9
Tsꞌaⁿ na cwiluiiñe apóstol, waa najndeii na matseixmaaⁿ
Joo na wanaaⁿ na lꞌa apóstoles, mati ja tseixmaⁿ joꞌ ndoꞌ chiuu waa na laxmaⁿna, mati joꞌ matseixmaⁿya. Jnda̱ ntyꞌiano̱o̱ⁿya Jesús na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa, ndoꞌ ꞌo cwiluiindyoꞌ cwentaaⁿꞌaⁿ ncꞌe tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ na tyotsꞌaaya quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ. Nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ cwitjeiiꞌna cwenta na ticaluiindyo̱ apóstol, sa̱a̱ jo nda̱a̱ ꞌo matsonaꞌ na cwiluiindyo̱ na ljoꞌ ee juu na cwilaꞌyuꞌyoꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na ljoꞌ.
Nda̱a̱ joo nnꞌaⁿ na cwilue na nchii cwiluiindyo̱ apóstol, luaa waa ñꞌoom na matseilcwa̱ꞌa nda̱a̱na. Waa na matseixmaⁿya na wanaaⁿ na nncoꞌño̱ⁿ na macaⁿnaꞌ na nlcwaaꞌa ndoꞌ na nlcwa̱ya, ndoꞌ mati wanaaⁿ na nncjaañꞌeⁿ cwii yuscu na matseiyuꞌ quia jo̱nquiaya ñꞌoom naya chaꞌxjeⁿ cwilꞌa ntꞌomcheⁿ apóstoles, ñequio ntyjee nquii Ta Jesús ndoꞌ mati Pedro. Ndoꞌ ¿aa mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ na cweꞌ macanda̱ nquii Bernabé ñꞌeⁿndyo̱ ja na ticatsonaꞌ na nnteixeꞌyoꞌ jâ? Ee ¿ꞌñeeⁿ sondaro na cweꞌ nquii matseicatsuu ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ juu na macaa ndiaꞌ? Ndoꞌ ¿ꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na manomꞌ cwii ntjom lꞌo̱o̱ uva na tiquii ta̱a̱ꞌnaꞌ? Ndoꞌ ¿ꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na mateixꞌe canmaⁿ na ticꞌuu ndaatsuuyoꞌ? Meiⁿ ticalaꞌtiuuꞌyoꞌ na cweꞌ tomti ñꞌoom na mꞌaaⁿꞌ nꞌom nnꞌaⁿ na macwjiiꞌa. Ee ljeii na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom Moisés, majoꞌti matsa̱ꞌntjomnaꞌ. Ee naquiiꞌ libroꞌñeeⁿ teiljeii: “Tintjaaꞌndyoꞌ bosa ndyuee quiooꞌndyo yocheⁿ na cwilꞌaꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ.” Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ teiljeii, nchii macanda̱ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na cweꞌ cantyja ꞌnaaⁿ quiooꞌndyo ñjom tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 10 Ncꞌe na mꞌaaⁿꞌ tsꞌoom cantyja ꞌnaaⁿya, joꞌ chii teiljeii ñꞌoomwaaꞌ. Naya ꞌnaaⁿya na teiljeiinaꞌ, ee juu tsꞌaⁿ na matseindyaa tyuaa ñequio juu tsꞌaⁿ na macwjaꞌ lqueeⁿ, cwilꞌana tsꞌiaaⁿmeiⁿꞌ na ntyjaaꞌ nꞌomna na nleilꞌueeꞌndyena na cwiweꞌ. 11 Joꞌ chii ncꞌe na jnda̱ jno̱o̱ⁿꞌâ tsjaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu naquiiꞌ ntaaⁿꞌyoꞌ, ticwinomꞌnaꞌ na nñequiaꞌyoꞌ na cwitaaⁿyâ nda̱a̱yoꞌ chjoowiꞌ ꞌnaⁿꞌyoꞌ chaꞌcwijom cwii na jnda̱ tueꞌ. 12 Ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ cwilꞌana na cateijndeiꞌyoꞌ joona. Ndoꞌ majndeiiticheⁿ jâ wanaaⁿ na cateijndeiꞌyoꞌ.
Meiiⁿ na wanaaⁿ na ntaaⁿyâ na calꞌaꞌyoꞌ na ljoꞌ, sa̱a̱ meiⁿjom ndiiꞌ tyoolꞌuuyâ. Ee cwilaꞌquii nꞌo̱o̱ⁿyâ naquiiꞌ na cwitjo̱o̱ⁿyâ cha ticatseitsaaⁿꞌñenaꞌ na ya tsandyeꞌyoꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 13 ꞌO manquiuꞌyoꞌ nquiee ntyee cwentaa nnꞌaⁿ judíos na cwindyeꞌntjom naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ cwitquiina seii quiooꞌ na cwilaꞌcwjeena na cwiñequia nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Wanaaⁿ na cwitquiina seiꞌñeeⁿ ee joꞌ joꞌ waa tio tꞌmaⁿ yuu cwindyeꞌntjomna nnoom. 14 Ndoꞌ chaꞌxjeⁿ cwicandaa naⁿꞌñeeⁿ ꞌnaⁿ na cwiwilꞌueeꞌndyena, maluaaꞌ sa̱ꞌntjom Ta Jesús na joo nnꞌaⁿ na cwiñeꞌquia ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ nntoꞌñoomna ljoꞌ na macaⁿnaꞌ joona ncꞌe ñꞌoomꞌm na cwiñeꞌquiana. 15 Sa̱a̱ meiⁿjom ndiiꞌ tyoocaⁿꞌa na nñequiaꞌyoꞌ ljoꞌ na macaⁿnaꞌ ja, meiⁿ nchii matseiljeiya ñꞌoomwaañe cha nnteijndeiꞌyoꞌ ja. Ee yati ntyjii meiiⁿ na aa ncꞌio̱ na tintsuu nayawaañe na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ matseisꞌandyo̱.
16 Sa̱a̱ tyoocwjiꞌsꞌandyo̱ na mañequiaya ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ꞌyoꞌ ee tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ matseixmaⁿya. Ndoꞌ jeeⁿ ntyꞌiaaꞌndyo̱ xeeⁿ ticatseicanda̱ya juunaꞌ. 17 Joꞌ chii xeⁿ mañequiaya ñꞌoom ncꞌe na lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ nnco̱, matsonaꞌ na nncwantjo̱ⁿ, sa̱a̱ xeⁿ matsꞌaa na ljoꞌ ncꞌe na matyꞌioom tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ ja, quia joꞌ cweꞌ matseicanda̱a̱ꞌndyo̱ tsꞌiaaⁿ na tyꞌioom ja. 18 Quia joꞌ juu na mawantyjo̱ⁿ, na mꞌaaⁿya na neiⁿya na mañequia ñꞌoom na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ na meiⁿcwii na chojnaⁿꞌyoꞌ no̱o̱ⁿ, na nchii nncwantjo̱ⁿya ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ ja na mañequiaya ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
19 Ja meiiⁿ nchii cwiluiindyo̱ moso na mandiꞌntjomtyeⁿ nnom patrom ꞌnaaⁿꞌ, sa̱a̱ jnda̱ tqueⁿndyo̱ cheⁿnnco̱ na matseixmaⁿya na ljoꞌ nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ. Matsꞌaa na ljoꞌ cha majndyeti nnꞌaⁿ nncwantjo̱ⁿ cwentaaꞌ Cristo. 20 Quia na mꞌaaⁿya quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ judíos, matsꞌaa chaꞌna cwii joona na mꞌaⁿna nacje ꞌnaaⁿꞌ ljeii na tquiaa Moisés cha nncwantjo̱ⁿya joona cwentaaꞌ Cristo, meiiⁿ ticꞌo̱o̱ⁿya nacje ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. 21 Ndoꞌ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na ticꞌomna nacje ꞌnaaⁿꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, matsꞌaa chaꞌna cwii nquieena cha nncwantjo̱ⁿya joona, meiiⁿ na mayuuꞌ mꞌaaⁿya nacje ꞌnaaⁿꞌ ljeii ꞌnaaⁿꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe na mꞌaaⁿya nacje ꞌnaaⁿꞌ Cristo. 22 Quia na mꞌaaⁿya ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na cachjoo na cwilaꞌyuꞌya nꞌom, mati matsꞌaa na cachjoo matseiyuꞌya tsꞌo̱o̱ⁿ cha mati nncwantjo̱ⁿya joona. Nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ matsꞌaa na matseixmaⁿya chaꞌxjeⁿ joona cha ntꞌomndye joona nluiꞌnꞌmaaⁿndyena. 23 Matsꞌaa chaꞌtso nmeiⁿꞌ ncꞌe ñꞌoom naya na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ cwiluiꞌnꞌmaaⁿndye nnꞌaⁿ cha mati nntseijomndyo̱ ñequio naya na cwitoꞌñoom nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ.
24 ꞌO manquiuꞌjndaaꞌndyoꞌ quia cwitjomndye nnꞌaⁿ na nleinom, chaꞌtsondyena cwileinomna, sa̱a̱ macanda̱ juu tsꞌaⁿ na nncueeꞌjndyee nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ juu. Quia joꞌ calaꞌjnda̱ꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ matseijndeii tsaⁿꞌñeeⁿ. Cjooꞌyaya nꞌomꞌyoꞌ na cwindyeꞌntjomꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha mati nntseitꞌmaaⁿꞌñê ꞌo. 25 Sa̱a̱ cjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿ joo nnꞌaⁿ na cwileinom, jndye nnom na cwilaꞌljondyena, ee cwicantyjaaꞌ nꞌomna na nntaꞌntjomna, meiiⁿ juu ꞌnaⁿ na cwitaꞌntjomna tyuaaꞌ cwiwiꞌndaaꞌnaꞌ. Joꞌ chii mati jaa cjooꞌyaya nꞌo̱o̱ⁿya na cwindya̱ꞌntjo̱o̱ⁿtya̱a̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe juu na nntoꞌño̱o̱ⁿya na nñequiaaⁿ nda̱a̱ya tijoom cwiꞌndaaꞌnaꞌ. 26 Cantyja ꞌnaⁿ ja luaa tyootsꞌaa chaꞌna machꞌee tsꞌaⁿ na cweꞌ maleinomto na tijndaaꞌ yuu wjaayuu. Cantyja na mandiꞌntjo̱ⁿya nnoom, meiⁿ tyootsꞌaa chaꞌ cwilꞌa nnꞌaⁿ na cweꞌ cwitueeꞌto nndaꞌ naquiiꞌ jndye. 27 Nchii nmeiiⁿꞌ matsꞌaa. Ja ñequio na jndeiꞌnaꞌ majuꞌcja̱ seiiꞌa na catseicanda̱naꞌ na matsa̱ꞌntjo̱ⁿya juunaꞌ, cha cwii na jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ ticwjiꞌndyo̱naꞌ ja na ticwilꞌuendyo̱ naquiiꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Cristo.