine’ hamayse marimattine” kina ki hamade. Eeno waani wulaar yin ko giyade.
Yesus Getesemaane Raqinte Barjoam Kinin Miskoono
Maat 26:36-46; Luq 22:39-46
32 Ogora Getesemaane hambhen raqindar ke yivade. Ogotear Yesus yisa paanan yivayna eenana “Barjoam inin miskenka yedi kote dooqee” ki hamade. 33 Bhethiroosbee, Yayqoobbee, Wannisbeam yinka entsate yivayse Yesus targadhite gaalan ki yedade. 34 Kenaar yin ki giyade: “Qaabono idar thoothayse iam deesamba koda haye; ogona yedi kote dooqayse wocchimbhayse toolee” ki hamade. 35 Kekala likka pegadhayse peendar kumpurdhayse, dandimea ko hanna, kaa wodaka maatota dohoono yerro kidara konin sagoadettsi Barjoam ki miskade: 36 “Imbo, yer wul hana dandima ko dandime. Ko gaalen wucimanam inin wucoamadettsi ikalanka pegisima! Ko dahaannaar hanin nashaadettsi ko dee; inin nashaadettsi ko dahabhoode” ki hamade.
37 Ogosa budonte maatate kinin nivenka, raatayse ke daaka keam haapayse, Bhethiroosna yi giyna: “Simoon, ya raatidu? Savaat kala hattear wocchimbhayse toolano haam bashidu? 38 Taysate yeam siyonsa iinte arsente yenin ardoamadettsi wocchimbhayse Barjoam miskee. Eedisa qaabe ashkimbhine; ko dahaannaar waano eedisa qajadhine” kina ki hamade.
39 Tapir yivayse ini yinin miskon upsinka Barjoam ki miskade. 40 Pir yisa paanan yivayna eenakal kinin nivenka, gindhe keam bashonna raatayse kenin dohonte keam ki haapade. Kediar kina kenin giyenam dhesadehe.
41 Makkanso goyt kekal nivayse kena yin ki giyade: “Taar yedi raatidu? Tapir lay ukunsee ukunso? Keeda yena yeekidine, wodanoar yeskidine. Marrato! I Eedi Naaseam seeson eenasa aaninte yettsate iam koda imbhe. 42 Keeda dhaabhee! Wo yive; iam yettsate imea kash, theedidine” ki hamade.
Yesussa Banqin Eenayn Kiam Yedoono
Maat 26:47-56; Luq 22:47-53; Wannis 18:1-12
43 Yesus ogoam akar giyte ki daaka, marrato! Tabhi lamaana kisa paanan yivayna eenasa kalaa Yiwda saana ki nivade; kimbesana kinka halpabee haljobe bovoono thoothino eeno gudullasa hayonabee, Musesa yigginam dhettsayna eenabee, donzanabekalanka nittsadhaysaka ko nivade. 44 Yesusam yettsate imea Yiwda eenana birayse “Inin sunqea kidine; kiam yedate payya toolayse bavate yivee” hamayse milkit kena imidine.
45 Kidiar saanawa kalan nivayse hatte, “Dhettsea” hamayse kiam ki sunqade. 46 Eenaar ogosa budobar kiam ke yedade. 47 Theedin kikal woyayse dahaana eenasa eedi kalaa halpanam yisa gochayse gudullasa gebhaasa waadiman ea qaaminam taxate ki dhabade. 48 Yesusaar “Eedisa koymo buurate itsea eedidettsi hayayse iam yedana halpabee haljobe bavatee nivaaw? 49 Rooro wul Barjosa gazan ooninsa mayante eenaam dhettsada yembesana kinka inin dehenka iam yedeetene; ko dahaannaar Mathaap Gazante thaapadhoono konin thoothoadettsi ko yin maatade” kena ki hamade. 50 Kisa paanan yivayna eena wulaar kiam garayse gobate ke yivade.
51 Lathana bish qaadhaa naasi barsh kalaa kisa paanan nivite ki dahade; eenaar kiam ke yedade. 52 Kidiar lathanaam kedar garayse pundiri gobate ki yivade.
Yesusam Pirdin Pirdaynakal Baadhoono
Maat 26:57-68; Luq 22:54bee 63-71be; Wannis 18:13-14bee 19-24be
