7
Ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na jnda̱ tꞌunco
Ndoꞌ jeꞌ mawꞌo̱ ñꞌoom na cwitaꞌxꞌeꞌyoꞌ no̱o̱ⁿ nacjooꞌ carta na jlaꞌcwanomꞌyoꞌ. Ñecuaa meiiⁿ ticoco tsaⁿsꞌa, sa̱a̱ jnaaⁿꞌ na jeeⁿ cweꞌ luaaꞌ cwicꞌeeⁿ nnꞌaⁿ ñꞌeⁿ ncꞌiaana, joꞌ chii yati cwii cwii tsaⁿsꞌa cocoom ndoꞌ mati cwii cwii tsaⁿscu cꞌoom saaⁿꞌaⁿ. Nquii tsaⁿsꞌa waa cwii nnom na matseixmaaⁿ na nntsꞌaaⁿ ñꞌeⁿ scoomꞌm ndoꞌ mati tsaⁿscu waa cwii nnom na matseixmaaⁿ na nntsꞌaaⁿ ñꞌeⁿ saaⁿꞌaⁿ. Wendyena quiandye ntyjeena nda̱a̱na na calaꞌcanda̱a̱ꞌndyena ñꞌoomwaaꞌ. Tsaⁿscu titseixmaaⁿ na nntseintycwiiꞌñê nnom saaⁿꞌaⁿ ee saaⁿꞌaⁿ tseixmaⁿ cwenta jom, meiⁿ tsaⁿsꞌa titseixmaaⁿ na nntseintycwiiꞌñê nnom scoomꞌm ee scoomꞌm tseixmaⁿ cwenta jom. Cweꞌ joꞌ tintseintycwiiꞌñe tsꞌaⁿ nnom saaⁿꞌaⁿ, nnom scoomꞌm sa̱a̱ ñequiiꞌcheⁿ wanaaⁿ na nlaꞌljondyoꞌ xeⁿ waa ñꞌoom na jnda̱ tꞌmaⁿꞌyoꞌ na ñeꞌcalaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ nchii na jndye xuee, tintsꞌaanaꞌ na tileicalaꞌquii nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ na ljoꞌ nntsꞌaa Satanás na nlaꞌtjo̱o̱ndyoꞌ.
Luaaꞌ waa na matsjo̱o̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ, sa̱a̱ tintjeiꞌyoꞌ cwenta na tseixmaⁿnaꞌ ñꞌoom na matsa̱ꞌntjomnaꞌ. Cantyja ꞌnaⁿya toom cweꞌ chaꞌtso naⁿnom laxmaⁿna chaꞌna ja, sa̱a̱ tiñeꞌcwii xjeⁿ na mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na laxmaaⁿya. Ee ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ waa cwii nnom na laꞌxmaⁿ, ndoꞌ ntꞌomcheⁿ cwiicheⁿ ljo laꞌxmaⁿ.
Nda̱a̱ joo naⁿnom na tyooꞌunco ndoꞌ mati joo yolcu na jnda̱ ljondye, matsjo̱o̱ na yati caljooꞌndyena na ñenquieena chaꞌna mꞌaaⁿ ja luaañe. Sa̱a̱ xeⁿ tileicwiquii nꞌomna na mꞌaⁿ ñenquieena, ñecuaa, cꞌuncona, ee yati na mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na we caⁿ, nchiiti na cweꞌ matseiqueeⁿ tsꞌoom na ñeꞌcꞌoom ñꞌeⁿ tsꞌaⁿ.
10 Sa̱a̱ nda̱a̱ ꞌo na jnda̱ tmaꞌcoꞌyoꞌ, luaa waa ñꞌoom na matsa̱ꞌntjomnaꞌ, nchii cweꞌ ñꞌoom ꞌndyo̱ ja, ñꞌoom ꞌndyoo nquii Ta Jesús joꞌ: juu scuuꞌ tsꞌaⁿ ticato̱ⁿꞌñê ñequio saaⁿꞌaⁿ. 11 Sa̱a̱ xeⁿ maꞌñeeⁿ saaⁿꞌaⁿ, ticwanaaⁿ na ncoconnaaⁿꞌaⁿ, matsonaꞌ na caljoyaandyenndaꞌna. Ndoꞌ mati juu saaⁿꞌaⁿ, tintseityuiiꞌ ljeii ꞌnaaⁿna.
