12
Jndye nnom tsꞌiaaⁿ mañequiaa Espíritu Santo
ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na caliuꞌyoꞌ chiuu machꞌee Espíritu Santo na cwicandaaya cwii cwii nnom na lꞌue tsꞌoom cha nnda̱a̱ nndya̱ꞌntjo̱o̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
ꞌO manquiuꞌjndaaꞌndyoꞌ cwitjo̱o̱cheⁿ na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, tyojaachuunaꞌ ꞌo chaꞌcwijom na nchjaaⁿꞌyoꞌ na cweꞌ tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌtoꞌyoꞌ joo na cweꞌ nnꞌaⁿ ñelꞌa na xonda̱a̱ nlaꞌneiⁿnaꞌ. Joꞌ chii matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, tsꞌaⁿ na matseixmaⁿ Espíritu Santo, xocatso na cjuꞌwiꞌnaꞌ Jesús. Ndoꞌ mati xocatso tsꞌaⁿ na cwiluiiñe Jesús na matsa̱ꞌntjoom juu xeⁿ nchii mꞌaaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ nacje ꞌnaaⁿꞌ Espíritu Santo.
Nquii Espíritu Santo jndye nnom mañequiaaⁿ na cwicandaaya cha cwicanda̱a̱ cwilꞌaaya tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ manquiityeeⁿ mañequiaaⁿ na cwilaxmaaⁿya joo joꞌ. Jndye nnom niom na cwindya̱ꞌntjo̱o̱ⁿya nnom Ta Jesús, sa̱a̱ manquiiti Espíritu matseijndaaꞌñê chaꞌtso joonaꞌ. Jndye nnom maniom na tjachuiiꞌ na cwiwilꞌue cha cwicanda̱a̱ cwilꞌaaya tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ nqueⁿ ñeꞌcwii cwiluiiñê na mateijneiⁿ cwii cwiindyo̱ na cwilꞌaaya joonaꞌ. Nnom cwii cwiindyo̱ mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwii nnom na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na laxmaaⁿya Espíritu cha nnteiꞌjndeiinaꞌ nncꞌiaaya na cwilaꞌyuꞌ. Ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na mañequiaaⁿ na cwiñeꞌquia ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio na jndo̱ꞌya nꞌom. Ndoꞌ ñꞌeeⁿ ntꞌomndye joona manquiiti Espíritu mañequiaaⁿ na nnda̱a̱ nlaꞌneiⁿna ñꞌoom cha nlaꞌno̱ⁿꞌ nnꞌaⁿ chiuu lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nncꞌomna. Ñꞌeeⁿndye joona na cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu Santo laꞌxmaⁿna na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna, ndoꞌ ntꞌomndye joona cwicandaana na nlaꞌnꞌmaⁿna nnꞌaⁿwii. 10 Ntꞌomndye joona cwicandaana na nnda̱a̱ nlꞌana tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na ticaluiinaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ najndeii nquii tsꞌaⁿ. Ndoꞌ ntꞌom joona cwicandaana na jeeⁿ ya cwiñequiana ñꞌoom na maꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱na. Ntꞌom joona cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nnda̱a̱ ntjeiiꞌna cwenta quia tiyuuꞌ cwii ñꞌoom na cwiñequia nnꞌaⁿ ndoꞌ quia na mayuuꞌ juunaꞌ. Ntꞌom cwicanda̱a̱ cwilaꞌneiⁿ ntꞌomcheⁿ nnom ñꞌoom ndoꞌ wandyo̱o̱ꞌ nnꞌaⁿ na mañequiaaⁿ na cwicanda̱a̱ cwilaꞌteincooꞌna chiuu maꞌmo̱ⁿ ñꞌoomꞌñeeⁿ. 11 Espíritu Santo ñecwii cwiluiiñê. Manquiityeeⁿ mañequiaaⁿ cwii cwii nnom tsꞌiaaⁿmeiⁿꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ cantyjati na lꞌue tsꞌoom.
