Kukalokokai Imo Iyonoso Posasoko Wiyokononi Aino Imo
Iyono mo iwo mulumai yu Patomososo toloki mo, nomai no mo Isiso Kolaisoyo na wiyolumoki, namolisai no fiyamosokaki no. No mo afonimaiso muwoi. Mulumolo luwai noko nokolalo mo uo nokoyo puwoko manokino. Kolaiso mo Iyonoso wiyononiki, asi fokumomai mo totayosu mo uo noko komasoso na souwaikoimo, Sokolo Nokota Wai iyaliso. Mulumolo luwai noko nokolalo mo aniyopa poi poi na si itouniyaimoimo. Wiyolumoki mo; Iyono mo na kulukaiki. Ninani nokota Iyono mo Isisoni siyokutono. Itouniyaimo Imo mo Iyonoyo Kuluki, nonani imo mani, ta na kuluki.
1
Ni towiyolukomonukuwo no, ni mo toku kukalokokai na posiki. Ulai Kotoyo Isiso Kolaiso mo posasoko wiyolumoki, totani mi anononi noko moiso wiyolukomomoko monoi, aumoifaso no fiyamosokaki no. To mo wiyolukomomoko monoi mulumolokoki mo, totani kumoki nokotaso na imo taikiyoki, Iyono yoso wiyolumomono monoi, tani mi anononi nokota yoso. Yo mo ninani hani hani komaso mo yapoli na kokoki, na timonukuwo, ni mo Kotoni imo nali. Motu nali no, Isiso Kolaisoyo na posasoko wiyolumomonoki.
Amuwoi tino hani hani fiyamosokoimo, ni towiyolukokai no, ninani imoso koko noko nokolalo, toi mo na molokiwumo. Ninani imoso kwai noko nokolalo mani, na molokiwumo. Kotoni imo ya ni tokumo no, ninani imoso aluwai noko nokolalo mani, na molokiwumo. Ulai afonimaiso? Lolai mo asi mo na tofokumo. Ninani hani hani ya ni tokumo no, no mo aumoifaso na fiyamosimomokoimo.
Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo, nokonu nokonu 7so no tosalo no, toiso kuluti aino imo.
Iyono asa, yo mo ninani imo na tokulunoninukuwo. Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo moiso, nokonu nokonu 7so no tosalonuwo no, moiso tokulunoninukuwo, Aisiya nokonu nokonu fofamoso no tosalonuwo no. Koto, to mo tokuwa tokusai tolo manoki, ainoso hani lolaimai mani, na totolokainomoi. Amuwoi tino mo na tumoimo. Nonani samukukomo nokota siyoli mo na tofasikomo manonuwo, ta noinomo mulu tomokiso na tosi manonuwo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota, ami 7 nokota, totani yousikaino fokutonosai no totolokaino no, to mani, tofasikomo manonuwo, mulu tomokiso tosi manonuwo. Isiso Kolaiso mani, tofasikomo manonuwo, mulu tomokiso tosi manonuwo. To mo Kotoni imo toposasoko, imo mo motu nali no. Totawoi nokota nali, yausai no auwoniyouki no, asi samukuko noko iyalini samukuko nokota siyoli na.
To mo tomulu unumokomoi, moini mulu kopokoiyau na saloso uwokomomokoki, imo mo futo. Kalomai tani nakoyo amukonoki, no monoi no imo mo futo. Muwokomomokokaiki, Apitononi lotu samukuko noko si monoi, Kotoyo samukumoko monoi. Tani siyolo niya tokaluwaiyalo manokoni, aniyopa poi poi. Tani ami mani, noinoso na, aniyopa poi poi totanomoi. Motu nali no.
Na pukwaiwo. Kuo molosai na amukonoimo. Amukonakimo, noko nokolalo komaso nokoyo totaini molo tiyo na kwaiyoinomo. Lamoyo kaliyalo nokowoi simosiyo ukou ukou nikomo nokowoi, toi mani, na kwaiyoinomo. Asi asi noko nokolalo komasoyo na sonukuyaloinomo. Motu na, ainoso na fiyamosiyoimo. Motu nali no.
Koto Siyoli, hani hani ami folo kiyo nokota, to mo noino na tiyomu, “Asasu mo totawoi topimo nokota.” Nonani Kotosu na, to mo tokuwa tokusai tolo manoki, ainoso hani lolaimai mani, na totolokainomoi. Amuwoi tino mo na tumoimo.
Iyonoyo Kolaiso ki aino imo.
Iyono asa, yo mo moini auwano na, Isisowoi tosi tomasimokoni. Hani hani kopokoiyauyo tuwokomonuwo mo, yo mani, tuwokomo fasinukuwo. Moi komaso mo Kotoyo tosamukukomomoko. Yo mani, ulosukomomonowoi muwoi, mulu amiso na totolomoi. Kotoni imo lukasiko monoi, Isiso monoi aino imo posasoko monoi, no monoi no na amiyaikiyomonokino, mamo iwo mulumai yufaso kiyomonokino. Yu siyolo mo Patomoso yu.
10 Nosai no mo; mi fou fouko ulomai, Noko Siyoli monoi no tomoloki manokoni no, nomai no mo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo na amimomonoki. Amimomono manoki mo, yani namoli ausaimisai mo ko na imoso na kwaiki, louwo imo komiyai. 11 Siyoliso na imonoki, “Ninani hani komaso ni kwaiko manakini no, ni mo pukoso na pa kulalo, nosai no na pa kiyoko taikiyo, Kotoso mulumolo luwai noko nokolaloso, nokonu nokonu 7so no tosalo no, toiso na pa kiyoko taikiyo. Nokonu nokonu siyolo siyolo mo noino, Ifiso, Somina, Pikomamo, Taiyotailo, Satiso, Filatilofiya, Lautisiya.” Aino na imonoki.
12 Nosai no mo; yo mo namoliso monoi foinaliko, yoso imono nokotaso ki monoi. Namoliso monoi fokutono alosi uwai; yo mo 7 lamu ta na koko, tomoki kamo kamosai no yokaikino no. 13 Nonani lamu ta mulumai mo noko toloso na ki, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota komiyai. To mo kamoso tuno sopowoi, fona mo ufiyaikokai. Toukosi asukwi toliwoiso, toukosi tomoki kamosai no yokaikino no. 14 Komuwoi komu suwowoi mo mafomuso, unakiyoini au wiyo komiyai, kumoki kopu kamo komiyai. Molo ti mo ta komiyai na amuko tolo. 15 Fona mo tomoki kamo mukolaikokai topi. Tani ko na mo iwoyo umuko topi, topaisai iwo no tofolamomoi no, noinoso na. 16 Amoloku 7 mo nainasai na komo toliulu tolo. Muwo sopowoi mani, kosai namu tolikai, posokumo tola fukai, i siyai siyai aukokai, uowoi. Amu molo mo uloyo siyoliso wi tolo komiyai.
17 Nosai no mo; ya no kwaiki mo, yo mo tani fonamai usukunomonoki, noko yau komiyai nali no. Ulai to mo totani nainasai na komimonoki, na imonoki, “Noiyo kokolomoi. Yo mo tokuwa tokuwoi topimawoi tolo nokota. 18 Yo mo amai tolokaino nokota. Yasoi na kalomonoki. Ulai ni pokimono, aniyopa loloi loloi na totolokainomoi. Kolikali moloso ya na tosamuku. Aupoisolu Yu itu loti mani, ya na tosamuku.
19 No monoi no mo, hani hani komaso ni tokokoni mo, na pa kulu, lolaimai si haniwoi amuwoi tino hani hani no fiyamosokaki no, nonaniwoi na. 20 Amoloku 7, yani nainasai ni kokoni mo, ni mo siyokawi imo na. Imo folosai mo noino. Amoloku 7, no mo Kotoni kumoki noko, totaso mulumolo luwai noko nokolalo, 7 nokonu nokonuso no tosalo no, toi samukuko noko na. 7 lamu ta, tomoki kamo kamosai no yokaikino no, no mani, siyokawi imo na. Nonani imo folosai mo noino. Lamu ta 7, no mo Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo, 7 nokonu nokonu fofamoso no tosalo no, no mo toi na.” Aino imonoki.