12 Nda̱a̱ ntꞌomndyoꞌ ꞌo na jnda̱ tꞌuncoꞌyoꞌ, luaa matsjo̱o̱ nnco̱, nchii matsa̱ꞌntjom Ta Jesús na caluii na ljoꞌ, xeⁿ na mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ sa̱a̱ scoomꞌm tyootseiyuꞌ ndoꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ cwiljoya tsꞌom na mꞌaaⁿ ñꞌeⁿñê, tinto̱ⁿꞌñê ñequio scoomꞌm. 13 Ndoꞌ cwii yuscu na matseiyuꞌ, xeⁿ saaⁿꞌaⁿ tyootseiyuꞌ, sa̱a̱ cwiljoya tsꞌom na cwiljooꞌñe ñꞌeⁿñê, tintseityueeⁿeⁿ ljeii na tocoom ñꞌeⁿñe. 14 Ee maqueⁿndyo̱o̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom saaꞌ yuscu na tyootseiyuꞌ ncꞌe na cwiluiiñê saaꞌ yuscu na matseiyuꞌ. Ndoꞌ mati maqueⁿño̱o̱ⁿ scuuꞌ tsꞌaⁿ na tyootseiyuꞌ ncꞌe saaⁿꞌaⁿ tseixmaⁿ tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ. Ee xeⁿ nchii na luaaꞌ waa, quia joꞌ nda joona nlaꞌxmaⁿ chaꞌna nda nnꞌaⁿ na tyoolaꞌyuꞌ, sa̱a̱ na mayuuꞌ maqueⁿnaꞌ nda joona cantyja ꞌnaaⁿꞌ tmaaⁿꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 15 Sa̱a̱ xeⁿ juu tsꞌaⁿ na tyootseiyuꞌ ñeꞌcatseityueeⁿꞌeⁿ ljeii na tocoom ñꞌeⁿ saaⁿꞌaⁿ oo scoomꞌm, quia joꞌ ñecuaato na caꞌñeeⁿ. Quia na luaaꞌ waa maxjeⁿ tilꞌaaya na jndeiꞌnaꞌ na caljooꞌñe tsꞌaⁿ. Ee Tyꞌo̱o̱tsꞌom lꞌue tsꞌoom na ticacho̱o̱ya tiaꞌ ñequio nnꞌaⁿ wꞌaaya. 16 Ee ¿chiuu ntyjiꞌyuꞌ ꞌu tsaⁿscu na matseiꞌyuꞌ na jnda̱ tmaꞌcoꞌ na xocatseiꞌyuꞌ saꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaⁿꞌ? Ndoꞌ mati ꞌu tsaⁿsꞌa na matseiꞌyuꞌ na jnda̱ tmaꞌcoꞌ, ¿chiuu ntyjiꞌyuꞌ na xocatseiyuꞌ scuꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌ?
