10
Ticalaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ meiⁿquia na cweꞌ nnꞌaⁿ lꞌa
ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ quia jluiꞌ welooya nnꞌaⁿ judíos Egipto, chaꞌtsondyena tyotseintyjo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncwaaⁿꞌ nchquiu nacjoona ndoꞌ chaꞌtsondyena teinomna Ndaaluee Wee. Ndoꞌ na luaaꞌ, chaꞌtsondyena teitsꞌoomndyena na seitjoomꞌnaꞌ joona ñꞌeⁿ Moisés quia na tyotseintyjo̱naꞌ nchquiuꞌñeeⁿ cjoona ndoꞌ na teinomna ndaalueeꞌñeeⁿ. Ndoꞌ mati chaꞌtsondyena tyocwaꞌna maná na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jnaⁿnaꞌ cañoomꞌluee, ndoꞌ chaꞌtsondyena tyowena ndaatioo na tyocaluiꞌnaꞌ quiiꞌ tsjo̱ꞌ na ñꞌeⁿ ñꞌeⁿnaꞌ ñꞌeⁿndyena. Nquii Cristo cwiluiiñe tsjo̱ꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ meiiⁿ na luaaꞌ tyomꞌaⁿna, maxjeⁿ majndyendyetina ticjaaweeꞌ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyena ee tîcalꞌana yuu na lꞌue tsꞌoom. Macweꞌ joꞌ jndyendyena tja̱na ndyuaa yuu tja nnꞌaⁿ cꞌoom.
Chaꞌtso nmeiⁿꞌ na tyotjoomna laxmaⁿnaꞌ cwii na maꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ya na tilaꞌqueeⁿ nꞌo̱o̱ⁿya cwii cwii nnom natia chaꞌxjeⁿ tyolaꞌqueeⁿ nꞌomna. Joꞌ chii tilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ cwii na cweꞌ nnꞌaⁿ lꞌa chaꞌxjeⁿ ñelꞌa ntꞌomndye joona ee tso ñꞌoom na teiljeii: “Tyꞌewindyuaandye nnꞌaⁿ na nlcwaꞌ ndoꞌ na nncwe, jnda̱ joꞌ teicantyjana na lꞌana chaꞌxjeⁿ nnꞌaⁿ na ticꞌom nacje ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.” Meiⁿ tancꞌo̱o̱ⁿya na cweꞌ luaaꞌndyo ñꞌeⁿ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na tyolꞌa joona ee jnaaⁿꞌ joꞌ na sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ñecwii xuee tja̱ ntquiuu nchooꞌ ndyee meiⁿndyena. Meiⁿ tacalꞌaaya xjeⁿ Cristo chaꞌxjeⁿ ñelꞌa ntꞌomndye joona, ee joꞌ na tquii canduu joona ndoꞌ tja̱na. 10 Meiⁿ tilancjooꞌndyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌxjeⁿ ñelꞌa ntꞌomndye joona, ndoꞌ jnaaⁿꞌ joꞌ na jñoom ángel na jndyotseicwjee joona.
