2
Cristo jñoom tsꞌoomꞌnaaⁿ
Sa̱a̱ ꞌo nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, quia tua̱caño̱o̱ⁿya ꞌo na nñequiaya ñꞌoom na mayuuꞌ na ticaliu nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nchii seina̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ ñꞌoom na jndo̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ meiⁿ nchii ñꞌoom na jeeⁿ caꞌnaaⁿꞌ na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ na jndye ñꞌoom nquiu. Xjeⁿꞌñeeⁿ tyeⁿ tyomꞌaaⁿꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na ñeꞌcwii ñꞌoom na nñequiaya nda̱a̱ꞌyoꞌ, ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nquii Jesucristo, sa̱a̱ ñequiiꞌcheⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na tyꞌioom nnꞌaⁿ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ. Ñetꞌo̱o̱ⁿya quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na tijndo̱, tyoteindyo̱ na tyocatꞌua̱ na aa nncjaacañjoomꞌ tsꞌiaaⁿ na nntsꞌaa. Sa̱a̱ quia tyoñequiaya ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ꞌyoꞌ, nchii seina̱ⁿ ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ na jeeⁿ jndo̱ꞌ nꞌom, tquiooꞌ na nquii Espíritu ñequio najndeii na matseixmaaⁿ teilꞌueeꞌñê ñꞌoomꞌñeeⁿ. Luaaꞌ tuii cha juu na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ cꞌoomnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ najndeii na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nchii cweꞌ ncꞌe juu na jndo̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ.
Ncꞌe Espíritu Santo, cwijaantyjo̱o̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom
Sa̱a̱ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na queeⁿ nꞌom na cwilaꞌyuꞌya nꞌom, cwilana̱a̱ⁿyâ ñꞌoom na jndo̱ nꞌo̱o̱ⁿyâ, sa̱a̱ juunaꞌ titseijomnaꞌ chaꞌna juu na jndo̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ tsjoomnancue, meiⁿ nchii chaꞌna ñꞌoom na jndo̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿ nꞌiaaⁿ, na juu joꞌ wjaantycwii cantyja ꞌnaaⁿna. Ee jâ cwilana̱a̱ⁿyâ ñꞌoom na jndo̱ꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Teiyoticheⁿ wantyꞌiuuꞌ tyomꞌaaⁿ ñꞌoomꞌñeeⁿ ee tyooweꞌntyjo̱ xjeⁿ na ntyjeeⁿ na caliu nnꞌaⁿ juunaꞌ. Ee cwitjo̱o̱cheⁿ na nlqueeⁿ tsjoomnancue sa̱a̱ jnda̱ seijndaaꞌñê na nntoꞌño̱o̱ⁿya na nluiꞌnꞌmaaⁿndyo̱. Nquiee nnꞌaⁿ na cwiluiindye nꞌiaaⁿ tsjoomnancue tîcalaꞌno̱ⁿꞌna cantyja ꞌnaaⁿꞌ na luaaꞌ seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee xeⁿ jlaꞌno̱ⁿꞌna na Jesús cwiluiiñê nquii na matsa̱ꞌntjom yuu na tjacantyja na jeeⁿ neiⁿncooꞌ, quia joꞌ tîxocatyꞌioomna jom tsꞌoomꞌnaaⁿ. Naⁿꞌñeeⁿ tjoomna chaꞌxjeⁿ na matseineiⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii. Matsonaꞌ:
Joo nnꞌaⁿ na jnda nquiu Tyꞌo̱o̱tsꞌom,
jnda̱ seijndaaꞌñê jndye nnom cwentaana na tjacantyja na ya na meiⁿjom tyoontyꞌiaa nnꞌaⁿ.
Meiⁿ tyoondyena cantyja ꞌnaaⁿ joo joꞌ,
majndeiiticheⁿ na nncꞌoomꞌ nꞌomna chiuu laꞌxmaⁿnaꞌ.
10 Nquii Espíritu Santo tꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoommeiiⁿ nda̱a̱ya, ee jom malꞌuetcuuñê chaꞌtso, hasta ñꞌoom na tꞌmaⁿti na matseiꞌno̱ⁿꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
11 Cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ, ¿ꞌñeeⁿ nntseiꞌno̱ⁿꞌ chiuu mꞌaaⁿꞌ tsꞌom cwiicheⁿ tsꞌaⁿ? Macanda̱ nquii ntyjii. Maluaaꞌ waa cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, macanda̱ nquii Espíritu na cwiluiiñê ntyjii chiuu mꞌaaⁿꞌ tsꞌoom. 12 Jaa tyootoꞌño̱o̱ⁿya juu na mꞌaaⁿꞌ nꞌom nnꞌaⁿ na tyoolaꞌxmaⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Jaa cwitoꞌño̱o̱ⁿya Espíritu na mañequiaaⁿ cha nnda̱a̱ nlaꞌno̱o̱ⁿꞌa chaꞌtso na cweꞌyu na mañequiaaⁿ na cwicandaaya. 13 Quia cwilana̱a̱ⁿyâ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ, cwiwilꞌueeꞌndyô̱ ñꞌoom na maꞌmo̱ⁿ Espíritu nda̱a̱yâ, nqueⁿ na cwiluiiñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nchii ñequio ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ cantyja na jndo̱ꞌ nꞌom nquiee. Ndoꞌ na luaaꞌ, cwiwilꞌueeꞌndyô̱ ñꞌoom na matseijndaaꞌñe Espíritu na cwitꞌmo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿna jom.
14 Sa̱a̱ tsꞌaⁿ na ticaluiiñe cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom titseiñꞌoomꞌñe ñꞌoom na matseijndaaꞌñe Espíritu na cwiluiiñê ee ndooꞌ ntyjii tsaⁿꞌñeeⁿ na cweꞌ ñꞌoom na tilꞌue joonaꞌ. Ee manda̱ tsꞌaⁿ na matseixmaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu, juu nnda̱a̱ nntseiꞌno̱ⁿꞌ. 15 Sa̱a̱ tsꞌaⁿ na matseixmaⁿ Espíritu nnda̱a̱ nntseiꞌno̱ⁿꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ, meiⁿ tjaa ꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na wanaaⁿ na nntso na tixcwe machꞌeeⁿ. 16 Ee ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii matsonaꞌ: “¿ꞌÑeeⁿ tsꞌaⁿ jnda̱ seiꞌno̱ⁿꞌ chiuu na mꞌaaⁿꞌ tsꞌom Nquii na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom jaa? ¿ꞌÑeeⁿ tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nntseijndo̱ꞌ tsꞌoom?” Sa̱a̱ jaa laxmaaⁿya juu na mꞌaaⁿꞌ tsꞌom Cristo.