15
Yesusam Bhilathoosdar Yedate Yiidhoono
Maat 27:1-2bee 11-14be; Luq 23:1-5; Wannis 18:28-38
Burin peen sedhaysaka saanawaar gudullasa hayona Musesa yigginam dhettsayna eenabee, Ayiwd peensa donzana wulbe kinka kenin dhalqonsa budonte, Yesusam yedate dhaxayse bavate kiam Bhilathoosna ke imade. Bhilathoosaar “Ayiwd eenasa bitaa yaw?” hamayse kiam ki oysade. Kidiar “Inta hanin giyaadettsine” hamayse kina ki maasade.
Gudullasa hayona yer thoothi goytika kiam ke bersade. Bhilathoos pir “Ya yer kala hattear giyattanu? Kedi yer meemay goytika haam kenin bersenam shedaa” hamayse kiam ki oysade. Yesus Bhilathoosin targadhenka yekka yer kala hattear kina maasadehe.
Yesusdar Dembhin Pirdinin Pirdadhoono
Maat 27:15-26; Luq 23:13-25; Wannis 18:39–19:16
Bhilathoos levenka levenka Ayiwd eensa Paasikan wodanka, eedi kalaa dhaxira kena kinin buloadettsi eenin oysaa eam kida bule. Ogo wodanka wobamo waadimaka peendar banqi dhaasintaka eedi deesayse dhaxin ooninte dhaxadhaana eenasa eedi kalaa Barbaan hambhea dahade. Eenoar bukayse Bhilathoos yisa dambindettsi kena ki haye kiam miskan ko yedade. Bhilathoosaar “Ayiwd eensa bitaam yena dhaxira inin buloadettsi yedi nashee nasho?” hamayse keam ki oysade. 10 Yin giyayse keam kinin oysoono gudullasa hayona Yesusam sun woogintaka kenin yettsate imonam kinin dhesennane.
11 Gudullasa hayona “Kintea ooloate Barbaan ki dhaxira wona buldhe” hamayse zarsinin miskoadettsi zarsinam ke sobarsade. 12 Bhilathoos pir maasayse “Ta keeda ‘Ayiwd eenasa bitaane’ yenin hamea eam hamin i hayo?” hamayse keam ki oysade. 13 Kediar tapir maasayse “Kiam ziitayse deesima!” hante ke ilatade. 14 Kidiar “Hare? Har ki seesaa?” kena ki hamade. Kediar “Kiam ziitayse deesima!” hamayse ini hamora sagi ilatite ke waajade. 15 Bhilathoosaar zarsinam wozisota hamayse Barbaanam kena ki bulade; Yesusam qansayse kinin ziitadhoadettsi saskate ki imade.
Poolisana Yesusdar Kenin Bagimoono
Maat 27:27-31; Wannis 19:1-3
16 Poolisanaar peen wottsea easa kermin Piraytoriyon hambhente kiam entsate ke ardade; ogotear shidhaana poolisana wulam eelate ke buskade. 17 Apala zoo kiam ke qattsade; ukumbha qorayse kisa metendar ke wodade. 18 “Ayiwd eenasa bitaa, payyamo hana ko dee” hamaate bagada kiam gobshan ke yedade; 19 kisa metentear haljoka qanada kidarar ke pathimade. Pir kumpurdhayse goodimayna maatayse kiam keda bage. 20 Kiam kenin bagonsa budonte, apalan zoonam kidara bulayse kinnon apalanam tapir kidar ke qattsade; kiamaar masqalindar konngayse ziitate deesana entsate ke yivade.
Yesusam Masqalindar Ziitadhoono
Maat 27:32-44; Luq 23:26-43; Wannis 19:17-27
21 Kenin yivenka, Iskindirosbee Rupoosbesa imbaa Qerena peen ea Simoon hambhea gurdara katamandar kinin nivenka, Yesusam ziitadhen masqalinam kantaka kiam ke kettsade. 22 Ogora Golgotta hambhen raqindar kiam entsate ke yivade; “Golgotta” hamintano “Eedisa Metedettsi Maataa Raq” hamintane. 23 Ogote kenin yeskon wodanka kerbe hambhea dheeshaam woynea hattasa aapira cuubate ashkadhon wucadhensa iinte worsayse kinin wucoadettsi kina ke imade; kidiar wucadehe. 24 Masqalindar kiam konngayse ke ziitade; kisa apalanamaar hayna hayna ko yeskeatto hamayse itha daran dhabayse ke kashimade. 25 Kiam masqalindar kenin ziitenka burin savaat makkamne. 26 Kidar pirdadhon dhettsayno thaapino yin giyaynone: “Ayiwd eenasa bitaane” hamayno thaapine. 27 Pir eedi lamaa eedisa koymo sarite itsaynasa, kalaam kisa mizaqimbar, lansoam kisa warkatambar konngayse ke ziitade. 28 [Mathaap Gazantear, “Seeson eenbete kiam ko paydadhade” Isi 53:12. hamayse giidhoono dhalqino ko thoothade.]
