11
Joꞌ chii cwꞌaaꞌndyoꞌ ja cantyja na matsꞌaaya ee ja jo̱mꞌaaⁿya chaꞌxjeⁿ na tyochꞌee Cristo.
Luaa cꞌom yolcu quia cwitjomndye nnꞌaⁿ
Matseitꞌmaaⁿꞌndyo̱ ꞌo na ñequiiꞌcheⁿ cwijaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ ja ndoꞌ cwilaweꞌyoꞌ ñꞌoom na jnda̱ tqua̱a̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ Sa̱a̱ lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na tseixmaⁿ Cristo xqueⁿ cwii cwii tsaⁿsꞌa ndoꞌ juu tsaⁿsꞌa tseixmaaⁿ xqueⁿ scoomꞌm chaꞌxjeⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom tseixmaaⁿ xqueⁿ Cristo. Joꞌ chii xeⁿ matiom tsaⁿsꞌa ꞌnaⁿ xqueⁿ quia matseineiⁿ nnoom oo quia mañequiaa ñꞌoomꞌm, matseijnaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ Cristo na cwiluiiñe xqueeⁿ. Sa̱a̱ xuiiꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii yuscu, xeⁿ ticata̱ꞌ xqueⁿ quia na matseineiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom oo quia na mañequiaa ñꞌoomꞌm matseijnaaⁿꞌaⁿ saaⁿꞌaⁿ. Xeⁿ na ljoꞌ machꞌeeⁿ matseijomnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ chaꞌcwijom na jnda̱ teinquiꞌ caseii xqueeⁿ. Ndoꞌ xeⁿ ticalꞌue tsꞌom yuscu na ñjom ꞌnaⁿ xqueeⁿ, quia joꞌ cateinquiꞌ xqueeⁿ. Sa̱a̱ ncꞌe na jeeⁿ tꞌmaⁿ matseijnaaⁿꞌnaꞌ jom na nno̱ⁿ soxqueeⁿ oo na nnteinquiꞌ caseii, quia joꞌ cañjom ꞌnaⁿ xqueeⁿ. Sa̱a̱ tsaⁿsꞌa jeꞌ, ticatyꞌiomnaꞌ na ñjom ꞌnaⁿ xqueeⁿ ee jluiiꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ tqueeⁿ na cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu na caluiitꞌmaaⁿꞌñê sa̱a̱ wandyo̱o̱ꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿscu ee tsaⁿsꞌa matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Ee quia na sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsaⁿsꞌa, nchii teilꞌueeꞌñê tsaⁿscu na tuii na ljoꞌ, teilꞌueeꞌñê tsaⁿsꞌa na sꞌaaⁿ tsaⁿscu. Meiⁿ nchii na sꞌaaⁿ tsaⁿsꞌa cha cateijndeiinaꞌ tsaⁿscu, sꞌaaⁿ tsaⁿscu cha cateijndeiinaꞌ tsaⁿsꞌa. 10 Mancꞌe na luaaꞌ waa ndoꞌ ncꞌe na cwiqueⁿ ángeles cwenta, joꞌ chii matsonaꞌ na cañjom ꞌnaⁿ xqueⁿ yuscu cha mꞌmo̱ⁿnaꞌ na majuꞌñecjeeⁿ nnom saaⁿꞌaⁿ. 11 Sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿ jaa nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ, waa naya ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿsꞌa ncꞌe tsaⁿscu, ndoꞌ mati waa naya ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿscu ncꞌe tsaⁿsꞌa. 12 Ee meiiⁿ na mayuuꞌ najndyee sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsaⁿscu ee tsaⁿsꞌa, sa̱a̱ mati na mayuuꞌ na mꞌaaⁿ tsaⁿsꞌa ee tsaⁿscu, ndoꞌ chaꞌtsoñꞌeⁿ cwinaⁿ na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
13 Cꞌoomꞌya nꞌomꞌyoꞌ, ¿aa ndyaꞌ matyꞌiomyanaꞌ na ticañjom ꞌnaⁿ xqueⁿ yuscu na nntseineiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom? 14 Mati maꞌmo̱ⁿyanaꞌ nda̱a̱ya na matseijnaaⁿꞌnaꞌ tsaⁿsꞌa quia na teincoo sooxqueeⁿ, 15 sa̱a̱ matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ yuscu quia na cwiwiteincoo soxqueeⁿ, ee joonaꞌ tseixmaⁿnaꞌ cwii na matseicuꞌnaꞌ xqueeⁿ. 16 Sa̱a̱ xeⁿ mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na ticjaaweeꞌ tsꞌom ñꞌoomwaaꞌ, macaⁿnaꞌ na catseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na meiⁿ jâ meiⁿ nnꞌaⁿ cwii cwii tmaaⁿꞌ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ, tjaaꞌnaⁿ cwicheⁿ nnom na cwilꞌaaya.