Luaa matseijomnaꞌ na tjatꞌuiiꞌndyo̱ ñꞌeⁿ Cristo
12 Matseijomnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na majndye tjatꞌuiiꞌ ndoꞌ meiiⁿ jndyenaꞌ sa̱a̱ ñecwii tsꞌaⁿ tseixmaⁿ. 13 Ee chaꞌtsondyo̱ meiiⁿ nnꞌaⁿ judíos jaa, meiiⁿ cwiluiindyo̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌneiⁿ ñꞌoom griego, oo meiiⁿ nnꞌaⁿ na cwindya̱ꞌntjo̱o̱ⁿtya̱a̱ⁿya nda̱a̱ patrom ꞌnaaⁿya, oo meiiⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaaⁿya xjeⁿ ꞌnaaⁿ ncjo̱o̱, cwii na jnda̱ teitsꞌoomndyo̱ cwiluiindyo̱ ñecwii seiiꞌ Cristo ncꞌe ñecwii cwiluiiñe Espíritu, ndoꞌ chaꞌtsondyo̱ jnda̱ toꞌño̱o̱ⁿya jom.
14 Ee seiiꞌ tsꞌaⁿ nchii ñeꞌcwii nnom tseixmaⁿ, jndye nnom tjacañjoomꞌñê. 15 Xeⁿ cweꞌ nntso xꞌee tsꞌaⁿ: “Ncꞌe na titseixmaⁿya tsꞌo̱ tsꞌaⁿ joꞌ chii ticatseixmaⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ seiiꞌ tsꞌaⁿ.” 16 Ndoꞌ mati xeⁿ nntso tsuaꞌqui tsꞌaⁿ: “Ncꞌe na nchii cwiluiindyo̱ tsꞌomnnom tsꞌaⁿ, joꞌ chii ticatꞌuiindyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ seiiꞌ tsꞌaⁿ.” Meiiⁿ na luaaꞌ nntso tsuaꞌqui tsꞌaⁿ, sa̱a̱ tiyuuꞌ na ljoꞌ. Maxjeⁿ tꞌuiiꞌnaꞌ tsꞌaⁿ. 17 Ee xeⁿ chaꞌwaañe tsꞌaⁿ ñequiiꞌcheⁿ nꞌomnnoom cwiluiiñê, ¿chiuu nntsꞌaayom na nñeeⁿ? Ndoꞌ mati xeⁿ chaꞌwaañe tsꞌaⁿ ñequiiꞌcheⁿ luaꞌqueeⁿ, ¿chiuu nntsꞌaayom na nncwjaaⁿ jndye? 18 Sa̱a̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnda̱ seinchoomꞌm ticwii cwii nnom nmeiⁿꞌ naquiiꞌ seiiꞌ tsꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌoom. 19 Xeⁿ chaꞌwaañe tsꞌaⁿ ñeꞌcwii nnom cwiluiiñê, meiⁿchjoo ticanda̱a̱ꞌñe seiiꞌ tsꞌaⁿ. 20 Sa̱a̱ meiiⁿ na jndye nnom na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tjacatꞌuiiñe tsꞌaⁿ, maxjeⁿ ñꞌeⁿ joo joꞌ canda̱a̱ꞌ cwiluiiñe seiiꞌ tsꞌaⁿ.
