14
Nnꞌaⁿ na nnda̱a̱ nlaꞌneiⁿ ñꞌoom na tjachuiiꞌ
Joꞌ chii cjooꞌ nꞌomꞌyoꞌ na cꞌomꞌyoꞌ na jnda nquiuꞌyoꞌ nnꞌaⁿ ndoꞌ mati cantyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nquii Espíritu Santo nñequiaaⁿ na nndaꞌyoꞌ na nnda̱a̱ nlꞌaꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, majndeiiticheⁿ na nnda̱a̱ nñequiaꞌyoꞌ ñꞌoomꞌm. Ee tsꞌaⁿ na matseineiⁿ meiⁿnquia ntꞌomcheⁿ nnom ñꞌoom cweꞌ tomti nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom matseineiⁿ, nchii nda̱a̱ nnꞌaⁿ ncꞌe tjaa ꞌñeeⁿ juu na matseiꞌno̱ⁿꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu Santo matseineiⁿ ñꞌoom na wantyꞌiuuꞌ mꞌaaⁿnaꞌ, sa̱a̱ tjaa ꞌñeeⁿ juu nntseiꞌno̱ⁿꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ tsꞌaⁿ na mañequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ꞌoonajnda̱ ncꞌiaaⁿꞌaⁿ na cwilayuꞌ ncꞌe tsꞌiaaⁿ na machꞌeeⁿ ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na ljoꞌ cwiñꞌomtꞌmaaⁿꞌndyena nꞌomna, ñꞌoomꞌñeeⁿ matseinjoomꞌnaꞌ joona. Juu tsꞌaⁿ na nnda̱a̱ nntseineiⁿ cwiicheⁿ nnom ñꞌoom na tjachuiiꞌ, jaawijndeii cheⁿnqueⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu Santo sa̱a̱ juu tsꞌaⁿ na matseineiⁿ ñꞌoom na maꞌmo̱ⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom, tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ machꞌeenaꞌ na ꞌoonajnda̱ nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ cwentaaⁿꞌaⁿ. Ya ntyjii xeⁿ chaꞌtsondyoꞌ ya nlaneiⁿꞌyoꞌ ntꞌomcheⁿ nnom ñꞌoom na tjachuiiꞌ sa̱a̱ neiⁿtya̱ya na nñeꞌquiaꞌyoꞌ ñꞌoom na maꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ꞌyoꞌ ee juunaꞌ xcweti, nchiiti juu na matseineiⁿ tsꞌaⁿ meiⁿnquia nnom ñꞌoom na tjachuiiꞌ. Macanda̱ xeⁿ na matseiteincooꞌ tsꞌaⁿ ñꞌoomꞌñeeⁿ cha joo nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ nncꞌoonajnda̱na ncꞌe Espíritu Santo. Joꞌ chii ꞌo nnꞌaⁿya na cwilayuꞌyoꞌ, meiⁿchjoo xocateijndeiinaꞌ ꞌo na nncjo̱cando̱o̱ꞌa ꞌo xeⁿ na matseina̱ⁿ cweꞌ ñꞌoom na tjachuiiꞌ, sa̱a̱ xeⁿ na nntseina̱ⁿya ñꞌoom na jnda̱ tꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom no̱o̱ⁿya, oo cwii ñꞌoom na matseiꞌño̱ⁿꞌa cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomꞌm, oo cwii ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ ꞌnaaⁿ na quia nluii, oo cwii ñꞌoom na mꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ, nmeiⁿꞌ mayuuꞌ nnteijndeiinaꞌ ꞌo. ꞌNaⁿ na cwitjo̱ꞌ chaꞌna tsmaaⁿ ñequio arpa, xeⁿ nchii tjachuiiꞌ jndyeenaꞌ, xotseiꞌño̱ⁿꞌ tsꞌaⁿ cwaaⁿ cwii joonaꞌ macjo̱ꞌ tsꞌaⁿ. Ndoꞌ sondaro na matiom jndye ntu, xeⁿ tijndaaꞌ cꞌuaa jndye machꞌeeⁿ, tixocalaꞌcꞌeendye ncꞌiaaⁿꞌaⁿ na nlꞌana ndiaꞌ. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ, xeⁿ ñꞌoom na cwilaneiⁿꞌyoꞌ tijndaaꞌ joonaꞌ na cwindye nnꞌaⁿ, ¿chiuuya na nlaꞌno̱ⁿꞌna ljoꞌ na cwinduꞌyo? Nntseijomnaꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ chaꞌcwijom tsꞌaⁿ cweꞌ matseixuaato quiiꞌ jndye. 10 Nntsꞌaacheⁿnaꞌ jndye nnom na tjachuiiꞌ na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ tsjoomnancue, ndoꞌ cwii cwii joonaꞌ majndaaꞌ ljoꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ. 11 Sa̱a̱ xeⁿ titseiꞌno̱ⁿꞌa ljoꞌ maꞌmo̱ⁿ ñꞌoom na matseineiⁿ tsꞌaⁿ cwii ñꞌoomꞌñeeⁿ, nntseijomnaꞌ ja chaꞌcwijom tsꞌaⁿ cwiicheⁿ ndyuaa ndoꞌ maljoꞌyu ntyjeeⁿ ñꞌeⁿ ja. 12 Joꞌ chii ncꞌe na cwilaꞌqueeⁿ nꞌomꞌyoꞌ na nñequiaa Espíritu Santo na nlaxmaⁿꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ, cjooꞌya nꞌomꞌyoꞌ na jndye nnom tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ na nlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ na nñequiaanaꞌ na nncꞌoonajnda̱nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
