Kiristoos Yisa Tarjamonnante Kinin Yittsaa Bhawloos
Pilbhisoos Eenana
Kinin Thaapoono Warqanno
Ardinta
Pilbhisoos katamano Moqodoonia peente ko dahade. Kedi Roome eedi yinin dohonna, “Roome peen yiggino woam toolasane” hamayse keda odime. Pee waana waanara nivayna nagganna kataman ogoka keda sage.
Bhawloos Thirovaddar dahayse Barjokala shedintoka Moqodoonia eedi kalaa “Wokal nivayse woam kelshaa!” hamayse kinin giyenam haapayse, ogona “Barjo ogodar wonin yivoadettsi eelidine” hamayse Pilbhisoos katamandar ki yivade (Yi Waa 16:9-10). Sillaasbee, Thimaatoosbee, Luqaasbesana Pilbhisoos yeskayse ukunsen rooroaka Ayiwd eena miskana bayn gasante kenin buken raqinte waani waani maanana Barjosa dhacchintan upsinam ke tarjade.
Liidiabee kosa oonin eenabe Barjodar woylamin ke qajade. Pilbhisoos misken ooninsa woysadhidino kennon goynkane (Yi Waa 16:13-15). Budobar Bhawloos beeronam waadima eedi kallorra kinin bulenka, kosa imbana Bhawloosbee Sillaasbeam yedayse kataman wottsaynasa birante bersayse dhaxin ooninte ke dhaskade (Yi Waa 16:19-24). Barjo peenin zigimoadettsi kinin haysonna, dhaxin ooninam toolea ea Barjosa kantanam haapayse kidar woylamin ki qajade (Yi Waa 16:25-34). Ogoraar Bhawloosbe dhaxira ke buldhade.
Thoothi levesa budonte Bhawloos Roome katamante dhaxadhayse kaa warqataam 52-54 levensa iinte ki thaapade. Ogotear buuda beerimeka ki dhaxadhaakaar, gebhi wozaka Pilbhisoosir dahaana Barjodar woylamin qajaanana Barjosa dhacchintan upsinam thoothi giyada kena ki thaapade.
Kaa mathaapaam raq saldar kashana dandima ko dandime:
1. Nagaymakkono (1:1-2)
2. Barjodar woylamin qajaanasa Bhawloosin thettsoono gobshinbee miskenbe (1:3-11)
3. Bhawloosbee kisa dayntanbesa (1:12-26)
4. Barjodar woylamin qajaana hamin daa keam zaskayno (1:27-30)
5. Kiristoossa bhocchinbee kamsinbe (2:1-18)
6. Thimaatoosbee Ebhapirooditosbe Barjodar woylamin qajaanana kenin qaaboono (2:19-30)
7. Bhawloosbee kisa kamsinbe (3:1-21)
8. Bhawloossa gobshinbee kiilimenbe (4:1-20)
9. Macchin nagaymakkono (4:21-23)
1
Yesus Kiristoossa waadima eedi maataana i Bhawloosbee Thimaatoosbekalanka Pilbhisoos katamante dahayna Yesus Kiristooska gaza maataana wulna, pir misken ooninsa donzanabee waani waadiman eenabena nittsadhoono warqannone. Wosa Imbaa Barjobee Imbaa wontea Yesus Kiristoosbesa sunin imintonbee payyamonbe yena ko dee.
Bhawloos Barjoam Kinin Gobshoono
Yeam inin bhocchen wodan wulka isa Barjoam ida gobshe. Ye wulna Barjoam inin misken wodan wulka, rooro wul wozaka ida miske. Biraa rooroara yedayse kinaka yekka Barjosa dhacchintan upsinam inin giyenka imbesana waadadhaana yenin maatonna Barjoam ida gobshe. Yesus Kiristoosin nivea rooroaka yekka payyan waadimanam yesa iinte yedaa Barjoyn yeskisenam gon inta dhesidine. Ye wulna ogodettsi qaaba iam koda zaske. Ogonoar isa dhaxinka ko hanna, Barjosa dhacchintan upsinam gon konin dohonam keedhadhenbee ogoamaar wocchinsadhenbeka ko hanna, Barjosa sunin imintonka yedi wulatte kashimayna yenin dohonna, yedi rooro wul isa woylaminte ye dahade. Yesus Kiristoossa nashimmakkonka yedi wul hamaddha ikal yenin bhoqensa Barjo isa tarjane.
Yesa nashimmakkono dhesintobee bhocchibeka thoothoono maatayse gebhaate konin yivoadettsi yena Barjoam ida miske. 10 Ogonoar kattsi payya maaten yerinam marmarayse yenin dhesoadettsibee Kiristoos maatate kinin nivea rooroaka gazanabee siyamo yindar qolminabe maatayse yenin haapadhoadettsine. 11 Ogodettsin dayntan yennonka Yesus Kiristooskala haapadhen tipa waadimaka thoothaana maatayse Barjona gobshi hapsayna yeda maate.
Bhawloossa Dhaxino Barjosa Waadimanam Konin Workisoono
12 Imbanaanato, ogono idar yeskoono yerro Barjosa dhacchintan upsino kattsi konin workoadettsi konin hayenam yenin dhesoadettsi ida nashe. 13 Inin dhaxadhoono Kiristoos goynka konin dohonam hayonasa oonin toolaynabee waani een wulbe dhesidine. 14 Inin dhaxadhon goynka Barjodar woylamin qajayna thoothina Barjosa upsinam kurtumbhima giyana Imba wontea Yesuska kedi sagi kanta haapidine.
15 Waani waani Kiristoossa tarjen upsinam kenin giyayno woogintabee palimebekane; waani pir payyamon qaabenka keda giye. 16 Igina Barjosa dhacchintan upsinna inin palimoadettsi inin kambhonam yinin dhesenna, nashimmakkoka ogoam keda haye. 17 Igina waani Yesus Kiristoossa tarjayna lemmakkoka dayma, meten yinnonam gettsota isa dhaxindar gaale ab idar bovota qaabaysene.
18 Ogona dhari maataamaka ko dahaakaar, gonka ko dahaakaar, goyti wulka, Kiristoossa tarja ko tarjadhe. Ogokaar wozadhayda wozadhe; os birantear wozadhayda wozadhe. 19 Ogonoar yesa miskenbee Yesus Kiristoossa Manpasin kelshonbeka ko gaalera inin dhaqenam inin dhesennane. 20 Rooro wul inin hayendettsi kinaar sadaka i dahaakaar way i diyaakaar, Kiristoos i kaa waan qaadhaaka gobshadhasane hamayse kurtumbhima may ida giye. Pir yer hamin dahaa goytika ooshimbhayse inin haapadhoamadettsi gebhi anngarmaka qaabe hayte i dahade. 21 Harrna hambhidianna, ina sadaka daa haminta Kiristooska daynta hamintane; diynta haminta yer payya haapintane. 22 Ko dahaakaar ko waanka dehea i hanna, aapi imea waadima ida waadadhe. Dahayse dayntabee dembhibesa hamaam kama iam konin zaskenam dhesattine. 23 Igina lamaana qaabonaka inta gaalidine. Kiristoosbesana dayntano yer wuldara konin sagenna, diyayse kimbesana kinka daana ida anngardhe. 24 Ko dahaannaar sadaka isa daano yena kattsi zaskaynone. 25 Ogoam inin dhesonna dembhira dhaqayse yesa Barjodar woylamin qajidino konin gebhoadettsibee woza yenin haapoadettsibe ye wulbesana inin kappenam dhesayda dhese. 26 Inta pir yekal maataate inin nivenka, inka yesa dohoono pormakkono Yesus Kiristooska koda thoothe.
27 Keeda yer wuldara sagi maatayno dayntano yesa Kiristoossa dhacchintan upsinam gobshayno ko dee. Ogonoar inta nivayse yeam inin shedenka, way yekalanka i pegadhaakaar bhocchi kalaaka wocchimbhayse yenin woyenbee kinka Barjosa dhacchintan upsinam yeskisana yenin mashimenbeam ida qanse. 28 Yembesana palimaynaam hamin hambhaakaar kurtumbheebhode; ogono yesa wocchimbheno kena kayesa milkit konin maatenka, yena dhaqintasa milkitne; yenin dhaqaynoar Barjosa kantankane. 29 Kiristoosna waadadhana baali yena imbhoono kidar woylamin ye qaje bish dayma, tapir kinnon goynka gaale ye tiyene. 30 Ogono gaalen mashimeno ena birayse idar ko yeskaysaka yedi haapidine; taar yeskaate konin dohonam yedi qansaate ye dahade. Ogonante taaki imbesana gaalite mashimayna ye maatade.