2
Kiristoossa Payyan Qaabonsa Kamsino
Kiristooska yesa wocchimbhe daa ko hanna, kisa nashimmakkonkaar wocchimbhaana ye hanna, Manpas Gazankaar kinka kalaa maataana ye hanna, kinka kinka kinaar burqadhaynabee payya yer hayaynabe ye hanna, nashimmakko kalaabee, woylam kalaabee, qaabo kalaabeka maatayse kinka kinka agintaka, isa wozanam thoosee. Metenam toskayse waani eenaam yedara kattsi sagi kenin dohonam bhocchee; meten yennonam gettsayse way “Idara sagea hayne?” hamayse pormakkoka yer kala hattear hayeebhode. Yin yedi kalaa kalaana yena agen bish dayma, eedi abnaar agenam bhocchee.
Yesus Kiristoosdar dohoono qaabono yedarar ko dee.
Kidi Barjo dantanka dahayse
Barjobesana kiaddha maasenam yina yedana bhocchadehe.
Ogona yisa dohon gobshinam garayse
eedina waadima eedi dantanam tiyayse ki haapadhade;
peen kodar eedidettsi maatayse ki dahade.
Meten yinnonam toskayse
dembhi ko hannaar, diyota Barjona ee hamaa ki maatade;
ogonoar masqalindar konngadhayse ziitadhidinkane.
Ogonante Barjo kiam kattsi dheg ki hayade;
naabe wulsa bhaabar hama naabe kina ki imade.
10 Ogona Yesussa naabenam gobshintaka
cecinbee, peenbee, peensa choobarbe dahaana wul
buqon yinnonka kenin kumpurdhoadettsine;
11 yisa aponkaar
“Yesus Kiristoos Imbane” hamayse kenin tarjoadettsine.
Yin hayntaka Barjo Imbaam keda gobshe.
Peendar Dohon Eenna Shaaka Maatinta
12 Ogonante isa nashonato, inta yembesana inin dohon wodan wulka ina ee hamayna yenin dohondettsi, ta yekala pegadhayse inin dohon wodanka sagi ee hamayna yenin doadettsi ida bhocchise. Ogodettsi yedi kalaa kalaana yenin dhaqonam may hayana kurtumbhebee gibazabeka wocchimbhayse waadadhee. 13 Harrna hambhidianna, Barjo yisa payyan bhocchinam yenin zagoabee hayoabedettsi yesa iinte hayea Barjone.
14 Waadima hamaamaar yenin waadadhenka gundumimabee palimimabe waadadhee. 15 Yin hayayna ye hanna, ko wodan een wobonbee siyonbesa shaarinte wuupobee siyamobeysa qolmina Barjosa gazana naana maatintaka, peen kodar wancodettsi shaakayna maatayse yeda haapadhe. 16 Ogono yin konin maatayno, sadan imen upsinam kena garma yenin giyenkane. Ogodettsi isa gobenbee isa waadimanbe sun pootima maatayse konin shidhiminna, Kiristoos nivea rooroaka kanka inin erimea isa yer daane hamintane.
17 Yesa Barjodar woylamin qajidinbee waadimanbe Barjona marsha machadheadettsine; pir i deesadhidiannaar isa zombhino marshandar laldhea wucimadettsi konin maatenna, ida wozadhe; isa wozanamaar yembesana ida kashime. 18 Ogodettsi yedi wozadhee; yesa wozanamaar imbesana kashimee.
Thimaatoosbee Ebhapirooditosbesa Waadimano
19 Intaar yennon goynsa qansayse inin wocchimbhoadettsi, Imbaa wontea Yesussa bhocchi maatidi ko hanna, Thimaatoosam saana yedar yittsana qaabe ida haye. 20 Yesa dayntan goynsa idettsi woylam wulka bhocchea eedi ab qolehe. 21 Waani eena wul yina maaten yerinam keda zage; Yesus Kiristoosna maaten waadimanam qaabehe. 22 Thimaatoos taysate shedadhenkaar gon hama eedi kinin dohon, pir naasibee imbabe kinka kenin waadadhendettsi, kidi imbesana kinka Barjosa dhacchintan upsinam giyaate kinin waadadhonam yedi dheseeda dhese. 23 Ta keeda inno yerro hardar konin yeskonam inin qansonsa budonte Thimaatoosam saana yedar yittsana bhocchi ida haye. 24 Taar inta imal yekal saana inin nivoadettsi Imbaa wontea Yesus haya ki haye ida hame.
25 Ko dahaannaar iam kinin kelshoadettsi yenin yittsaa Ebhapirooditos, isa imbanaas maataabee imbesana kinka Kiristoosna banqin kanseabeam yekal maasate yittsa ko iam zaske hamayse inta bhocchidine. 26 Yedar kiam yittsana inin zagoono yeam shedana kinin anngardhonnabee yedi pir kisa hajadhidinam yenin qanson goynka kidi kattsi kinin qaabonnabene. 27 Kidi gon hajadhayse diyana yeskidine. Ko dahaannaar Barjo kina burqadhayse kiam ki pacchade; kibisheana dayma, pir ogo galshen qaabondar qaabe ab idar yeskoamadettsi ki hayade. 28 Ogonante kiam pir yenin shedenka yenin wozadhoadettsibee isa qaabon tokoadettsibe yedar kiam yittsana kattsi i zagade. 29 Keeda gebhi wozadhaate Imbaa wontea Yesus goynna hamayse kiam tiyee; kidettsi dahaana eenaamaar gobshee. 30 Harrna hambhidianna, yedi ikal nivayse iam kelshana yenin damaamonam kidi waadadhota sadan yinnonam anngardhima Kiristoossa waadimanna hamayse dembhina ki yeskisade.