Imofa Yutoyo Kumoki
Noko siyaiyo tiyamo, Isisoni auwatonofayo ninani imo kumoki. Tani siyolo mo Yuto. Imo folosai mo noino, atiyaiso, aiyoloko topoko noko monoi mo.
1
Yo mo Yuto, Isiso Kolaisoni mi anononi nokota, Yamisoni auwatono. Kotoyo aliyonikomo noko nokolalo moiso tokumononinukuwo. Apou Siyoliyo mulu tunu manonuwo. Isiso Kolaisoyo tosamukukomo manonuwo.
Koto noko ti mo mulu mo yau yau, suomoso monoiso tofasikomalo manonuwo. Totiyo noinomo mulu tomokiso na tosi manonuwo. Na tomulu unu manonuwo.
Aiyoloko topoko noko aino imo.
Woli iyali ititouni, yo mo mulu siyoliso yo, kumononi monoi louwa, Kotoni nainomai samiyaikiyo tomasikuwano aino imofa. Lolaisu mo tiyomu, imo siya tokumononinukuwo, na tikikomonukuwo, aiyoloko topoko nokoso alukiko monoi. Mulumolo luwai imo Kotoyo toku yasoi no posasoko wiyomokokaiki no, totani noko nokolalo moiso, nonani imo no nokoyo no moloi pokolimoko monoi? Ni mo afonimai imo muwoi, moini auso mo aiyolokomo topoko noko mo wosu woso na tosi liyai. Tokuwa tokusai nokoyo kulu ukukaikino, topoko imo foli monoi Kotoyo no uwokaiko taikiyaki no. Kotoso namoliyo talosimokaino, topoko imo noino na tiyamomoi, “Uloliyo foli monoi mo moini Kotoyo pa uwokaikomomokoiso, suomoso monoiso na fasimokoimo.” Moini Isiso Kolaiso Siyoliso namoliyo talosimokaino. Moisu mo tani nasu wosuwoimai na tosi manokoni.
Moi mo sai, toku mo Isipi nokoyo Isolilo nokoso uwoko manokino mo, Siyoli Nokota mo na itomikoki, asi siyaso monoi kiyoko taikiyoki. Ulai namolisai siyaiso uwokaikoki, mulumolo luwai somiso foli monoi, yau yau. Moi mo sai, ulai ti monoi na timonukuwo. Wonikaluso aiko fufolikomoinuwo. Kumoki noko siyai mani, na uwokokaiki. Ulai afonimaiso? Kotoni nasu wosuwoimai si monoi wiyou iyamoki, tani auso utukaimokino. No monoi no mo kiyokokaiki, folosumono asiso. Molo amiyo konosuwakokaiki, aniyopa poi poi na tosimoi. Molo koiyau foli monoi tofoumo simoi, asi fokumomaiso. Noinoso na, toku noko nokolaloyo puloliyokuwano manokino. Sotomo noko nokolalowoi Komola noko nokolalowoi nokonu nokonu aumoifaso si liyai noko nokolalowoi, wiyou, toini somaimo mo kopokoiyau. Nonani molo koiyau foli monoi Kotoyo taso kiyokokaiki, na uwokaikoki. No monoi no towiyomoko, molo koiyau foli monoi mo aniyopa poi poi taso utu na.
Aiyoloko topoko noko ni tosi mo, toi mani, noinoso na, muluwoi muwoi, na tiyamomoi, “Solitonosai nokoyo wiyomoko manoki, uloliyo mo waliyowo.” Kotoni imoso tokulali manono, na tokukamokokai manono. Kumoki noko iyaliso mani, talisiyoliko manono. Kotoni kumoki nokota siyoli Maikolosu to mo kumoki noko siyaiso alisiyolikalowoi muwoi. Sokolo Nokota Waiwoi uo imo kiwaikuwanokino mo, Musi yau ano monoi, ulai alisiyoli monoi wiyou yomuki, na yomuki, “Yani hani muwoi, Kotoni hani nali no.” Sokolo Nokota Waiso na imoki, “Siyoli Nokotayo na imoinimo, uo imo mo.” 10 Aiyoloko topoko nokosu, toi mo kumoki nokoso na talisiyolikalo manono. Ulai toi no sai? Sosoli na. Ulai hani monoi talisiyolikalo manono? No mo kwaimo muwoi, koiyau na. Mulu mo uwofa, aku koloni komiyai, toini sai mo siyoli muwoi. Totaini molososo taluwaiyalo manono, na uwokaikoimo. 11 Toi fau, atiyaiso na suomo, na uwokaikoimo. Koinoni moloso totanomo manono, noko tukuwoli moloso. Palamo komiyai tiyo manono, muwoni mulu monoiso. Kotoni imoso tokulali manono, Kola komiyai. To komiyai na uwokaikoimo.
12 Momai amu mulu tukuwano manonuwo, koloni naino tomoso tono manonuwo. Topoko nokosu mo tono fasikoma tumo manonuwo mo, wiyou, totolikikomo manonuwo. Koloni nomai mo tokoponi iyalo manono, auwosikowoi muwoi. Toi mo kuo komiyai, imonuyo tokiyono foliyafoumalomoi. Toi mo a komiyai, a wamowoi siwoi muwoi, samo samo na tosi, nokoyo na totolifoliyafoumono. 13 Molo koiyauso taluwaiyalo manono, ulai auwosikowoi muwoi. Wiyou, toi mo iwo mi komiyai, upoiso no tuwasa tumo liyaimoi no, sosau toliki tolikiwoi no tokiyoka tumo liyaimoi no. Toi mo amoloku komiyai, kumokiso no tiyou liyai manono no. Folosumono asi yasoi fou ukukaiki, wiyou, folosu siyoli. Na si manoimo, aniyopa poi poi monoi.
14 Inoko, Atamoni nakosaitono, to mo posasokoki, aiyoloko topoko noko monoi na posasoko ukuki, noino, “Pukwaiwo, Siyoli Nokota mo na amukonoimo, totani kumoki noko molopoiwoi koliyoniyo konoimo. Ulai siyasonuso, molopoi molopoi molopoi. 15 Noko nokolalo komaso wauwa konoimo. Namoliyo alosimo nokoso namoliyo alosimo foli monoi na ikokaiyoimo. Namoliyo alosimo noko mo molo koiyauso aluwaiyalo noko na. Wiyou, uo imo no timo manono no, nonani foli monoi mani, na ikokaiyoimo.” Aino posasoko ukuki, Inoko mo. 16 Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi. Amuwaso talikalo manono, uo imo tiyamalomoi. Totaini mulu kopokoiyausoso taluwaiko manono. Tonakikomoi, asuwo totai amu noko sisiyoli kolali monoi. Nokoso tainiko manono, hani hani i wati monoi.
Amiso mulumolo luwai si aino imo.
17 Woli iyali ititouni, Kotoni imo lukasikalomano nokoyo toku no posasokokino no, nonani imo ti monoi na pomulumolokowo. Momaini Isiso Kolaiso Siyolini mi ano noko, toini imo na. 18 Noino na imokinuwo, “Asi fokumomaiso noko mo alisiyoli komoinuwomo, Kotoni noko nokolalo moiso. Kotoso namoliyo alosimokaiyoinomo. Totaini mulu kopokoiyausoso aluwaikoinomo.” 19 Nonani noko iyali, toisu mo aiyolokomo topoko noko moini auso no tosi no. Wiyou, moini auso simai ulai moloi asisikuwano monoi, moi no? Moi siyai mo taluwaikonuwo, siyai mo wiyou. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo toini mulu poiso tolowoi muwoi. Asi nokoni mulusoso taluwaiko manono.
20 Woli iyali ititouni, moisu mo Kota Kotoso tomulumolo luwai manonuwo. Momai amu mulu na pa amikuwano manowo, ami amiso mulumolo luwai monoi. Kotoso mo na pa utolumo manowo, totani Mulu Itouniyaimo Nokotani amimai. 21 Mulu tunu manonuwo, no monoi no mo na pa aluwai manowo, momaini Isiso Kolaiso Siyoliso foumo si manomai. Wiyou, moi monoi mulu mo yau, suomoso monoiso fasikomoinuwomo. Na kolisoinuwomo, aniyopa poi poi si itouniyaimo manoinuwomo. 22 Mulu tiwoi nokoso na pa mulu ukuwo, suomoso monoiso na pa fasikowo. 23 Molo koiyauso aluwai noko tayo komiyai no tuwoko no, toiso somaiso ukoukukou, na pa kuloliwo, samiyaikiyo monoi. Mulu toliki toliki nokoso na pa mulu ukuwo, suomoso monoiso na pa fasikowo. Ulai atiyaiyaso. Toini mulu mo tuno toliki toliki komiyai, totafouwoi no tosi no. Wonikaluso toini moloso aiko aluwaikoinuwo.
Koto monoi kisosomi imo aino imo.
24 Kotoni siyolo niya tokaluwaiyaloukoni. Ta noinomo molo koiyauso pa usukunokomoinuwoso. To mo waliyo totani asi itouniyaimoso you kiyokomoinuwomo, totani auso. Wiyou, hani yo foli monoi pa imoinuwoso, moloki siyoliwoi saso soinuwomo.
25 Wiyouwa wiyou, Kota Kotoyo noinomo tosamiyaikiyo manokoni. Momaini Isiso Kolaiso Siyoliyo no yoki no, nonani monoi mo Kotoni siyoloso niya tokaluwaiyaloukoni. Totawoi samukukomomoko nokota siyoli, wiyouwa wiyou, tani ami mo noinoso na, aniyopa poi poi totanomoi. Hani hani komaso sonosoni mo tani nasu wosuwoimai na tosimoi. Tokuwa tokusai ainoso hani lolaiwoi tomososo na. Aniyopa monoi mani, ainoso na, aniyopa poi poi. Motu nali no.