21 Tsꞌomnnom tsꞌaⁿ tijoom nnda̱a̱ nntsonaꞌ nnom tsꞌo̱ tsꞌaⁿ: “Ja tjaa yuu lꞌueeꞌndyo̱ ꞌu.” Meiⁿ xqueⁿ tsꞌaⁿ tijoom nnda̱a̱ nntsonaꞌ nda̱a̱ ncꞌee tsꞌaⁿ: “Ja tjaa yuu lꞌueeꞌndyo̱ ꞌo.” 22 Sa̱a̱ jeeⁿ wandyo̱ꞌ waa cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ. Ee mañꞌeeⁿꞌ yuu na ñjoomꞌñe tsꞌaⁿ na cwitjeiiꞌa cwenta na ndooꞌ nquiuuya na meiⁿ ticaⁿnaꞌ joonaꞌ. Sa̱a̱ jeeⁿ lꞌuenaꞌ. 23 Ndoꞌ cwii cwii nnom seiiꞌa na nquiuya na titꞌmaⁿ laꞌxmaⁿnaꞌ, cwilꞌaatya̱a̱ cwenta joonaꞌ, ndoꞌ cwii cwii nnom seiiꞌa na tia nquiuuya na nleitquiooꞌnaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ, cwitaꞌntyꞌiuuꞌndyo̱tya̱a̱ joonaꞌ 24 sa̱a̱ joo na tjacañjoomꞌndyo̱ yuu na titia nquiuuya na nntyꞌiaa nnꞌaⁿ joonaꞌ meiⁿ ticaⁿnaꞌ na nlaꞌcuuꞌndyo̱. Joꞌ chii cwiwitquiooꞌ na Tyꞌo̱o̱tsꞌom seicañjoomꞌm chaꞌwaandyo̱ñꞌa̱a̱ⁿ, ndoꞌ joo na cwilaꞌcuuꞌndyo̱, joonaꞌ tꞌmaⁿti mañequiaaⁿ na cwilaꞌxmaⁿnaꞌ. 25 Luaaꞌ waa na sꞌaaⁿ na tjacañjoomꞌñe tsꞌaⁿ cha ticatseitiuu tsꞌaⁿ na ya nncꞌoomñe meiiⁿ ticañꞌeⁿ cwii joonaꞌ. Ee tqueeⁿ nmeiⁿꞌ cha cateiꞌjndeiindyenaꞌ cwii cwii nnom seiiꞌa na tjachuiiꞌnaꞌ. 26 Mancꞌe joꞌ chii quia wiꞌ machꞌeenaꞌ cwii joo na tjacañjoomꞌñe tsꞌaⁿ, wiꞌ machꞌeenaꞌ chaꞌwaañê. Ndoꞌ quia ya cwii joonaꞌ, chaꞌwaañê yaaⁿꞌaⁿ.
27 ꞌO cwiluiindyoꞌ seiiꞌ Cristo, ee cwii cwiindyoꞌ matseixmaⁿ cwii cwii na tjacañjoomꞌñê na matseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ seiiⁿꞌeⁿ. 28 Maluaaꞌ matseijomnaꞌ na jnda̱ seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na cwiluiindyena seiiꞌ Cristo. Najndyee tqueⁿ apóstoles, nda̱ we nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoom na jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na, jnda̱ ndyee nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ, mati nnꞌaⁿ na nnda̱a̱ nlꞌa ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ na xocanda̱a̱ nluiinaꞌ cweꞌ najndeii nquii tsꞌaⁿ, nda̱ joꞌ nnꞌaⁿ na nnda̱a̱ nlaꞌnꞌmaⁿna nnꞌaⁿwii, nda̱ joꞌ nquiee na cwilaꞌjndaaꞌndye ñꞌoom, nda̱ joꞌ joo nnꞌaⁿ na matsꞌia joꞌ nnda̱a̱ nlaꞌneiⁿna ntꞌomcheⁿ nnom ñꞌoom na tjachuiiꞌ. 29 Tichaꞌtsondye cwiluiindye apóstoles, meiⁿ nchii chaꞌtsondye cwiluiindye profetas. Tichaꞌtsondye laxmaⁿ nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ chiuu maꞌmo̱ⁿ ñꞌoomꞌm. Meiⁿ nchii chaꞌtsondye cwilꞌa tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na tixocanda̱a̱ nluiinaꞌ cweꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ najndeii na matseixmaⁿ nquii tsꞌaⁿ. 30 Meiⁿ tichaꞌtsondye nnda̱a̱ nlaꞌnꞌmaⁿ nnꞌaⁿwii. Mati tichaꞌtsondye nnda̱a̱ nlaꞌneiⁿ ñꞌoom na tjachuiiꞌ ñequio ñꞌoom na macwixjeⁿ cwilaꞌneiⁿ, meiⁿ nchii chaꞌtsondye nnda̱a̱ nlaꞌteincooꞌ ljoꞌ cwitꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoomꞌñeeⁿ. 31 Joꞌ chii jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom queⁿndyoꞌ na nlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ ntꞌom tsꞌiaaⁿmeiⁿꞌ na tꞌmaⁿticheⁿ laꞌxmaⁿnaꞌ. Ndoꞌ jeꞌ ñecaꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ cwii nnom na mañequiaaⁿ quiiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na cwiluiitꞌmaⁿñeti juunaꞌ, nchiiti chaꞌtso nmeiⁿꞌ.