Tilajnda̱a̱ya na nlachuiiꞌa na tyolaxmaaⁿya
17 Ticwii cwiindyoꞌ ꞌo, caljoya tsꞌom chiuu waa na jnda̱ tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matseixmaⁿ quia na tꞌmaaⁿ juu. Luaaꞌ waa ñꞌoom na mañequiaaya nda̱a̱ nnꞌaⁿ chaꞌtso ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjeeⁿꞌeⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ. 18 Quia na tꞌmaaⁿ ꞌu, ¿aa jnda̱ tuii ꞌnaaⁿ seiꞌ chaꞌxjeⁿ cwilꞌa nnꞌaⁿ judíos yonom ndana? Tintseichuiꞌ na luaaꞌ waa. Ndoꞌ xeⁿ aa tyooluii ꞌnaaⁿ seiꞌ quia na tꞌmaaⁿ ꞌu, tacaⁿnaꞌ na caluii na ljoꞌ. 19 Ee ticateijndeiinaꞌ tsꞌaⁿ xeⁿ na tuii ꞌnaaⁿꞌñeeⁿ tjaaⁿꞌaⁿ meiiⁿ xeⁿ ticaluiinaꞌ. Ñꞌoom na jndati na catseicanda̱ tsꞌaⁿ ñꞌoom na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 20 Joꞌ chii meiⁿquia cwii nnom na matseixmaⁿ tsꞌaⁿ quia na tꞌmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom, joꞌ joꞌ caljoya tsꞌoom. 21 ¿Aa cwiluiindyuꞌ tsꞌaⁿ na mandiꞌntjomtyeⁿ quia na tꞌmaaⁿ ꞌu? Tincꞌoomꞌ tsꞌomꞌ na ljoꞌ, sa̱a̱ xeⁿ nncjuꞌnaaⁿñenaꞌ na nndyaandyuꞌ, cwa catsaꞌ na ljoꞌ. 22 Ee tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ na mandiꞌntjomtyeⁿ quia na tꞌmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom na catseiyoomꞌm ñꞌeⁿ Ta Jesús, jeꞌ cwiluiiñe tsꞌaⁿ na jnda̱ seicandyaaꞌñê. Ndoꞌ maljoyu cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌ quia na tꞌmaⁿ Cristo jom, jeꞌ cwiluiiñê tsꞌaⁿ na mandiꞌntjomtyeⁿ nnoom. 23 Juu ñequio na seijnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo, jeeⁿ ndyaꞌ jnda joꞌ. Joꞌ chii tiñequiandyoꞌ na laxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjomtyeⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. 24 Quia joꞌ ꞌo nnꞌaⁿya, cwii cwiindyoꞌ caljoya tsꞌom chiuu waa na tyotseixmaⁿ xjeⁿ na tꞌmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu.
Nnꞌaⁿ na tyooncꞌunco ndoꞌ yolcu na jnda̱ ljondye
25 Ñꞌoom na cwitaꞌxꞌeeꞌyoꞌ no̱o̱ⁿ cantyja ꞌnaaⁿ yolcu na tyooꞌunco, tjaaꞌnaⁿ ñꞌoom na matsa̱ꞌntjom Ta Jesús ja cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ. Sa̱a̱ ncꞌe na matseixmaⁿya tsꞌaⁿ na wiꞌ tsꞌoom, ntyjii na nda̱a̱ nlaꞌñꞌoomꞌndyoꞌ ñꞌoom na matsjo̱o̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ. 26 Cweꞌ ncꞌe jndye nnom quichꞌeenaꞌ tiempomeiiⁿ, joꞌ chii macwjiiꞌa cwenta na yaticheⁿ caljooꞌñe tsꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na jnda̱ teijnoomꞌm. 27 Xeⁿ mꞌaaⁿ scuꞌ, tintseityuiiꞌ ljeii na tmaꞌcoꞌ jom. Sa̱a̱ xeⁿ tjaaꞌnaⁿ scuꞌ, ticalꞌueꞌ tsꞌaⁿ na nluiiñe scuꞌ. 28 Sa̱a̱ xeⁿ aa mmaꞌcoꞌ, tjaaꞌnaⁿ jnaⁿꞌ naljoꞌ. Ndoꞌ mati cwii yuscundyua, tjaa jnaaⁿꞌ xeⁿ ncoco. Ee jndye nnom nawiꞌ quichꞌeenaꞌ na nntjoom nnꞌaⁿ na nncꞌunco ndoꞌ ñeꞌcateijndeiya ꞌo na tincwinomꞌyoꞌ joonaꞌ.
29 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, luaa waa na ñeꞌcatsjo̱o̱ya: Jnda̱ teitsio̱o̱ꞌ xuee na nncwjeeꞌnndaꞌ Cristo. Ncꞌe na ljoꞌ joo nnꞌaⁿ na jnda̱ tꞌunco, cꞌomna chaꞌcwijom tjaaꞌnaⁿ lcuuna, tjaaꞌnaⁿ sꞌaana. 30 Joo nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ na chjooꞌ nꞌom, cꞌomna chaꞌxjeⁿ quia waa xuee. Ndoꞌ joo nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ ncuee, cꞌomna chaꞌcwijom mꞌaⁿna na chjooꞌ nꞌomna. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwilajnda ꞌnaⁿ cꞌomna chaꞌcwijom nchii ꞌnaaⁿna joꞌ. 31 Ndoꞌ joo nnꞌaⁿ na cwiwilꞌueeꞌndye ꞌnaⁿ na cwilaꞌxmaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancuewaañe, matsonaꞌ na cꞌomna chaꞌcwijom na ticajnda nquiuna ljoꞌ laꞌxmaⁿnaꞌ, ee juu na matseixmaⁿ tsjoomnancuewaañe mawjaantycwiinaꞌ.
