13
Cꞌo̱o̱ⁿya na wiꞌ nꞌo̱o̱ⁿ ncꞌiaaya
Xeⁿ nnda̱a̱ nntseina̱ⁿya ntꞌomcheⁿ nnom ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ, meiiⁿ ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿ ángeles, sa̱a̱ ticꞌo̱o̱ⁿ na wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya nnꞌaⁿ, matseijomnaꞌ cantyja ꞌnaⁿya chaꞌcwijom na cꞌuaa tsomꞌ na cwitjo̱ꞌ oo chaꞌcwijom ncjo cañjeeⁿ na cantseiiⁿ jndyeenaꞌ. Ndoꞌ xeⁿ nnda̱a̱ nntseina̱ⁿ ñꞌoom na maꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom no̱o̱ⁿ ndoꞌ matseiꞌno̱ⁿꞌa chaꞌtso na wantyꞌiuuꞌ na matseijndaaꞌñê na mandiñꞌeeⁿ chaꞌtso na matseiꞌno̱ⁿꞌa, hasta nnda̱a̱ nquindyo̱o̱ ntsjo̱ ncꞌe na matseiyuꞌya tsꞌo̱o̱ⁿ, sa̱a̱ xeⁿ ticꞌo̱o̱ⁿya nawiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya nnꞌaⁿ, meiⁿchjoo tjayuu lꞌuendyo̱. Ndoꞌ xeⁿ chaꞌtso na maleiñꞌo̱ⁿ mañequia nda̱a̱ ndyeñeeⁿꞌ ndoꞌ meiiⁿ mañequiandyo̱ na nlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ ja ñequio chom, sa̱a̱ xeⁿ ticꞌo̱o̱ⁿ na wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ, tjaa yuu lꞌuendyo̱.
Juu tsꞌaⁿ na jnda ntyjii nnꞌaⁿ, ticatiom tsꞌom ñꞌeⁿ naⁿꞌñeeⁿ, malꞌueeⁿ chiuu nnteijneiⁿ nnꞌaⁿ, tita̱a̱ꞌ tsꞌoom, titseisꞌañê titseiscuñê cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, tintjeiⁿñe ñꞌeⁿ ncꞌiaaꞌ, nchii ñequiiꞌcheⁿ na mꞌaaⁿꞌ tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ nquii, nchii ntyja ntyja matseiwꞌii. Juu na cwilꞌa nnꞌaⁿ na cwilaꞌtjo̱o̱ndyena, tineiiⁿꞌeⁿ, sa̱a̱ quia na majoꞌndyo cwilꞌa nnꞌaⁿ, mꞌaaⁿ na neiiⁿꞌeⁿ. Tsꞌaⁿ na jnda ntyjii xꞌiaaꞌ matseiquii tsꞌoom chaꞌtso na matjoom, ñequio na macantyjaaꞌ tsꞌoom ndoꞌ ñequio na ticatiom tsꞌoom cantyja ꞌnaaⁿ joonaꞌ.
Juu na mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na wiꞌ tsꞌom xꞌiaaꞌ tijoom cantycwiinaꞌ. Nncueꞌntyjo̱ xjeⁿ na tixocalaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿ ꞌnaⁿ na quia nluii, meiⁿ xocalaꞌneiⁿna ñꞌoom na tjachuiiꞌ, meiⁿ xocaⁿnaꞌ ñꞌoom na jndo̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Ee ticanda̱a̱ꞌñꞌeⁿ cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌâ ndoꞌ mati quia nlaꞌno̱o̱ⁿñꞌa̱a̱yâ ñꞌoomꞌm na cwiñequiaayâ, 10 sa̱a̱ quia nncwjeeꞌ juu na canda̱a̱ꞌñꞌeⁿ quia joꞌ nꞌndiinaꞌ nmeiⁿꞌ na ticanda̱a̱ꞌ laꞌxmaⁿ. 11 Quia ñetꞌo̱o̱ⁿ na tyochjoo ja, tyotseina̱ⁿya, tyotseitiuuya ndoꞌ ñetꞌoomꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ chaꞌxjeⁿ cwii yucachjoo, sa̱a̱ quia na tueꞌntyjo̱ chuuꞌa ꞌndi na ñetꞌo̱o̱ⁿya chaꞌna joona. 12 Ndoꞌ maluaaꞌ waa na matseijomnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿyâ, jeꞌ juu na cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌâ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, matseijomnaꞌ juunaꞌ chaꞌcwijom na mantyꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ nnon tsjo̱ꞌjñom na jnda̱ teitsa̱ nnomnaꞌ. Sa̱a̱ juu na canda̱a̱ꞌñꞌeⁿ quia na jnda̱ tyjeeꞌcañoom juunaꞌ quia joꞌ canda̱a̱ꞌñꞌeⁿ nntseiꞌno̱ⁿꞌa. Jeꞌ cweꞌ xeⁿntaⁿꞌ xeⁿntaⁿꞌ matseiꞌno̱ⁿꞌa sa̱a̱ quia ljoꞌcheⁿ nntseiꞌno̱ⁿꞌtcuundyo̱ chaꞌxjeⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom canda̱a̱ꞌñꞌeⁿ mawajnaⁿꞌaⁿ ja.
13 Niom ndyee nnom na waa ndoꞌ waanaꞌ: na matseiyuꞌya tsꞌom tsꞌaⁿ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, na macantyjaaꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ ñꞌeⁿ jom ndoꞌ na mꞌaaⁿ na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌoom jaa, sa̱a̱ tꞌmaⁿti naquiiꞌ ntaaⁿ ndyee nmeiiⁿꞌ, juu na mꞌaaⁿ na candyaꞌ tsꞌoom nnꞌaⁿ.