5
Catjeiꞌyoꞌ tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿya ñꞌeⁿ cwiicheⁿ yuscu
Waa ñꞌoom na cwiindyoꞌ ꞌo mañꞌoom tsondyee tꞌmaⁿ ndoꞌ na ljoꞌ meiⁿ nnꞌaⁿ na tyoolaꞌtꞌmaaⁿꞌndye Tyꞌo̱o̱tsꞌom tiquilꞌana na luaaꞌ. Ndoꞌ ꞌo cwitjeiꞌ cheⁿncjoꞌyoꞌ cwenta na jeeⁿ cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyoꞌ meiⁿ tatiato nquiuꞌyoꞌ na luaaꞌ waa. Matsonaꞌ na catjeiꞌyoꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na luaaꞌ machꞌeeⁿ. Meiiⁿ na ticꞌo̱o̱ⁿndyo̱ ñꞌeⁿndyoꞌ, sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ espíritu ꞌnaⁿya mꞌaaⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ, ñequio xueeꞌ Ta Jesucristo jnda̱ tuꞌxa̱ⁿya tsꞌaⁿ na luaaꞌ machꞌee. Quia cwitjomndyoꞌ na nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ja nncꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ cweꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ espíritu ꞌnaⁿya ndoꞌ mati ñequio juu najndeii na matseixmaⁿ Ta Jesús nncꞌoomnaꞌ ñꞌeⁿndyoꞌ. Ndoꞌ na luaaꞌ, laꞌxmaⁿꞌyoꞌ na catioꞌyoꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ lꞌo̱ Satanás cha cwiꞌndaaꞌ seiiⁿꞌeⁿ sa̱a̱ nluiꞌnꞌmaaⁿñe espíritu ꞌnaaⁿꞌaⁿ quia na nncwjeeꞌnndaꞌ Ta Jesús.
Tixcwe na cwitjeiꞌyoꞌ cwenta na jeeⁿ cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyoꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na cwiljoya nꞌomꞌyoꞌ na luaaꞌ waa quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ. ¿Aa ticaliuꞌyoꞌ na meiiⁿ ñechjoowiꞌ ndaaljoꞌ matseicandeiiꞌnaꞌ chaꞌwaa tsqueeⁿtyooꞌ? Joꞌ chii catjeiꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ chaꞌtsoñꞌeⁿ na laꞌxmaⁿnaꞌ ndaaljoꞌ tquie na matseiꞌndaaꞌnaꞌ ꞌo cha nntseijomnaꞌ ꞌo tyooꞌ na tuiinaꞌ ñꞌeⁿ tsqueeⁿtyooꞌ xco na tjaa ndaaljoꞌ tjaquieeꞌ na cwicwaꞌ nnꞌaⁿ judíos xuee Pascua, na juu tyooꞌñeeⁿ cwiluiindyoꞌ. Ee Cristo cwiluiiñê Catsmaⁿ chjoo cwentaaya cantyja ꞌnaaⁿꞌ xuee Pascua ꞌnaaⁿya. Jlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ jom ndoꞌ tueeⁿꞌeⁿ cwentaaya. Joꞌ chii matsonaꞌ na calajomndyo̱ xuee Pascua ñequio na xcweeꞌ nꞌo̱o̱ⁿya ndoꞌ na mayuuꞌa, na joo joꞌ laꞌxmaⁿnaꞌ chaꞌcwijom tyooꞌ na tjaa ndaaljoꞌ tjaquieeꞌ. Nchii nlajomndyo̱ xuee Pascuaꞌñeeⁿ ñequio ndaaljoꞌ tquie na tseixmaⁿnaꞌ na quieꞌ nꞌo̱o̱ⁿya ndoꞌ natia na cwilꞌaaya.
Ñequio cwiicheⁿ cartaꞌñeeⁿ tsjo̱o̱ya na tilajomndyoꞌ ñequio nnꞌaⁿ na cweꞌ mꞌaⁿya ñequio ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ. 10 Sa̱a̱ ñꞌeⁿ cartaꞌñeeⁿ nchii ñeꞌcatsjo̱o̱ya na catjeiꞌndyoꞌñꞌeⁿꞌyoꞌ ñequio nnꞌaⁿ tsjoomnancue na cweꞌ mꞌaⁿyana ñequio nnꞌaⁿ oo na mꞌaⁿna na cwilaꞌqueeⁿ nꞌomna ꞌnaaⁿꞌ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ, oo na jeeⁿ ya cwinquioꞌnnꞌaⁿna ncꞌiaana cha nnda̱a̱ ntjeiiꞌna ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ oo ñꞌeⁿ joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ lꞌa. Ee xeⁿ tilajomndyoꞌ ñequio nnꞌaⁿ na laxmaⁿ nmeiⁿꞌ, nlcaⁿnaꞌ na caluiꞌyoꞌ tsjoomnancue. 11 Ñꞌoom na lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ cartaꞌñeeⁿ, tsꞌaⁿ na matso na matseiyuꞌ ñꞌeⁿ Jesucristo, meiⁿchjoo tilajomndyoꞌ ñꞌeⁿñê xeⁿ mꞌaaⁿyaaⁿ ñꞌeⁿ tsꞌaⁿ na cweꞌ luaaꞌndyoꞌ, oo queeⁿ tsꞌoom ꞌnaaⁿꞌ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ, oo matseitꞌmaaⁿꞌñê ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ lꞌa, oo cantuñê, oo tsaⁿ candii jom, oo machꞌueeⁿ. Meiⁿ na nlcwaꞌ ñequio tsꞌaⁿ na matseixmaⁿ nmeiⁿꞌ tilꞌaꞌyoꞌ. 12 Titseixmaⁿya na nncuꞌxa̱ⁿya nnꞌaⁿ na tyoolaꞌyuꞌ. Ncjoꞌyoꞌ laꞌxmaⁿꞌyoꞌ na nntuꞌxeⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ. 13 Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom nncuꞌxeeⁿ nnꞌaⁿ na tyoolaꞌyuꞌ. Quia joꞌ catjeiꞌyoꞌ tsꞌaⁿ jnaⁿꞌñeeⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ.