8
Nantquie na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ nlꞌa
Jeꞌ nncꞌo̱ya ñꞌoom na cwitaꞌxeꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿ seii quiooꞌ na cwilaꞌcwjee nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ lꞌa. Ñꞌoom na mayuuꞌ na chaꞌtsondyo̱ cwiluiindyo̱ nnꞌaⁿ na jndo̱ꞌ nꞌo̱o̱ⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ, ndoꞌ juu joꞌ wjanꞌoomnaꞌ jaa na cꞌo̱o̱ⁿya na sꞌandyo̱, lcundyo̱. Sa̱a̱ juu na mꞌaaⁿya na jnda nquiuuya nnꞌaⁿ, mateijndeiinaꞌ na tsaanajnda̱a̱ya na cwilaꞌyuuꞌa. Tsꞌaⁿ na matseitiuu na jndye waa na jndo̱ꞌ tsꞌom, tyootseiꞌno̱ⁿꞌ chaꞌxjeⁿ na macaⁿnaꞌ na caljeii. Sa̱a̱ nquii tsꞌaⁿ na jnda ntyjii ñequio Tyꞌo̱o̱tsꞌom, mawajnaⁿꞌaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ.
Cantyja ꞌnaaⁿꞌ aa wanaaⁿ na nntquieꞌyoꞌ seii quiooꞌ na cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ lꞌa, cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌa na meiⁿcwii tjaa ljoꞌ laꞌxmaⁿ joonaꞌ ee maxjeⁿ macanda̱ nqueⁿ mꞌaaⁿ. Ee cañoomꞌluee ñequio tsjoomnancue jndye nnom na maniom na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ na cwiluena na tꞌmaⁿ ñꞌoom laꞌxmaⁿ, sa̱a̱ joonaꞌ nchii nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwiluiindyenaꞌ. Ndoꞌ na mayuuꞌ na jndye ꞌnaⁿ maniom na cwilue nnꞌaⁿ “Ta” nda̱a̱naꞌ, ndoꞌ cwitueeꞌndyecjena cantyja ꞌnaaⁿ joonaꞌ. Sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿ jaa nmeiiⁿ ñecwii Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿ, ndoꞌ jom cwiluiiñê Tsotya̱a̱ya. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom chaꞌtso na maniom, jom tqueeⁿ joꞌ, ndoꞌ ncꞌe jom, joꞌ na mꞌaaⁿya. Ndoꞌ mati ñecwii mꞌaaⁿ na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom jaa, nquii Jesucristo. Chaꞌtsoti na maniom, cwimꞌaⁿnaꞌ ncꞌe nqueⁿ, mandii ñꞌa̱a̱ⁿ jaa.
Sa̱a̱ tichaꞌtsondye nnꞌaⁿ cwilaꞌno̱ⁿꞌna na ljoꞌ ee jnda̱ ljeiiꞌnaꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena cwii na cweꞌ nnꞌaⁿ lꞌa, ndoꞌ quia cwicwaꞌna nantquieꞌñeeⁿ, cwitjeiiꞌna cwenta na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena juunaꞌ. Ndoꞌ ncꞌe na tyoowijndo̱ꞌ nꞌomna cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ, joꞌ chii juu na mꞌaaⁿꞌ nꞌomna tseixmaⁿnaꞌ cwii na jnda̱ tꞌaaꞌnaꞌ na cwajndii. Ee nchii cweꞌ aa macwaꞌ tsꞌaⁿ nantquieꞌñeeⁿ, oo, aa ticwaaⁿꞌaⁿ joonaꞌ, joꞌ na macjaaweeꞌ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom. Meiⁿ nchii na jeeⁿ ya nnꞌaⁿndyo̱tya̱a̱ xeⁿ cwicwaaꞌa joonaꞌ, oo nchii nnꞌaⁿ na tiannꞌaⁿndyo̱tya̱a̱ xeⁿ ticwaaꞌa joonaꞌ. Sa̱a̱ calꞌandyoꞌ cwenta na juu luaaꞌ na wanaaⁿ na cꞌomꞌyoꞌ, titseixmaⁿnaꞌ cwii na nntsꞌaanaꞌ na nntseitjo̱o̱ñe cwii nnꞌaⁿꞌyoꞌ na cachjoo matseiyuꞌ. 10 Ee xeⁿ ꞌu na ntyjiꞌ chiuu wanaaⁿ na nntsaꞌ, mawacatyeⁿꞌ cwii joo yuu na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ cwii na cweꞌ nnꞌaⁿ lꞌa, ndoꞌ cwii tsꞌaⁿ na tityeⁿ na matseiyuꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ ꞌu joꞌ, nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na macheꞌ na luaaꞌ, nncꞌomtꞌmaaⁿꞌñe tsꞌoom na mati lcwaaⁿꞌaⁿ ꞌnaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ tyꞌo̱o̱ꞌñeeⁿ. 11 Ndoꞌ na luaaꞌ, juu na matseiꞌno̱ⁿꞌ na wanaaⁿ na ljoꞌ macheꞌ, nntseiꞌndaaꞌnaꞌ juu nnꞌaⁿꞌ na tityeⁿ matseiyuꞌ, na mati tueꞌ Cristo cwentaaⁿꞌaⁿꞌ. 12 Quia laaꞌtiꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ ñequio joo nnꞌaⁿꞌyoꞌ na titꞌmaⁿ cwilayuꞌya nꞌom, cwilaꞌtjo̱o̱ndyoꞌ nda̱a̱na na cwilaꞌñꞌeeⁿꞌndyoꞌ nꞌomna. Ndoꞌ mati cwilaxmaⁿꞌyoꞌ jnaⁿ jo nnom Cristo. 13 Joꞌ chii xeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na macwaꞌa cwii nnom nantquie na cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye cwii na cweꞌ nnꞌaⁿ lꞌa, xeⁿ jnaaⁿꞌ joꞌ matseitjo̱o̱ñe cwii nnꞌaⁿya na matseiyuꞌ, quia joꞌ tajom cwinlcwaaꞌnndaꞌa juunaꞌ cha tintseilcweꞌtyaꞌna juu nnꞌaⁿya.