Ti monoi Imofa Iyonoyo Kumoki
Iyono mo ti monoi imo mani, na kumoki. Noko siyaiyo tiyamo, noniwoi tani alalowoiso kumotiki. Ulai moi mo tiyamokoni, Isisoso mulumolo luwai noko nokolaloso kumotiki. Ti monoi imo folosai mani, noino, mulu ukuwano monoi. Aiyoloko topoko noko monoi atiyaiso si monoi mani, kumotiki, aiko iyamoi, “Isiso Kolaiso mo noka noko muwoi, folo na.”
1
Mulumolo luwai noko samukuko nokota ya tokumononinukuwo, Kotoni alalo moiso, tota monoi no muwokomokaikinuwo no. Yo mo mulu na tununukuwo, moi mulu nali, yo mo. Asa saso muwoi, Kota Koto sai nokoyo mani, mulu tununuwo. Ulai afonimaiso? Kota Koto monoi moi mo sai. Aniyopa poi poi totolo tomasimomokomoi.
Koto noko ti mo fasimokoinomo, Apou Siyoliwoi tani awitono Isiso Kolaisowoi. Mulu mo yau yau, suomoso monoiso na fasimokoinomo. Totiyo noinomo mulu tomokiso na si monoi. No monoi no mo Kota Koto monoi saino monoi, mulu ukuwano monoi.
Isisoso mulumolo luwai noko monoi mulu uku aino imo.
Wiyouwa wiyou, yo mo siyoliso tomoloki. Ulai afonimaiso? Imo koloma tumoki, moini alalo siyai mo Kota Kotoni moloso taluwai manono mo, Apou Siyoliyo toku no ikikomomokoki no. Woli iyali ititouni, yani imo na pukwaimonowo. Mulu niya tukuwanokoni. Imo tonofalo imo pa tokumononinukuwoso. Tokusai moi mo sai. Tokusai ainoso lolaiwoi nonani imo tukwaimosinuwo. Na timonukuwo, mulu niya tukuwanokoni. Koto monoi mulu unu mo noino, tani imoso niya tukwai itouniyaimokoni, na taluwai manokoni. Tani imo ami mo noino, noko nokolalo mulu uku na. Tokusai ainoso lolai nonani imo tukwaimosinuwo.
Isiso Kolaisoni uo atolitolotono iyali monoi aino imo.
Noko ifoluwaikalo noko molopoiyo asi asiso tonu liyai. Na tiyamalo, “Isiso Kolaiso mo noka noko pa wiyona konokiso.” No mo noko ifoluwaikalo nokoni imo na, Isiso Kolaisoni uo atolitolotono iyalini imo nali. Atiyaiso, toi monoi. Wonikaluso mi ano foli monoi aiko sofuwakomoinuwo. Kotoni mi ano foli no ulai koufa, siyoli na. Wonikaluso aiko sofuwakomoinuwo. Noko mo Kolaisoyo aiyolokomomoko imoso aluwai somiso mo, to mo Kotowoi tolo tomasimowoi muwoi, molo siyaso aluwai na. Noko mo Kolaisoni imoso aluwai mano mo, Apou Siyoli noko tiwoi tolo tomasiko, Apou Siyoliwoi tani awitonowoiso.
10 Nokoyo aiyolokoma tumakinuwomo, tani imo na pa kwaimo kiwo. Kolaisoni imo aiyolokomo somiso mo, moini nuso noiyo kawiyo toiwo. Moini auso no hani monoi tumo monoi. 11 To tumo monoi molokiyakinuwomo, tani mi koiyau ano fasiyoinuwomo.
Imo topimo.
12 Yo mo isoiso louwa timonukuwo, ulai paso kulu mo wiyou tiyomu. Kiyanakinukuwo mo waliyo, imo lukasikuwano monoi. No monoi no moini mulu mo moloki saso. 13 Tolomu noko, Kotoni alalo, tota monoi no muwokokaiki no, toiyo woiyo woiyo imo timonuwo.