32 Tilꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na jndye ñomtiuu ncꞌomꞌyoꞌ, ee tsꞌaⁿ na tjaaꞌnaⁿ scuuꞌ, mꞌaaⁿꞌ tsꞌoom chiuu nncꞌoom jo nnom Ta Jesús, na nncjaaweeꞌ tsꞌoom ñꞌeⁿñe, 33 sa̱a̱ tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ scuuꞌ, mꞌaaⁿꞌ tsꞌoom cantyja ꞌnaaⁿ ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ cha neiiⁿꞌ scoomꞌm ñꞌeⁿñê. 34 Ndoꞌ na luaaꞌ waa, tiñecwii mꞌaaⁿꞌ tsꞌoom. Ñecwii xjeⁿ matꞌuiinaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ yuscu na tjaaꞌnaⁿ saaꞌ ñequio yuscu ndyua na tyoococo. Joona mꞌaaⁿꞌ nꞌomna cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesús, na nñequiandyeñꞌeⁿna na laꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom cantyja ꞌnaaⁿ seiina ñequio espíritu ꞌnaaⁿna. Sa̱a̱ yuscu na jnda̱ mamꞌaaⁿ saaꞌ, mꞌaaⁿꞌ tsꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ ndoꞌ ñequio chiuu na nncꞌoom cha nncjaaweeꞌ ntyjii saaⁿꞌaⁿ ñꞌeⁿñê.
35 Nchii matsjo̱o̱ ñꞌoommeiⁿꞌ nda̱a̱ꞌyoꞌ ee ticalꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na nncꞌuncoꞌyoꞌ sa̱a̱ cha na nnteijndeiinaꞌ ꞌo ndoꞌ cha na xcweeꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nndyeꞌntjomꞌyoꞌ nnom Ta Jesús.
36 Ñꞌoom na jnduꞌyoꞌ na mꞌaaⁿ cwiindyoꞌ ꞌo na mꞌaaⁿ nomjnda na jnda̱ jaawinomꞌnaꞌ na ndyuañe ndoꞌ ꞌu na tsotyeeⁿ jnda̱ mamatseitiuuꞌ na ya xeⁿ nncocotoom, maxjeⁿ ya na nluii na ljoꞌ. Ee nchii jnaⁿꞌ na nntsaꞌ na ljoꞌ. 37 Sa̱a̱ xeⁿ mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na jnda̱ seijndaaꞌñe naquiiꞌ tsꞌom na xonquiaa na nncoco nomjnda, ee na mantyꞌiaaꞌ na ticaⁿnaꞌ, ya catsꞌaa na ljoꞌ. 38 Quia joꞌ ya machꞌee tsꞌaⁿ na mawꞌo̱ ñomcaaꞌ jnda, sa̱a̱ yati machꞌee juu tsꞌaⁿ na matseiljo nomjnda.
39 Yuscu na mꞌaaⁿ saaꞌ, matꞌuiityeⁿnaꞌ juu ñꞌeⁿñê yocheⁿ na wandoꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ xeⁿ nncueꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ, wanaaⁿ na ncoconnaaⁿꞌaⁿ ñꞌeⁿ meiⁿquia tsꞌaⁿ na lꞌue tsꞌoom, macanda̱ ñequiiꞌcheⁿ ñꞌeⁿ tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ. 40 Sa̱a̱ matseitiuu yati machꞌeeⁿ xeⁿ na nljooꞌñê na ñenqueⁿ. Luaaꞌ mꞌaaⁿꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ ndoꞌ mantyjii na matseixmaⁿya Espíritu na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom.