Hipolu Nokoso Imo Kumotiki
Imo ni mo Yuto noko nokolaloso kumotiki, Isisoso mulumolo luwai noko nokolaloso na. Yuto noko nokolaloni siyolo siya mo Hipolu noko nokolalo. Ulai moi no sai, noiyo poimo kumotiki. Imo folosai mo noino. Isiso mo molo tonofalo na wiyomoka tumoki, Musini tokumi moloso na tosouwaimoi. To mo Kotoni awitona awitono na. Kumoki nokowoi Musiwoi lotu samukuko nokowoiso na tosouwaikomoi. Tokumi moloso aluwai nokoyo koloni tutunoni manono, Kotoso, totaini molo kopokoiyauso ufiyaiko monoi. Isisosu mo moi kwalomai monoi na kalo unumokoki, no monoi no Koto mo imo mo futo na.
1
Kotoni awitonoyo posasoko wiyomoko aino imo.
Toku inosai Koto mo totani mulu lukasiko nokoso posasoko wiyolukalo manoki, saiso saiso. Nosai no mo toiyo aniyopa iyaliso lukasiyoluwaiko manokino, nonani imo mo. Ulai lolai ni toi mo, asi fokumo mo aumoifaso, nimai no mo awitonoso na imo taikiyoki, imo lukasimoka kono monoi. Toku no yoki mo, awitonoyosu mo kumokiwoi asi asi komasowoi mulumolokoki, no monoi no auwonouluki. Na muwokaiki, samukuka tumo monoi, hani hani komaso mo. Koto mo saponi saso. Awitono mani, tomoso na, saponi komiyai na towimoi. Mulu mo apitononi mulu komiyai, toti mo folo folo muwoi, tomoso na. Imo mo amiwoi. Nonani imoyo noinomo kumokini sonosoniwoi asini sonosoniwoi na tamikomoi, na tosamukukomoi. Mulu kopokoiyau saloso uwomokoki. Saloso uwomoko uwai; nosai no mo totawoi samukukomomoko nokota siyolini nainasai na yousikaina yoki, kumokiso.
Kotoni awitonoyo kumoki noko souwaikokai aino imo.
Wiyou, awitono mo noko siyoli, Kotoni kumoki nokoni siyolo siyolo tosouwaikokai. No monoi no na tosouwaikalomoi. Kotoni puko imoyo ainonani monoi na tiyomuko, noino,
“Nono mo asani alu na. Konoi mo na tokinoki.”
Ulai ti monoi tiyomuko,
“Tani apitono mo yo na. Yani alu nali no.”
Nonani imo no moloi, tani kumoki nokoso na iko, woi? Yoi, kumoki nokoso pa ikokiso, awitonoso na imoki. No monoi no tosouwaikomoi. Awitona awitono asiso kiyo taikiyomai, nomai no mani, noino na yomuki, Koto mo, tani puko imoyo no tiyomuko no,
“Asani kumoki noko iyali mo alokomu losinasi unuwumo, na molokimowumo.”
Tani kumoki noko iyali monoi noino tiyomuko uku,
“Ta noinomo kumoki noko iyali mo imonu komiyai toliyaiyalo manono. Mi anononi noko mo ta i komiyai tofufoimuwanalo manomoi.”
Awitono monoisu noino na tiyomuko,
“Koto, nono mo aniyopa poi poi nokota siyoli. Noko nokolalo samukuko itouniyaimo manoinimo. Molo koiyau monoi mo wiyou tiyomuni. Itouniyaimo moloso aluwai monoisu na tiyoni. No monoi no nani Kota, yo na, yo mo na muwokaikinoki, noko siyoli tolo monoi. Wiyou, ulukukumo siyoli. Siyokuno iyaliso na tosouwaiko manoni.”
10 Ti monoi na yomuki, awitono monoi, Koto mo, noino,
“Noko Siyoli, toku nono mo asi asi monoi mulumolokokini, na fiyamosokoki, amiso tosimoi. Kumoki mani, fonanikomokini, na fiyamosiki. 11 Kumokiwoi asiwoi mo uwokaikoimo. Nonosu mo amai na tolo manoinimo. Kumokiwoi asiwoi mo tokumi tuno komiyai tolikikoimo. 12 Tokumi tuno kopokoiyau komiyai afolikoinimo. Ti monoi kwalomai monoi na fonanikomoinimo. Nonosu mo kalowoi nokota muwoi, aniyopa poi poi na tolo manoinimo.”
Kotoni puko imoyo aino tiyomuko.
13 Ti monoi mo noino tiyomuko,
“Yani nainasai na piyousikaino. Yousikaino manakinimo, ainoso hani nono uo noko mo nani fiyo wosuwoimai na soimo, yani amiyo.”
Nonani imo no moloi, tani kumoki nokoso na iko, woi? Yoi, kumoki nokoso pa ikokiso, awitonoso na imoki.
14 Kotoni kumoki noko mo auwoi muwoi, mulu saso. Kotoni mi saso tano fasi manono. Na tiko taikiyalomoi, totayo muwokokai noko iyali fasikalo monoi, ta noinomo no samiyaikiyakino no.