Filimonoso Imofa Kumononiki Poloyo
Polo mo kalopulo nuso tolomai mo Filimonoso na kumononiki. Filimono mo ilolu molopoi nokota siyoli, Isisoso no mulumolo luwaiki no. Tani nokonu mo Kolosi nokonu na. Poloyo kumononimai mo afonimaiso muwoi, Filimononi mi anononi nokota Onisima, to mo ilolu na polamoko wanoniyouki, Lomo nokonuso na lomuki. Lomo nokonu mo tumoki mo, Poloso kiya tumoki, kalopulo nuso. Mulu na alosimoki, Koto Siyoliso na mulumolo luwaiki. Nosai no mo; Poloyo na imoki, “Filimononi auso ifou pomoi.” Imoki mo; Onisima mo waliyo na yomuki. No monoi no mo Polo mo ninani imo kumononi taikiyoki, Filimonoso. Na imoki, “Nani mi anononi nokota monoi, polamoko foli monoi mo uo imo noiyo imoi.” Onisima totayo alomanoki, Filimonoso anoninano monoi.
1
Yo mo Polo, kalopulo nokota, Isiso Kolaisoni mi ano foli monoi. Woli Timoti koti mo tokumononinoki, Filimono nonoso. Woli itouniyaimo, nono mo Kotoni mi tano fasimoko manoni. Mulumolo luwai noko komaso noko, nani nuso no tukouniyaikomosino no, toi monoi mani, tokumotinoki, inai Apiyawoi mulu amiso tolo tomasimomoko nokota Akipawoiso.
Koto noko tiyo na tofasinuwo, moini Apouwoi Isiso Kolaiso Siyoliwoiyo. Totiyo noinomo mulu tomokiso na tosinuwo.
Kotowoi imo lukaso aino imo.
Yani Kotowoi imo lukasomai yo mo wafisu imo na timo unu manonoki, nono monoi mo. Ulai afonimaiso? Imofa tokolo koloma tumo liyai, Kotoni noko nokolalo monoi mulu tuku manoni mo, Isiso Siyoliso tomulumolo luwaini mo. Moti mo mulu mo tomoso, Kotoso na tomulumolo luwaikoni. No monoi no sainoinimo, ititouni hani hani Kolaisoyo ni tonimokalo no. Ainonani monoi yo mo Kotoso tutolumo unumosinoki, nonayo saino monoi.
Nono mo mulumolo luwai noko nokolalo monoi mulu tukuni. Wiyou, yo mo siyoliso na tomoloki. Yani mulu mo tomokiso. Woli, nonayo noinomo Kotoni noko nokolalo mo mulu mo waliyo, na tomolokino.
Filimononi mi ano nokota Onisima monoi Poloyo yomu taikiyo aino imo.
Yo mo Kolaisowoi totolo tomasimo. No monoi no mo yo mo pa tokokolomomonoso, nonoso imo amiso imo monoi mo, na haniso yo monoi mo. Ulai imo ami yo mo wiyou tiyomu. Yo mo nono mulu na, imo koufasosu timonoki. Asa, Polo yo mo nokotalo, kalopulo nokota na, Isiso Kolaisoni mi ano foli monoi. 10 Yo mo Onisima monoi na timonoki. Kalopuloso yousimai yo mo Isiso Kolaisoso mulumolo luwai monoi ainiki. Nasu, to mo yani alu komiyai. 11 Toku to mo nani mi pano ufolumo manoki. Ulai lolai mo motiso na tofasimokalo.
12 Yo mo Onisima na timo taikiyo, ifou, nani auso. Ulai yo mo to monoi mulu mo siyoli. 13 Tolo tomasimomono monoi mulu tiyo, nono kwalomai monoi tolo fasimono monoi, kalopulomai yousimai. Yo mo imo itouniyaimo posasoko foli monoi ni tiyousikaino. Amai pofasimono mo waliyo. 14 Ulai yani muluyosu no moloi yo monoi? Nono mo waliyo poi tiyomuni, wiyou poimo. Yani auso ifou poi kiyo taikiyoini, ulai yani imoyoso muwoi, nani muluyosu nali no.
15 Nani mi anononi nokota no mo, Onisima to mo utukaimokini mo, fokufaso utukaimokini. Ulai afonimaiso? Nakomo nani auso ifou manakimo, aniyopa poi poi tolo tomasimo manoinimo. No monoi no poimo. 16 Nonoso utukaimomai to mo nani mi anononi nokota saso. Ifou tumomaiso mo auwano itouniyaimo, Noko Siyoliso mulumolo luwai nokota nali. Yo mo mulu tunu. Nonayosu mo mulu siyoliso unoinimo. Nani mi anononi nokota saso muwoi, auwano na, Noko Siyoliso na tomulumolo luwai.
17 No monoi no mo, na pa kausi. Nani auso fiyamosiyakimo, na pa kausi. Na pa molokimo, no molokimakini no, ainoso yo mani, pomolokimomononi. Moti mo Noko Siyoliso tomulumolo luwaikoni, mulu mo tomoso. No monoi no mo Onisima na pa kausi. 18 Koiyaumokini mo, haniso i wanonikini mo, nonani foli monoi ya niyoikimo, suo mo. 19 Polo asa, imofa ni mo yani nainoyo tokumo. Suo foli na aninoikimo. Ulai mulu tonofalowoi auwonokini mo, no mo ya imo itouniyaimo no posasoko wiyononikinoki no. Yo mo sai, pa fufolikomoiniso, nonani suo foli mo amai.
20 No monoi no mo, woli, yani imo na pa kwaimono. Moti mo Kolaiso Siyoliwoi tolo tomasimokoni, no monoi no yani imo na pa kwaimono, yo moloki monoi, mulu waliyo tolo monoi. 21 Yo mo mulu mo tiwoi muwoi, yo mo sai, yani imo kwaimonoinimo. No monoi no tokumononinoki. Yo mo sai, Onisimaso na fasiyoinimo. Yo mo koufaso monoi tutolumo ununoki, ulai nonayo siyoliso na fasiyoinimo.
22 Imo siyafa mo amai. Tanuwou nu monoi na pa foukaimono. Ya tiyomu, kalopulo nusai kiyomono taikiyoinomo, na kiyanoikuwomo. Kotoso tutolumo unumono manonuwo, no monoi no.
Woiyo woiyo imo.
23 Ipafolaso, kalopulo numai yousi tomasimo nokotayo mo woiyo woiyo imo timoni. To mani, Isiso Kolaisoni mi ano foli monoi imaino tiyousi.
24 Kotoni mi ano fasimono noko iyali, Makowoi Alisotakowoi Timasowoi Lukowoi, toiyo mani, woiyo woiyo imo timoni.
25 Isiso Kolaiso Siyoliyo na tofasinuwo.