3
Cwiluiindyo̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌxꞌiaaꞌndye ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom
Cantyja ꞌnaⁿya, ꞌo nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, tîcanda̱a̱ nntseina̱ⁿya ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo nda̱a̱ꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ na maꞌmo̱ⁿ tsꞌaⁿ juunaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿ Espíritu. Tcaⁿnaꞌ na nntseina̱ⁿya juunaꞌ nda̱a̱ꞌyoꞌ na chaꞌcwijom cwiluiindyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue, chaꞌcwijom nda̱a̱ yonchꞌuu. Ee yoꞌndaa tileicanda̱a̱ nntquiina seiꞌ. Joona macanda̱ ndaatsuuꞌ tsondyeena cwiwena. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌ ꞌo. ꞌO tileicalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jndeiꞌtinaꞌ, ee tyooquiee nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ meiⁿ jeꞌ tileicalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoomꞌm na jndeiꞌtinaꞌ. ꞌO ndicwaⁿ laꞌxmaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue. Ee na cwilaꞌta̱a̱ꞌ nꞌomꞌyoꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ ndoꞌ cwilaꞌntjaꞌndyoꞌ ñꞌeⁿndyena, maꞌmo̱ⁿnaꞌ na tjaa na matseichuiiꞌnaꞌ ꞌo ñequio nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. Ee quia cwiindyoꞌ ꞌo nntso: “Ja matseijomndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Pablo”, ndoꞌ cwiicheⁿ nntso: “Ja matseijomndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Apolos”, maꞌmo̱ⁿnaꞌ na laꞌxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ nnꞌaⁿ tsjoomnancue.
Ja Pablo ¿ꞌñeeⁿ cwiluiindyo̱? Ndoꞌ ¿ꞌñeeⁿ cwiluiiñe Apolos? Ñequiiꞌcheⁿ cwiluiindyô̱ nnꞌaⁿ na cwindya̱ꞌntjo̱o̱ⁿyâ nnom Jesucristo na cantyja ꞌnaaⁿyâ jlaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê. Cwii cwiindyô̱ ñelꞌaayâ tsꞌiaaⁿ na tquiaaⁿ nda̱a̱yâ. Tsꞌiaaⁿ na sꞌaa matseijomnaꞌ chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na manomꞌ. Ndoꞌ tsꞌiaaⁿ na sꞌaa Apolos matseijomnaꞌ chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na matseicandaaꞌ ntjom. Sa̱a̱ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom machꞌeeⁿ na tjaanajndeii tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ na luaaꞌ, meiⁿ juu tsꞌaⁿ na manomꞌ titꞌmaⁿ cwiluiiñe, meiⁿ tsꞌaⁿ na matseicandaaꞌ. Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom tꞌmaⁿ cwiluiiñê ee jom machꞌeeⁿ na wjaanajndeii tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ. Juu tsꞌaⁿ na manomꞌ ñequio tsꞌaⁿ na matseicandaaꞌ, ñeꞌcwii xjeⁿ cwiluiindyena. Ndoꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom nntiomlꞌuaaⁿ tsꞌaⁿ cantyjati na jnda̱ ñejndiꞌntjom nnoom. Ee jâ cweꞌ cwilaꞌxmaaⁿyâ nnꞌaⁿ na cwilajomndyô̱ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ ꞌo laꞌxmaⁿꞌyoꞌ tyuaaⁿꞌaⁿ, laꞌxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌcwijom wꞌaa na machꞌeeⁿ. 10 Cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ, ja cwiluiindyo̱ chaꞌcwijom luañetquiee na seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na maqua̱ⁿ tsiaⁿtsjo̱ꞌ ndoꞌ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ matseicanda̱a̱ꞌñe wꞌaa nacjooꞌ juunaꞌ. Sa̱a̱ cwii cwii tsꞌaⁿ queⁿñe cwenta cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ na machꞌee. 11 Ee tjaa ꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na nnda̱a̱ nlqueⁿndyo̱ cwiicheⁿ tsꞌiaaⁿtsjo̱ꞌ ñequio tsiaⁿtsjo̱ꞌ na waa, na juu joꞌ tseixmaⁿnaꞌ Jesucristo. 12 Sa̱a̱ tiñeꞌcwii nnom ꞌnaⁿ na cwileilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ na cwilꞌa tsꞌiaaⁿ nacjooꞌ tsiaⁿtsjo̱ꞌñeeⁿ. Ee tsꞌaⁿ na xcweeꞌya tsꞌom na mandiꞌntjom nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, matseijomnaꞌ tsꞌiaaⁿ na machꞌeeⁿ chaꞌcwijom cwii wꞌaa na cwiluiinaꞌ ñꞌeⁿ sꞌom cajaⁿ, oo ñꞌeⁿ sꞌom xuee, oo ñꞌeⁿ ljo̱ꞌ na jeeⁿ jnda. Sa̱a̱ tsꞌaⁿ na tixcweeꞌ tsꞌom na mandiꞌntjom nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, matseijomnaꞌ tsꞌiaaⁿ na machꞌeeⁿ chaꞌcwijom cwii wꞌaa na cwiluiinaꞌ ñꞌeⁿ nꞌoom, oo ñꞌeⁿ neiiⁿꞌjnda̱, oo ñꞌeⁿ nꞌoomljootoꞌ. 13 Juu xuee quia na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, nleitquiooꞌya chiuu tseixmaⁿ tsꞌiaaⁿ na tyochꞌee cwii cwii tsꞌaⁿ. Juu xueeꞌñeeⁿ tꞌmaⁿ chom nncuaa, joꞌ joꞌ mꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ chiuu tseixmaⁿ tsꞌiaaⁿ na tyochꞌee cwii cwii tsꞌaⁿ. 14 Joꞌ chii xeⁿ tilco tsꞌiaaⁿ na tyochꞌee tsꞌaⁿ, waa naya na nloꞌñoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ na jnda̱ ñesꞌaaⁿ. 15 Sa̱a̱ xeⁿ nlco tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ, nntsuuñê cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ. Nqueⁿ nluiꞌnꞌmaaⁿñê, sa̱a̱ cweꞌ ñetomti joꞌ. Ndoꞌ na luaaꞌ nntjoom nntseijomnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ chaꞌcwijom na ncꞌuaaꞌ chii jluiiꞌñê naquiiꞌ chom.