53 Yesusamaar gudullasa gebhaakal entsate ke yivade. Ogotear gudullasa hayonabee, donzanabee, Musesa yigginam dhettsayna eenabe wul kinka bukayse ke dahade. 54 Bhethiroosaar gudullasa gebhaa kerminsa iinte kinin yeskenka yekka, Yesussa paanan pegeka ki nivade; ogotear poolisanabete nuun kicardhite ki dooqade. 55 Gudullasa hayonabee Yiwda peensa donzana wulbe Yesusam dembhi pirdina yeskisea tarja haapana ke zagade; ko dahaannaar haapadehe. 56 Ogonoar thoothino eeno buudamoka kidar tarjite ko dahade; ko dahaannaar eensa tarjamono kinka kidar upsi kalaa maatadehe.
57-58 Eensa waani waaniar dhaabhayse, “ ‘Inta ko aaninka woysadhon Barjosa gazan ooninam kottsayse rooro makkamka ab aanka woysadhaamon ooni woysayda woyse’ kinin hamen wodi qansidine” hamayse buudamoka kidar ke tarjade. 59 Yin giyayse kenin tarjenkaar kesa tarjamono kinka kidar upsi kalaa maatadehe.
60 Gudullasa gebhaa kesa shaarira dhaabhayse, “Yer kala hattear malsi maasattanu? Eena kina hadar kenin tarjayno kono yer hare?” hamayse Yesusam ki oysade.
61 Kidi lay hamayse yer kala hattear maasadehe. Pir gudullasa gebhaa “Gobshadhaa Barjoyn qadhaa kisa Naasa Kiristoos yaw?” hamayse kiam ki oysade.
62 Yesusaar “Intane; Eedi Naas kantanka dahaa Barjosa mizaqimbar dooqayse kinin dohonbee cecira polonka kinin nivenbeam haapeeda haape” Maz 110:1. kina ki hamade. 63 Gudullasa gebhaa dhagaka yisa apalanam hattsayse, “Keeda os tarja ab wona harrna ko zaske? 64 Yedi kisa iirimenam qansidine. Yena har ko maate?” ki hamade.
Kedi wulaar “Dembhi ko kiam zaske” hamayse ke kidar pirdade.
65 Waani waani eenoar kidar pathimaate, aapinamaar kisa ochayse kiam gutaate, “Hamota dohon yerinam wona giyaa” kina ke hamade. Poolisanaar kiam cavada entsate ke yivade.
Bhethiroos Yesusam Kinin Marimoono
Maat 26:69-75; Luq 22:56-62; Wannis 18:15-18bee 25-27be
66 Bhethiroosaar gudullasa gebhaa mayan kerminsa iinte choobar ki daaka, gudullasa gebhaa ooninte waadadhayna maanasa maa kallo nivayse, 67 nuun kinin kicardhenka kiam haapayse shirshate shedayse, “Ya pir Naazretra nivaa Yesusbete dahaane” kina ko hamade. 68 Kidiar “Hanin giyayno yer har konin dohon dhesattine; inaar bhoqehe” hamayse ki marimade. Ogora mayanka ki utade. [Baacha ki qiiqade.]
69 Waadiman edonoar kiam shedayse ogote woyaana eenana “Ea kaar kembesana kinka ki dahade” hamayse lansi pir giyan ko yedade. 70 Kidi pir marimidine.
Likka kap hamayse ogote woyayse dahaana eena tapir Bhethiroosna “Ya Galila eedi hanin dohonna, gon ya kembesana kinkaa dahade” kina ke hamade.
71 Kidi “Yenin giyea eam inta dhesattine!” hamayse yiam ashite malliman ki yedade.
72 Saanawaar baacha lanso goyt ki qiiqade. Bhethiroosaar “Baacha lamaa goyt qiiqima makkam goyt ‘Inta kiam dhesattine’ hamayse iam marimaada marime” hamayse Yesusin kina giyoono kalan bhoq ko hamaysaka ki eepade.

*14:1 “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.

14:3 “Lamth burqo” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.

14:12 “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.

14:27 Zakka 13:7.

14:62 Maz 110:1.