Tau monoi Imofa Iyonoyo Kumoki
Tau monoi imo mani, Iyono totasu mo kumoki. Wolitonoso kumononiki. Ninani imo folosai mo noino, Kotoni mi ano noko fasiko monoi.
1
Mulumolo luwai noko samukuko nokota ya tokumononinoki, Kaiya nonoso, yani woli itouniyaimosu. Yo mo mulu mo yau, mulu na tununoki.
Woli itouniyaimo, yo mo Kotoso tutolumo ununoki, waliyo tolo monoi, ai samiyaikiyo monoi. Amiso tomulumolo luwaini, noinoso waliyo totolo manoni mo waliyo.
Wiyouwa wiyou, yo mo siyoliso tomoloki. Ulai afonimaiso? Mulumolo luwai nokoyo tokimona tumomosino mo, na timonono, noino, “Kaiya mo Kota Kotoni imo mo sai nali, tani moloso taluwaimoi.” Imo tokolo koloma tumo mo, mulumolo luwai nokoyo Kota Kotoni moloso taluwai manono mo, wiyou, yani mulu mo moloki saso. Moi mo yani alalo komiyai, no monoi no.
Kaiyayo Kotoni mi ano itouniyaimo aino imo.
Woli itouniyaimo, Kotoni mi ano noko nani nuso no totimosi no, toiso tofasiko itouniyaimomosini. Nani asi tomoso noko muwoi, ulai na tofasikomosini. Koini auso timai ainonani monoi timokomosino, nonayo fasiko taikiyo monoi. Kotoni mi ano noko na, moloni hani hani fasiko taikiyo mo waliyo. Totaini asiso utukaiko liyaikino, Siyoli Nokotani imo posasokalo monoi. Mulumolo luwai somiso nokoyo fasiko taikiyo mo wiyou tiyamo. No monoi no moiyosu niya tofasiko manokoni, tikomosikoni, “Yani nuso waliyo potiwo.” Kota Kotoni mi tano fasikuwanokoni, no monoi no.
Taiyutolifiyo molo koiyauso aluwai aino imo.
Yo mo mulumolo luwai noko iyaliso toku kumotiki. Ulai toi mulumai nokota Taiyutolifi, to mo noko siyoli tolo mulu saso. Koini imo tokulalimokomoi. 10 Moini auso manakimo, tani uo imo posasoko wiyoninoikuwomo. Wiyouwa wiyou, na tokali kalimimoko. No saso muwoi. Kotoni mi ano nokoso mani, namoliyo talosikomosi, pa tikomosiso, “Waliyo potiwo.” Tolomu nokoyo mo totaini nuso louwa tokoliyo timosino mo, ulai na tauwolikomosi. Mulumolo luwai nokoni ausai tamiyaikiyokomosi.
Timitoliyayo molo itouniyaimoso aluwai aino imo.
11 Woli itouniyaimo, molo koiyauso aluwai nokotaso noiyo aluwaiyoi. Molo itouniyaimoso aluwai nokotaso na pa aluwai.
Noko mo molo koiyauso tanomo mo, to mo Koto monoi mo sai muwoi. Nokosu mo molo itouniyaimoso tanomo mo, to mo Kotoni noko nali no. 12 Timitoliya monoi noko komasoyo tiyamo ununo, noko itouniyaimo na. Kota Kotoso taluwaimoi. Koi mani, tiyamo ununoki, noko itouniyaimo na. Koini imo mo motu na. Moi mo sai.
Imo topimo.
13 Yo mo isoiso louwa timonoki, ulai kulu mo wiyou tiyomu. 14 Aumoifaso kiyakinoki mo waliyo, imo na lukasikuwano monoi.
15 Kotoyo noinomo mulu tomokiso na totoloni. Woli iyali tolomuso ni tosi no, toiyo woiyo woiyo imo timoni. Woli iyali nani auso no tosi no, siyasonuso pa ikalo, “Woiyo woiyo.”