Tixcwe cwilꞌana quia cwicwaꞌna Cena na tqueⁿ Jesucristo
17 Ñꞌoom na matseiljeitya̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ leicanda̱a̱ nntsjo̱o̱ na ya cwilꞌaꞌyoꞌ ee machꞌeenaꞌ quia cwitjomndyoꞌ juu na cwilꞌaꞌyoꞌ matseilcweꞌnaꞌ ꞌo nchii na mateijndeiinaꞌ ꞌo. 18 Ee najndyee jnda̱ mandiiya quia cwitjomndyoꞌ na nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, titjoomꞌ mꞌaⁿꞌyoꞌ, ndoꞌ mꞌaaⁿꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na ljoꞌ. 19 Ee maxjeⁿ nleitquiooꞌyuu na titjoomꞌ mꞌaⁿꞌyoꞌ cha mꞌmo̱ⁿnaꞌ ꞌñeeⁿ joo quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ mꞌaⁿna na xcweeꞌ nꞌomna jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 20 Ndoꞌ ncꞌe na titjoomꞌ mꞌaⁿꞌyoꞌ, joꞌ chii juu na cwicwaꞌyoꞌ, tiyuuꞌ na tseixmaⁿnaꞌ nquii Cena na seijndaaꞌñe Ta Jesús. 21 Ee quia cwicwaꞌyoꞌ cwii cwiindyoꞌ matseityuaaꞌti na nlcwaꞌ na jndyoñꞌoom, meiⁿ tinquiaaⁿ na nntseijomñe cwiicheⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ na matseiyuꞌ, ndoꞌ na ljoꞌ ntꞌom joona maꞌndiinaꞌ na ñeꞌjndoꞌ ndoꞌ ntꞌom jnda̱ jndyee. 22 ¿Chiuu ꞌo? ¿Aa maxjeⁿ tjaaꞌnaⁿ lꞌaꞌyoꞌ yuu na nleiñꞌoomꞌ na nlcwaꞌyoꞌ ndoꞌ na nncweꞌyoꞌ? ¿Aa maxjeⁿ ticueeꞌ nꞌomꞌyoꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ na mati cwiluiindye tmaaⁿꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom? Ee na laaꞌtiꞌ na cwilꞌaꞌyoꞌ cwilaꞌjnaⁿꞌyoꞌ joo ncꞌiaaꞌyoꞌ na wantyꞌiaa mꞌaⁿ. ¿Aa cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ na jeeⁿ xcwe na cwilꞌaꞌyoꞌ? Leicanda̱a̱ nntsjo̱o̱ na ljoꞌ.
Cantyja na seijndaaꞌñe Jesucristo na cuaa Cena
(Mt. 26:26-29; Mr. 14:22-25; Lc. 22:14-20)
23 Ee nnom Ta Jesús toꞌño̱ⁿya ñꞌoom na tꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ, na mañejuu teijaaⁿ na seiquioo Judas jom luee nnꞌaⁿ, toꞌñoom tyooꞌ 24 ndoꞌ jnda̱ na tquiaaⁿ na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ, tyjeeⁿ juunaꞌ. Tsoom: “Catoꞌñoomꞌyoꞌ tyooꞌwaa, cwaꞌyoꞌ juunaꞌ. Seiiꞌa cwiluiiñenaꞌ. Mañequiaandyo̱ na nncꞌio̱ cha nncwañoomꞌnaꞌ ꞌo. Ñequiiꞌcheⁿ na luaaꞌ nntsalꞌaꞌyoꞌ cha catꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ na cwicañjom nꞌomꞌyoꞌ ja.” 25 Ndoꞌ mati jnda̱ na tcwaꞌna, toꞌñoom waso, tsoom: “Juu wasowaañe tseixmaⁿnaꞌ ñꞌoomxco na maqua̱ⁿya ñequio nioomꞌa. Cwii cwii ndiiꞌ na cwiweꞌyoꞌ juunaꞌ, cjaañjoomꞌtyeⁿ nꞌomꞌyoꞌ ja.” 26 Joꞌ chii ticwii cwii ndiiꞌ na cwicwaꞌyoꞌ tyooꞌwaa ndoꞌ na cwiweꞌyoꞌ na ñjom wasowaa, cwitsatjeiꞌyuuꞌndyoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ cantyja na tueꞌ Ta Jesús, hasta quia na nndyonnaaⁿꞌaⁿ.