11 Chaꞌtso nmeiⁿꞌ na tyotjoom weloo welooya, laxmaⁿnaꞌ cwii na maꞌmo̱ⁿndyeyunaꞌ nda̱a̱ya, ndoꞌ teiljeii joonaꞌ quiiꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwii na matseijndo̱ꞌnaꞌ nꞌo̱o̱ⁿya chiuu macaⁿnaꞌ na cꞌo̱o̱ⁿya ncueemeiiⁿ na macanda̱. 12 Joꞌ chii tsꞌaⁿ na matseitiuu na meintyjeeꞌtyeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, catsꞌaañe cwenta na ticjuꞌcjenaꞌ juu. 13 Ee joo na cwiwinomꞌyoꞌ na maqueⁿnaꞌ xjeⁿ ꞌo cha calaꞌtjo̱o̱ndyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ticachuiiꞌnaꞌ ñequio na cwitjoom ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ jom cwiluiiñê na mayoomꞌm, meiⁿ tijoom quiaaⁿ na juu na maqueⁿnaꞌ xjeⁿ ꞌo nncwinomꞌnaꞌ juunaꞌ na xocanda̱a̱ nnaⁿndyoꞌ ndoꞌ mati nñequiaaⁿ na ya nluiiꞌndyoꞌ naquiiꞌ juunaꞌ. 14 Joꞌ chii ꞌo nnꞌaⁿya na jeeⁿ wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya, cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ cwilꞌa, cꞌomꞌyoꞌ chaꞌna tsꞌaⁿ na jndeii maleinom na nquiaⁿꞌaⁿ na nntꞌuii nawiꞌ jom. 15 Matsjo̱o̱ na ljoꞌ nda̱a̱ꞌyoꞌ ee ntyjiiya na ꞌo cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ. Joꞌ chii queⁿyaꞌyoꞌ cwenta ñꞌoom na matsjo̱o̱. 16 Ee cwiñequiaaya na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom xjeⁿ na cwitoꞌño̱o̱ⁿya waso, juu joꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na cwilajomndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nioomꞌ Cristo. Ndoꞌ quia cwityja̱a̱ya tyooꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na cwilajomndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ seiiⁿꞌeⁿ. 17 Ee meiiⁿ na jndyendyo̱ sa̱a̱ ñeꞌcwii tyooꞌ cwicwaaꞌa ndoꞌ ncꞌe na ljoꞌ ñeꞌcwii seiꞌ cwiluiindyo̱.
18 Calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ Israel. Nnꞌaⁿ na cwitquiina seii quiooꞌ na cwitioona nacjooꞌ tio watsꞌom tꞌmaⁿ, xjeⁿꞌñeeⁿ cwilajomndyena cantyja ꞌnaaⁿꞌ quiooꞌ na cwilaꞌcwjeena. 19 Ndoꞌ na matsjo̱o̱ na luaaꞌ, tilaꞌtiuuꞌyoꞌ na ñeꞌcatsjo̱o̱ na juu ꞌnaⁿꞌñeeⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ waa najndeii na matseixmaⁿnaꞌ meiⁿ nchii na ñeꞌcatsjo̱o̱ na juu seiꞌ na cwiñequia naⁿꞌñeeⁿ nnom juunaꞌ jndati matseixmaⁿnaꞌ ñequio meiⁿquia seiꞌ. 20 Ñꞌoom na matsjo̱o̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ, joo nnꞌaⁿ na ticꞌomna cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, quia cwilaꞌcjweena quiooꞌ, nchii nnom jom cwiñequiana seiꞌñeeⁿ, nda̱a̱ naⁿjndii cwiñequiana joonaꞌ. 21 Ee ticatsonaꞌ na nncweꞌyoꞌ na njom waso na cwiwe nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñequio Cristo, ndoꞌ mati nncweꞌyoꞌ cwii na matseixmaⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿ naⁿjndii. Meiⁿ ticatsonaꞌ na nlcwaꞌyoꞌ na cwilaꞌjomndyoꞌ ñequio Cristo, ndoꞌ mati nlcwaꞌyoꞌ cwii na matseixmaⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿ naⁿjndii.
22 ¿Aa ñeꞌcalꞌaaya na jaa jnda̱a̱tya̱a̱ya nchiiti jom ndoꞌ jom jeeⁿ xueeⁿ jaa?
Tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ catsꞌaaⁿ chaꞌtso ñequio na wiꞌ tsꞌoom tyjennꞌaⁿñê
23 Waa ñꞌoom na cwilue nnꞌaⁿ: “Wanaaⁿ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ meiⁿquia na ñeꞌcatsꞌaa.” Ñꞌoom na mayuuꞌ joꞌ, sa̱a̱ tichaꞌtso mateijndeiinaꞌ jom. Mayuuꞌ wanaaⁿ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ ljoꞌ na lꞌue tsꞌoom, sa̱a̱ tichaꞌtso mateijndeiinaꞌ na nncjaanajneiⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 24 Ee nchii ñequiiꞌcheⁿ ncꞌoomꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nqueⁿ. Cꞌoomꞌ tsꞌoom cantyja ꞌnaaⁿ ntꞌomcheⁿ ncꞌiaaⁿꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ, cwaaⁿ cwii na nntsꞌaaⁿ na nnteijndeiinaꞌ joona na nncꞌoonajnda̱na cantyja na cwilaꞌyuꞌna.