29 Ogoka sagate yivayna eenaar Yesusam iiraate metenka yisa jugimaate “Eyv! Ya ‘Barjosa gazan ooninam kottsayse rooro makkamka pir ida woyse’ hamea, 30 masqalindara hanchayse ta haam dhacchaa!” hamaate kiam ke bagade.
31 Ogodettsi pir gudullasa hayonabee Musesa yigginam dhettsaynabe kinka kikal yin giyada kiam ke bagade: “Een waaniam dhacchayse yiam dhacchana damadehe. 32 Kidi Barjoyn qadhaa Kiristoos, Israveel eensa bitaa ki hanna, yinda ta ko kiam ziitadhon masqalindara ki hanche; wodiar shedayse kidar woylamin qajooda qaje” ke hamade. Kimbesana kinka ziitadhaana eenaar kiam ke iirade.
Yesusin Diyoono
Maat 27:45-54; Luq 23:44-49; Wannis 19:28-30
33 Rooron savaat laxra yedayse savaat salin thoothenka yekka peen wuldar thipa ko maatade. 34 Savaat salka Yesus “Elohe, Elohe! Lama sabaqtani?” hamayse upsin yisaam kattsi dheg hayayse ki ilatade. Kosa bulinoar “Isa Barjoa, isa Barjoa! Harrnaa iam garaa?” hamintane. Maz 22:1.
35 Ogotear woyon eensa waani eeno Yesusin giyenam qansayse, “Marrato, Eeliasam kida eele” ke hamade. 36 Kesa iira kalaa gobayse woyni thorkaasa iir saaro tittsate bavayse ki wuce malkaka Yesussa apondar wodayse, “Yinda Eelias nivayse kiam kinin dhacchenam wo shede” ki hamade.
37 Yesusaar upsin yisa dheg hayayse ilatayse ki diyade.
38 Barjosa gazan ooninsa gidin kashadhoono apallo bhaara choo nukindar kiaddha raq lamaadar ko havade. 39 Ogotear kisa birante woyaa mato alaqa Yesus hamin kinin diyonam* “Hamin kinin diyonam” hamea ena mathaapin waani waanir “hamin ilatayse kinin diyonam” hamayse koda giye. yinin haapon wodanka, “Gon ea kaa Barjo Naasine” ki hamade.
Golgotta Dhukandar Dahaana Maana
Maat 27:55-56; Luq 23:49; Wannis 19:25-27
40-41 Pegeka woyayse shedayna maa waani raqin ogote ke dahade. Kediar Galila peente kinin dohonka kisa paanan yivaynabee kina waadadhayna Megdela peen edon Mayriyambee, Ilpoos naasa Yayqoobbee “Ilpoos naasa Yayqoob” hamayno Girik aponka “Likkaa Yayqoob” koda hame. Kidi Zabdoos naasa Yayqoobkalanka yisa levenka tokaa kinin dohonnane. Haalin Mallan mathaapinte Yayqoob hamayna namma lamaa kenin dohonna kikala keam edana “Ilpoos naasa Yayqoob” wo hamade. Marq 3:17-18dar dohonam yivayse shedaa. Yoosabesa indan Mayriyambee, Seelomebe kembesana kinka ke dahade; kimbesana kinka Yerusaalemdar utaana thoothi maa waani ke dahade.
Yesusam Duukadhoono
Maat 27:57-61; Luq 23:50-56; Wannis 19:38-42
42 Peen sootaysaka, ashkimbhen rooron maqayse ukunsen roorondar ardota konin hayenka, 43 Ayiwd peen donzanasa gobshadhaa, Armatias kataman ea Yoseep ki nivade. Kidiar Barjosa bitamonam wozaka toolite ki dahade. Kurtumbhima Bhilathooskal yivayse Yesussa leesinam kina kinin imoadettsi ki miskade. 44 Bhilathoosaar “Saanawa hamin ki diyaa?” hamayse ki targadhade. Mato alaqaamaar eelayse, “Gon diyayse kappidu?” hamayse kiam ki oysade. 45 Mato alaqakal qansayse Yesussa leesinam Yoseepna ki imade. 46 Yoseepaar apala shanayse leesinam masqalindara hanchayse apalanka ki ochade. Ogoraar seeni layta palsayse ashkadhon duukin oolonte kiam ki duukade; seeni gaari gunngate duukinsa aponam ki shupade. 47 Megdela peen edon Mayriyambee Yoosa indan Mayriyambe hamote kiam kenin wodenam shedite ke dahade.

15:28 Isi 53:12.

15:34 Maz 22:1.

*15:39 “Hamin kinin diyonam” hamea ena mathaapin waani waanir “hamin ilatayse kinin diyonam” hamayse koda giye.

15:40-41 “Ilpoos naasa Yayqoob” hamayno Girik aponka “Likkaa Yayqoob” koda hame. Kidi Zabdoos naasa Yayqoobkalanka yisa levenka tokaa kinin dohonnane. Haalin Mallan mathaapinte Yayqoob hamayna namma lamaa kenin dohonna kikala keam edana “Ilpoos naasa Yayqoob” wo hamade. Marq 3:17-18dar dohonam yivayse shedaa.