Nchii cweꞌ nntseijomñeto tsꞌaⁿ quia cwicwaꞌ nnꞌaⁿ Cena
27 Joꞌ chii meiⁿquia tsꞌaⁿ na macwaaⁿꞌaⁿ tyooꞌwaa oo maꞌom na ñjom wasowaa na ticꞌoomꞌya tsꞌoom na jnda tseixmaⁿnaꞌ, waa jnaaⁿꞌaⁿ nacjooꞌ seiiꞌ ndoꞌ nioomꞌ Ta Jesús. 28 Ncꞌe na ljoꞌ, matsonaꞌ na cwii cwii tsꞌaⁿ cwitjo̱o̱cheⁿ na nlcwaaⁿꞌaⁿ tyooꞌñeeⁿ ndoꞌ na nncꞌom na ñjom wasoꞌñeeⁿ, cꞌoomꞌya tsꞌoom na aa tjaaꞌnaⁿ cwii nnom cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ na matseicuꞌnaꞌ na nntseijomñê juu joꞌ. 29 Ee tsꞌaⁿ na cweꞌ macwaꞌto ndoꞌ cweꞌ maꞌuuto meiⁿ ticwjaaꞌñê cwenta na laꞌxmaⁿnaꞌ seiiꞌ Ta Jesús, juu na macwaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ maꞌom, matseijndaaꞌñenaꞌ na waa jnaaⁿꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. 30 Macweꞌ jnaaⁿꞌ na nmeiiⁿꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ, joꞌ chii majndyendyoꞌ ꞌo wiiꞌyoꞌ ndoꞌ tijnda̱ꞌyoꞌ, hasta ntꞌom ncꞌiaaꞌyoꞌ jnda̱ tja̱. 31 Sa̱a̱ xeⁿ ñequiiꞌcheⁿ na cwiqua̱a̱ⁿyaaya cwenta aa cwilꞌaaya yuu na matyꞌiomyanaꞌ, quia joꞌ tixocaⁿnaꞌ na nntsꞌaa Ta Jesús xjeⁿ jaa, 32 ee quia mañequiaa Ta Jesús jaa, luaaꞌ machꞌeeⁿ cha ntsaalaꞌno̱o̱ⁿꞌa ndoꞌ cha ticaⁿnaꞌ na nntꞌueeⁿ jaa chaꞌxjeⁿ nntꞌueeⁿ nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue.
33 Joꞌ chii ꞌo nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, quia cwitjomndyoꞌ na nlajomndyoꞌ na nlcwaꞌyoꞌ ndoꞌ nncweꞌyoꞌ na cwicañjom nꞌomꞌyoꞌ na tueꞌ Ta Jesús, cwindoꞌyoꞌ cwii ndoꞌ cwii xꞌiaaꞌyoꞌ. 34 Ndoꞌ xeⁿ mꞌaaⁿ cwiindyoꞌ ꞌo na ñeꞌjndoꞌ cwaꞌjñeeⁿ na waa waⁿꞌaⁿ chaꞌ ticaⁿnaꞌ na nntꞌuii Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom na matseijomñê quia cwilajomndyoꞌ Cena. Ntꞌomcheⁿ ñꞌoom na cwitaꞌxꞌeeꞌyoꞌ no̱o̱ⁿ, cua̱jndya̱a̱ na mꞌaⁿꞌyoꞌ quia joꞌ nntseijndaaꞌndyo̱ joonaꞌ.