Carta najndyee na seicwanom Pablo na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ tsjoom Corinto
1
Xmaⁿndye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ tsjoom Corinto
Maja Pablo, cwiluiindyo̱ apóstol cwentaaꞌ Jesucristo na mañequiaya ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ ncꞌe na lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Nquii nnꞌaaⁿya Sóstenes matseijomñê ñꞌeⁿndyo̱ na matseiljeiya cartawaañe. Matseicwano̱ⁿya juunaꞌ nda̱a̱ꞌ ꞌo nnꞌaⁿ na cwiluiindyoꞌ tmaaⁿꞌ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ na mꞌaⁿꞌyoꞌ tsjoom Corinto, ꞌo na maqueⁿño̱o̱ⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ ncꞌe Cristo Jesús, na jnda̱ tqueeⁿꞌñê na calajomndyoꞌ ñꞌeⁿñê, ndoꞌ mati ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ meiⁿquiayuucheⁿ na cwilcwiiꞌna xueeꞌ Ta Jesucristo, na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom joona ndoꞌ mati jaa. Nquii Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio Ta Jesucristo catioꞌnaaⁿndyena ꞌo. Quiana na meiⁿcwii ñomtiuu ticꞌomꞌyoꞌ jo nda̱a̱na.
Matioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ ncꞌe Cristo
Ñequiiꞌcheⁿ mañequia na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ ee naya na matseixmaaⁿ na mañequiaaⁿ na cwitoꞌñoomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo. Ndoꞌ ncꞌe na matseitjoomꞌnaꞌ ꞌo ñꞌeⁿñe, mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na laꞌxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌtso nnom na mateijndeiinaꞌ ꞌo jo nnoom, chaꞌtso na cwicanda̱a̱ na cwilaꞌteincoꞌyoꞌ ñꞌoomꞌm nda̱a̱ nnꞌaⁿ ndoꞌ ñequio na cwilaꞌno̱ⁿꞌyaꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ na luaaꞌ, juu ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo teitquiooꞌ na mayuuꞌ juunaꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ. Ndoꞌ na ljoꞌ, titseitjo̱o̱naꞌ ꞌo meiⁿcwii nnom na mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha cwicanda̱a̱ cwilꞌaꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ yocheⁿ na cwimeiⁿndoꞌyoꞌ na nncueeꞌ xuee quia na nncwjeeꞌnndaꞌ Ta Jesucristo. Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom wjaañequiaaⁿ najnda̱ꞌyoꞌ na cwindyeꞌntjomꞌtyeⁿꞌyoꞌ nnoom. Ndoꞌ wjaachꞌeeⁿ na ljoꞌ hasta na nncueꞌntyjo̱ xuee na nncwjeeꞌnndaꞌ Jesucristo na nntuꞌxeⁿndye nnꞌaⁿ. Quia joꞌ nleitquiooꞌ na tatjaaꞌnaⁿ jnaⁿ cwicwilaꞌxmaⁿꞌyoꞌ. Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequiiꞌcheⁿ matseicaña̱a̱ⁿ ñꞌoom na jnda̱ tjoomꞌm na cjoomꞌm, ndoꞌ manquiityeeⁿ jnda̱ tqueeⁿꞌñê ꞌo na calajomndyoꞌ ñequio Jnaaⁿ Jesucristo na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom jaa.
Nnꞌaⁿ tsjoom Corinto na cwilaꞌyuꞌ titjoomꞌ mꞌaⁿna
10 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñequio Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa, ñequio najndeii na cwiluiiñê matseityꞌoondyo̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ na cꞌomꞌyoꞌ na tjoomꞌ mꞌaⁿꞌyoꞌ ñequio ncꞌiaaꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌ, tancꞌomꞌyoꞌ na meiⁿto̱ⁿꞌ ñꞌeⁿndyena. Cꞌomꞌyoꞌ na ñecwiixjeⁿ nquiuꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyena. 11 Luaaꞌ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ ꞌo nnꞌaⁿya ee joo nnꞌaⁿ waaꞌ Cloé jnda̱ jluena no̱o̱ⁿya na mꞌaⁿntiaaꞌndyoꞌ ñequio ntyjeeꞌyoꞌ na cwilayuꞌ. 12 Luaa waa na ñeꞌcatsjo̱o̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ, ñꞌeeⁿꞌndyoꞌ ꞌo na cwinduꞌyoꞌ: “Ja matseijomndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Pablo”; ntꞌomndyoꞌ ꞌo: “Ja ñꞌeⁿ Apolos”; ndoꞌ ntꞌomndyoꞌ: “Ja ñꞌeⁿ Pedro”; ndoꞌ ntꞌomndyoꞌ: “Ja ñꞌeⁿ Cristo”. 13 ¿Aa ntsꞌaacheⁿnaꞌ na mato̱ⁿꞌñe Cristo? Ndoꞌ ja Pablo, ¿aa tyꞌioom nnꞌaⁿ ja tsꞌoomꞌnaaⁿ cwentaꞌyoꞌ? Oo, ¿aa ñequio xueeya teitsꞌoomndyoꞌ? 14 Quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na macanda̱ Crispo ñꞌeⁿ Gayo na seitsꞌoomndyo̱, tjaaꞌnaⁿ ntꞌomndyoꞌ ꞌo na seitsꞌoomndyo̱, 15 cha tjaa ꞌñeeⁿ nnda̱a̱ nntso na ñequio xueeya seitsꞌoomndyo̱ jom. 16 Ndoꞌ jeꞌ macjaañjoomꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na mati seitsꞌoomndyo̱ Estéfanas ñequio nnꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ. Meiⁿ tileicjaañjoomꞌti tsꞌo̱o̱ⁿ aa mꞌaⁿ ntꞌomndyoꞌ ꞌo na seitsꞌoomndyo̱. 17 Ee nchii tyꞌiom Cristo tsꞌiaaⁿ ja na catseitsꞌoomndyo̱ nnꞌaⁿ. Jñoom ja na catseicandiiya nnꞌaⁿ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê añmaaⁿna, meiⁿ nchii ntsꞌaaya tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ ñequio ñꞌoom na jndo̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ, ee xeⁿ naljoꞌ, juu ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ na tyꞌioom nnꞌaⁿ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ, tjaaꞌnaⁿ najndeii na matseixmaⁿnaꞌ.
Cristo cwiluiiñê najndeii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio na jndo̱ꞌ tsꞌom
18 Nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiꞌootsuundye añmaaⁿ, juu ñꞌoom na tyꞌioom nnꞌaⁿ Cristo tsꞌoomꞌnaaⁿ, nquiuna ticajndanaꞌ, sa̱a̱ jo nda̱a̱ jaa na matsaacaluiꞌnꞌmaaⁿndyo̱, tseixmaⁿnaꞌ ñꞌoom najndeii cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 19 Chaꞌxjeⁿ matseicandii ñꞌoomꞌm na teiljeii:
Nnꞌaⁿ na jeeⁿ jndye nquiu,
nntsꞌaa na catyuiiꞌ na jndo̱ꞌ nꞌomna,
ndoꞌ juu na jeeⁿ cwilaꞌno̱ⁿꞌna, nntsꞌaa na cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo juu joꞌ.
20 Ncꞌe luaaꞌ tso ljeiiꞌñeeⁿ, ¿yuu lꞌueñe tsꞌaⁿ na jeeⁿ jndo̱ꞌ tsꞌom ndoꞌ mati tsꞌaⁿ na jndye matseiꞌnaaⁿꞌ ndoꞌ ñequio tsꞌaⁿ na jeeⁿ ya matseitjoomꞌ ñꞌoom? Ee jnda̱ tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌtso na jndo̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ, cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo joonaꞌ. 21 Ncꞌe na jndo̱ꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, seiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na nquiee nnꞌaⁿ tsjoomnancue tixocataꞌjnaaⁿꞌna jom cantyja ꞌnaaⁿꞌ na jndo̱ꞌ nꞌomna, joꞌ chii majaaweeꞌ tsꞌoom na nncwjiꞌnꞌmaaⁿñê añmaaⁿ nnꞌaⁿ cweꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomꞌm na cwiñequia nnꞌaⁿ, meiiⁿ cwitjeiiꞌna cwenta na juunaꞌ ñꞌoom na ticajnda tseixmaⁿnaꞌ.
22 Nnꞌaⁿ judíos cwitaⁿna na nntyꞌiaanda̱a̱na cwii tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na tixocaluiinaꞌ na cweꞌ najndeii nquii tsꞌaⁿ cha nlaꞌyuꞌna. Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na nchii judíos, joona cwilꞌueeꞌndyena ñꞌoom na nntseijndo̱ꞌtinaꞌ nꞌomna cha na nlaꞌyuꞌna, 23 sa̱a̱ jâ cwiñequiaayâ ñꞌoom na tyꞌioom nnꞌaⁿ Cristo tsꞌoomꞌnaaⁿ. Ñꞌoomꞌñeeⁿ tia nquiu nnꞌaⁿ judíos ndoꞌ nnꞌaⁿ na nchii judíos cwitjeiiꞌna cwenta na jeeⁿ cje tseixmaⁿnaꞌ. 24 Ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na maꞌmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, meiiⁿ nnꞌaⁿ judíos oo meiiⁿ nnꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ tsjaaⁿ, macwjiꞌnꞌmaaⁿñê nnꞌaⁿ, ndoꞌ na cwiluiiñe na jndo̱ꞌ tsꞌoom. 25 Ee juu na ndooꞌ nquiu nnꞌaⁿ na tseixmaⁿnaꞌ na tixcwe machꞌee Tyꞌo̱o̱tsꞌom jndo̱ꞌti tsꞌoom na luaaꞌ machꞌeeⁿ, nchiiti juu na jndo̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ, ndoꞌ juu na cwitjeiiꞌna cwenta na tijneiⁿ na tquiaaⁿ na luaaꞌ tjom Cristo, juu joꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na jndeiityeeⁿ, nchiiti chaꞌtso najnda̱ na laꞌxmaⁿ nnꞌaⁿ. 26 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, queⁿꞌyoꞌ cwenta na maꞌmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo meiⁿ tijndyendyoꞌ cwitjeiiꞌ nnꞌaⁿ cwenta na laꞌxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na jndo̱ꞌ nꞌom, tijndyendyoꞌ cwiluiindyoꞌ nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿ cwiluiindye, tijndyendyoꞌ tuiindyoꞌ nda nnꞌaⁿ na tyandye. 27 Ee macwjiiꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ na tijndo̱ꞌ nꞌom cha catseijnaaⁿꞌnaꞌ nnꞌaⁿ na ndooꞌ nquiuna na jndo̱ꞌ nꞌom nquieena. Ndoꞌ macwjiiꞌñê cwentaaⁿꞌaⁿ nnꞌaⁿ na titꞌmaⁿ cwiluiindye cha cantseijnaaⁿꞌnaꞌ nnꞌaⁿ na waa na jnda̱ laꞌxmaⁿ. 28 Quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ tsjoomnancue macwjiiꞌñê nnꞌaⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ na cje laꞌxmaⁿ, macwjiiꞌñê nnꞌaⁿ na ticueeꞌ nꞌom ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ, nnꞌaⁿ na cwitjeiiꞌ ntꞌomcheⁿ cwenta na tjaa yuu lꞌuendye. Nmeiiⁿꞌ machꞌeeⁿ chaꞌ mꞌmo̱ⁿnaꞌ na joo nnꞌaⁿ na nquiu na tꞌmaⁿ laꞌxmaⁿ ticjaaquieeꞌ cantyja ꞌnaaⁿna. 29 Chaꞌtso nmeiⁿꞌ machꞌeeⁿ cha meiⁿcwii tsꞌaⁿ tincwjiꞌsꞌañe tincwjiꞌscuñe cheⁿnquii jo nnoom. 30 Manquiityeeⁿ jnda̱ sꞌaaⁿ na tjoomꞌ cwiluiindyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo Jesús, ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom cwicandaꞌyoꞌ na jndo̱ꞌ nꞌomꞌyoꞌ, ndoꞌ na mꞌaⁿꞌyoꞌ na tjaa jnaⁿ cwilaꞌxmaⁿꞌyoꞌ, ndoꞌ na maqueⁿño̱o̱ⁿ ꞌo na ljuꞌ nꞌomꞌyoꞌ jo nnoom, ndoꞌ na cwiluiꞌnꞌmaaⁿndyoꞌ. 31 Chaꞌxjeⁿ na matseicandii ñꞌoomꞌm na teiljeii: “Xeⁿ na mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na ñeꞌcatseisꞌaañe cheⁿnquii, cwjiꞌsꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja na machꞌee ñꞌeⁿñê.”