6
Ticatyꞌiomyanaꞌ na nlqua̱a̱ⁿya ñꞌoom cjoo ncꞌiaaya
Quia cwiindyoꞌ ꞌo waa ñꞌoom na maleinꞌoomnaꞌ juu ñequio cwiicheⁿ xꞌiaaꞌ na matseiyuꞌ, ¿chiuu na cwiqueⁿꞌyoꞌ ñꞌoom tsaⁿꞌñeeⁿ jo nnom jwe na nchii tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ? Cwa nchii ncjoꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nlaꞌjndaaꞌndyoꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ. ¿Aa ticaliuꞌyoꞌ na joo nnꞌaⁿ na cwiluiindye cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nntuꞌxeⁿna nnꞌaⁿ tsjoomancue? Ndoꞌ ncꞌe na nntuꞌxeⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ tsjoomnancue, ¿chiuu na tileicanda̱a̱ nntuꞌxeⁿꞌyoꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ na cweꞌ cwantindyo joonaꞌ? ¿Aa ticaliuꞌyoꞌ na nntuꞌxa̱a̱ⁿya ángeles? Ndoꞌ ncꞌe na ljoꞌ, majndeiiticheⁿ nnda̱a̱ nlaꞌjndaaꞌndyoꞌ ñꞌoom na matꞌuiinaꞌ jaa yuu na ticjaañjoomꞌ na cwilꞌaaya jeꞌ. Joꞌ chii xeⁿ niom ñꞌoom na maleichuunaꞌ ꞌo ñequio nnꞌaⁿꞌyoꞌ na cwilayuꞌ, catyꞌiomꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ nnꞌaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na titꞌmaⁿ laꞌxmaⁿ na catuꞌxeⁿna ñꞌoom ꞌnaⁿꞌyoꞌ. Matsjo̱o̱ na luaaꞌ cha catseijnaaⁿꞌnaꞌ oꞌ. ¿Aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na tjaaꞌnaⁿ meiⁿñecwii tsꞌaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na jndo̱ꞌ tsꞌom na nntseijndaaꞌñê ñꞌoom na maleichuunaꞌ ꞌo? ¿Aa maxjeⁿ matyꞌiomyanaꞌ na cwiqueⁿꞌyoꞌ ñꞌoom cjooꞌ cwii nnꞌaⁿꞌyoꞌ na mati matseiyuꞌ? Joꞌ chii cwitjomndyoꞌ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwituꞌxeⁿ ñꞌoom, meiiⁿ na joona nchii nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ.
Juu na cwilaꞌntjaꞌndyoꞌ ñequio ncꞌiaaꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na tꞌmaⁿ waa na cwilaꞌtjo̱o̱ndyoꞌ. Yati caljoya nꞌomꞌyoꞌ nawiꞌ na cwilꞌana ꞌo, meiiⁿ na cwintyꞌueena ꞌnaⁿꞌyoꞌ. Sa̱a̱ ꞌo xuiiꞌ na cwilꞌaꞌyoꞌ, mancjoondyoꞌ cwitaꞌwiꞌyoꞌ nnꞌaⁿꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌ hasta cwintyꞌueeꞌyoꞌ ꞌnaaⁿna. ¿Aa ticaliuꞌyoꞌ na joo nnꞌaⁿ na cwiñequiandye cantyja ꞌnaaⁿꞌ natia ticalaxmaⁿna cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom? Tiñeꞌquioꞌnnꞌaⁿndyoꞌ cheⁿncjoꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaañe. Nnꞌaⁿ na cweꞌ cwitjomndyeyana ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na tyooꞌuncona, tixocalaꞌxmaⁿna cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, meiⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ lꞌa, meiⁿ nnꞌaⁿ na cweꞌ mꞌaⁿya ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ, meiⁿ naⁿnom na cweꞌ ñꞌeⁿ ntyjenom mꞌaⁿ, 10 meiⁿ nnꞌaⁿ na cwintyꞌuee, meiⁿ nnꞌaⁿ na queeⁿ nꞌom ꞌnaaⁿꞌ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ, meiⁿ naⁿcandyee, meiⁿ nnꞌaⁿ na cwitioñꞌoom nnꞌaⁿ, meiⁿ nnꞌaⁿ na cwinquioꞌnnꞌaⁿ tsꞌaⁿ cha nnda̱a̱ ntjeiiꞌna ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 11 Ñꞌeeⁿꞌndyoꞌ ꞌo na ñejlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ nmeiⁿꞌ cwitjo̱o̱cheⁿ na nlaꞌyuꞌyoꞌ, sa̱a̱ jeꞌ jnda̱ tmaⁿndyoꞌ, jnda̱ tqueⁿndyo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo, jnda̱ tqueeⁿ ꞌo na tjaa jnaⁿ laꞌxmaⁿꞌyoꞌ ñequio xueeꞌ Ta Jesucristo ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nquii Espíritu na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaya.
Maqueⁿljuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom seiiꞌ tsꞌaⁿ
12 Waa ñꞌoom na cwilue nnꞌaⁿ: “Wanaaⁿ na nntsꞌaa meiⁿljoꞌcheⁿ na lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ”. Mayuuꞌ na ljoꞌ, sa̱a̱ tichaꞌtso mateijndeiinaꞌ tsꞌaⁿ. Ñꞌoom na mayuuꞌ wanaaⁿ na nntsꞌaa yuu na lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ sa̱a̱ ticatsonaꞌ na cwii na matsꞌaa nlqueⁿnaꞌ xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌnaꞌ ja. 13 Mati cwilue nnꞌaⁿ: “Juu nantquie tseixmaⁿnaꞌ cwentaaꞌ tsiaaꞌ tsꞌaⁿ, ndoꞌ tsiaaꞌ tsꞌaⁿ tseixmaⁿnaꞌ cwentaa nantquie.” Ñꞌoom na mayuuꞌ joꞌ, sa̱a̱ we nnom nmeiⁿꞌ nntsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nndyuenaꞌ. Sa̱a̱ nchii tqueeⁿ seiiꞌ tsꞌaⁿ na cweꞌ luaaꞌ nncꞌoom ñꞌeⁿ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ, tqueeⁿ seiiꞌa na laxmaⁿnaꞌ cwentaaꞌ nqueⁿ na matsa̱ꞌntjoom, ndoꞌ jom mꞌaaⁿ cwentaaꞌ seiiꞌa. 14 Ndoꞌ chaꞌxjeⁿ na tquiaaⁿ na wandoꞌxco Jesús mati nñequiaaⁿ na nntando̱o̱ꞌxco̱o̱ya ncꞌe najndeii na cwiluiiñê.
15 ¿Aa ticaliuꞌyoꞌ na juu seiiꞌyoꞌ laxmaⁿnaꞌ cwii taⁿꞌ seiiꞌ Cristo? ¿Aa matyꞌiomnaꞌ na nntseitjo̱o̱ⁿꞌa juunaꞌ ñꞌeⁿ cwii yuscu na cweꞌ luaaꞌ mꞌaaⁿ ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ? Meiⁿchjoo ticatyꞌiomnaꞌ 16 ¿Aa ticalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ quia na matseitjoomꞌñe tsꞌaⁿ ñequio sculjaaꞌ, ñeꞌcwii seiꞌ laxmaⁿna? Ee ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii matsonaꞌ: “Wendye joona, ñeꞌcwii seiꞌ laꞌxmaⁿna.” 17 Ndoꞌ na luaaꞌ waa, quia na matseijomñe tsꞌaⁿ ñequio Ta Jesús, ñeꞌcwii cwiluiiñe tsaⁿꞌñeeⁿ ñꞌeⁿñê.
18 Chaꞌcwijom na jndeii maleinom tsꞌaⁿ cha na ticatꞌuii cwii na teincuuꞌ jom, maluaaꞌ calꞌaꞌyoꞌ na ticꞌomꞌyaꞌyoꞌ ñꞌeⁿ tsꞌaⁿ na cweꞌ luaaꞌ. Ee ntꞌomcheⁿ jnaⁿ na machꞌee tsꞌaⁿ ticatꞌuiinaꞌ seiiⁿꞌeⁿ, sa̱a̱ tsꞌaⁿ na matseitjoomꞌñe ñꞌeⁿ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ na cweꞌ luaaꞌ, matseicwꞌaaꞌñê jnaⁿ seiiⁿꞌeⁿ. 19 ¿Aa ticaliuꞌyoꞌ na cwiluiiñe seiiꞌyoꞌ watsꞌom cwentaaꞌ Espíritu Santo na mꞌaaⁿ quiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ na jnda̱ tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cꞌoom ñꞌeⁿndyoꞌ? Joꞌ chii ticalaxmaⁿꞌyoꞌ na nñequiandyoꞌ na nlꞌa seiiꞌyoꞌ yuu na queeⁿ nꞌomnaꞌ. 20 Ee jnda̱ seijnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo ñequio cwii na jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ jnda. Joꞌ chii laxmaⁿꞌyoꞌ na calaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ jom ñequio seiiꞌyoꞌ ñequio espíritu ꞌnaⁿꞌyoꞌ ee na we ndiiꞌ joonaꞌ laꞌxmaⁿnaꞌ cwentaaⁿꞌaⁿ.