25 Wanaaⁿ na nntquieꞌyoꞌ chaꞌtso nnom seiꞌ na cwileilꞌua. Meiⁿ tintaꞌxeꞌyoꞌ ¿aa cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ seiꞌñeeⁿ xjeⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena cwii na cweꞌ nnꞌaⁿ cwilꞌa? Ee na nliuꞌyoꞌ na ljoꞌ nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na nntseiꞌndaaꞌnaꞌ nquiuꞌyoꞌ. 26 Ee naquiiꞌ Salmos matsonaꞌ: “Tsjoomnancue ñequio ꞌnaⁿ na matseixmaⁿnaꞌ, chaꞌtso joꞌ ꞌnaaⁿꞌ nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom.”
27 Cwii tsꞌaⁿ na nchii tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ, xeⁿ maqueeⁿꞌñê cwii ꞌo waⁿꞌaⁿ na nlcwaꞌ ñꞌeⁿñê, wanaaⁿ na nncjaꞌ xeⁿ aa lꞌue tsꞌomꞌ. Cwaꞌ meiⁿquia na mañequiaa tsaⁿꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ cha tintseiꞌndaaꞌnaꞌ ntyjiꞌ tincwaxeꞌ aa tsꞌiaaⁿꞌ seiꞌñeeⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ cwii na cweꞌ nnꞌaⁿ lꞌa. 28 Sa̱a̱ xeⁿ nntso cwii tsꞌaⁿ njomꞌ: “Seiꞌwaañe jnda̱ tacatyeeⁿnaꞌ cwentaaꞌ cwii na cweꞌ nnꞌaⁿ lꞌa”, joꞌ chii ꞌu jeꞌ tinlquiꞌ juunaꞌ. Ee meiiⁿ na xocatseiꞌndaaꞌnaꞌ ꞌu xeⁿ na nlquiꞌ juunaꞌ sa̱a̱ nntseiꞌndaaꞌnaꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ na tꞌmo̱ⁿ njomꞌ ee mꞌaaⁿꞌ tsꞌoom na ticatsonaꞌ na nlquiꞌ juunaꞌ. 29 Matseina̱ⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu na mꞌaaⁿꞌ tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ na seicandii ꞌu, nchii cantyja ꞌnaaⁿꞌ na mꞌaaⁿꞌ tsꞌomꞌ nncuꞌ.
Sa̱a̱ nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na nncwaxꞌee cwiindyoꞌ ꞌo: “¿Chiuu na matsonaꞌ na ja catseiljondyo̱yo̱ cweꞌ chiuu na mꞌaaⁿꞌ tsꞌom cwiicheⁿ? 30 Ee xeⁿ mañequiaya na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu na macwaꞌa, quia joꞌ ¿yuu waa na nncjuꞌnaaⁿñenaꞌ na nntso tsꞌaⁿ na tixcwe matsꞌaa?” 31 Quia joꞌ na cwicwaꞌyoꞌ ñequio na cwiweꞌyoꞌ, ñequio meiⁿquia na cwilꞌaꞌyoꞌ, na chaꞌtso na chaꞌtso ñequiiꞌcheⁿ catsꞌaanaꞌ na caluiitꞌmaⁿñeti Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ. 32 Tilꞌaꞌyoꞌ cwii nnom na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ nntseilcweꞌnaꞌ tsꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesús, meiiⁿ na tsꞌaⁿ judío, meiiⁿ nnꞌaⁿ na nchii judíos, ndoꞌ meiiⁿ joo nnꞌaⁿ na laxmaⁿ tmaaⁿꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 33 Malaaꞌtiꞌ waa na quitsꞌaaya, ee matseijndo̱ na chaꞌtso cantyja ꞌnaⁿya nncjaaweeꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Nchii malꞌueendyo̱ na joo na matsꞌaa na cweꞌ ja cateijndeiinaꞌ, sa̱a̱ cateijndeiinaꞌ na majndyeti nnꞌaⁿ nluiꞌnꞌmaaⁿndyena.