16 ¿Aa ticaliuꞌyoꞌ na ꞌo cwiluiindyoꞌ waaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na mꞌaaⁿ Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ? 17 Xeⁿ na mꞌaaⁿ ꞌñeeⁿ juu na nntseityuiiꞌ waaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nntseityueeⁿꞌeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ ee ljuꞌ cwiluiiñe juunaꞌ, ndoꞌ mancjoꞌyoꞌ cwiluiindyoꞌ wꞌaaꞌñeeⁿ.
18 Meiⁿcwiindyoꞌ ꞌo tinquiuꞌnnꞌaⁿñe cheⁿnquii cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ. Xeⁿ mꞌaaⁿ ꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na matseitiuu na jndo̱ꞌ tsꞌom chaꞌxjeⁿ nquiee nnꞌaⁿ tsjoomanancue cwitjeiiꞌna cwenta, cꞌoom juu chaꞌna tsꞌaⁿ na meiⁿchjoo tijndo̱ꞌ tsꞌom, cha mayuuꞌcheⁿ nntseixmaaⁿ tsꞌaⁿ na jndo̱ꞌ tsꞌom. 19 Ee juu na cwitjeiiꞌ nnꞌaⁿ tsjoomnancue cwenta na jndo̱ꞌ nꞌomna, Tyꞌo̱o̱tsꞌom macwjeeⁿꞌeⁿ cwenta na ntjeiⁿ joꞌ. Ee waa ñꞌoomꞌm na teiljeiinaꞌ na matsonaꞌ: “Nntꞌuii Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ ñequio mañejuu na jndo̱ꞌ nꞌomna”. 20 Ndoꞌ waa cwiicheⁿ ñꞌoomꞌm na teiljeii na matsonaꞌ: “Nqueⁿ na cwiluiiñê na catsa̱ꞌntjoom jaa mantyjeeⁿ joo ñomtiuu ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na jeeⁿ jndo̱ꞌ nꞌom, cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo joonaꞌ.” 21 Ncꞌe na ljoꞌ, tintjeiꞌsꞌandyoꞌ na majndaaꞌ tsꞌaⁿ na cwilajomndyoꞌ ñꞌeⁿñe. Ee chaꞌtso na matseijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom laꞌxmaⁿnaꞌ cwentaꞌyoꞌ. 22 Meiiⁿ nnco̱ Pablo, oo nquii Apolos, oo nquii Pedro, chaꞌtsondyô̱ cwiluiindyô̱ na cwindya̱ꞌntjo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱ꞌyoꞌ. Ee chaꞌtso na sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿnaꞌ cwentaaya. Cantyja na cwitando̱o̱ꞌa tsjoomnancuewaañe matseixmaⁿnaꞌ naya ꞌnaaⁿya ee na cwitoꞌño̱o̱ⁿya na cwitando̱o̱ꞌa ñꞌeⁿñê. Mati cantyja na cwiwja̱a̱ya matseixmaⁿnaꞌ naya ꞌnaaⁿya, ncꞌe cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ cwitsaaquia̱a̱ꞌa cañoomꞌluee. Chaꞌtso na cwiwino̱o̱ⁿya jeꞌ ñequio na quia wjaaweꞌcañoomnaꞌ cwilaꞌxmaⁿnaꞌ na nnteijndeiinaꞌ jaa. 23 Ndoꞌ ꞌo mꞌaⁿꞌyoꞌ cwentaaꞌ Cristo ndoꞌ jom cwiluiiñê cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.