13 Joꞌ chii tsꞌaⁿ na matseineiⁿ ñꞌoom na tjachuiiꞌ, caⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nnda̱a̱ nntseiteincoomꞌm juunaꞌ. 14 Ee xeⁿ matseina̱ⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio cwii nnom ñꞌoom na tjachuiiꞌ na nchii ñꞌoomya, na mayuuꞌ matseina̱ⁿya ñequio espíritu ꞌnaⁿya sa̱a̱ ticꞌoomꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ cantyja na matsꞌaa. 15 Quia joꞌ ¿chiuu macaⁿnaꞌ na catsꞌaa? Matsonaꞌ na catseina̱ⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ espíritu ꞌnaⁿya ndoꞌ mati ñequio na nlaꞌno̱ⁿꞌya nnꞌaⁿ ljoꞌ na matseina̱ⁿ. Macaⁿnaꞌ na cataya ñequio espíritu ꞌnaⁿya ndoꞌ mati ñequio na cwilaꞌno̱ⁿꞌya nnꞌaⁿ ljoꞌ na mataya. 16 Xeⁿ quia na matseineiⁿꞌ ñꞌoom na tjachuiiꞌ matseitꞌmaaⁿꞌndyuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ꞌu mañequiaaꞌ na quianlꞌuaaⁿꞌaⁿ ñequio na xcweeꞌya tsꞌomꞌ, sa̱a̱ tsꞌaⁿ na ticatseiꞌno̱ⁿꞌ ñꞌoom na matseineiⁿꞌ, ¿chiuu nntsꞌaayuu na nntso Amén? ee cha ntyjii ñꞌoom na matseineiⁿꞌ. 17 Nntsꞌaacheⁿnaꞌ na ꞌu xcwe mañequiaaꞌ na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom sa̱a̱ ticateijndeiinaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ na nncjaanajneiⁿ na matseiyoomꞌm. 18 Mañequia na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na majndyeti ñꞌoom na cwichuiiꞌ matseina̱ⁿya, nchiiti ꞌo, 19 sa̱a̱ quia na mꞌaaⁿya quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ na macwji Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ, yati ntyjii na cweꞌ ñeꞌom ñꞌoom nntseina̱ⁿ na ya nlaꞌno̱ⁿꞌ nnꞌaⁿ, nchiiti quii meiiⁿ ñꞌoom ñequio ñꞌoom na tjachuiiꞌ.
20 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilayuꞌyoꞌ, cantyja ꞌnaaⁿꞌ natia, calaꞌxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌna yonchꞌu sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoomwaaꞌ, calaꞌxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌna nnꞌaⁿ na jnda̱ tquiee nꞌom. 21 Ee naquiiꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii matsonaꞌ: “Ñequio ñꞌoom na cwichuiiꞌ na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ ndyuaa nntseina̱ⁿya nda̱a̱ nnꞌaⁿ tyuaawaa sa̱a̱ meiiⁿ na luaaꞌ tixocalaꞌñꞌoomꞌndyena chiuu matsjo̱o̱”, luaaꞌ matso nqueⁿ na tseixmaaⁿ na catsa̱ꞌntjoom. 22 Quia na nnda̱a̱ nntseineiⁿ tsꞌaⁿ ñꞌoom na tjachuiiꞌ ñequio ñꞌoom na maxjeⁿ matseineiiⁿ, juu joꞌ tseixmaⁿnaꞌ ꞌnaaⁿ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na tyoolaꞌyuꞌ. Sa̱a̱ juu na nnda̱a̱ nntseineiⁿ tsꞌaⁿ ñꞌoom na jnda̱ tꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom tseixmaⁿnaꞌ ꞌnaaⁿ jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ, nchii cwentaa nnꞌaⁿ na tyoolaꞌyuꞌ. 23 Ee quia cwitjomndyoꞌ na laxmaⁿꞌyoꞌ tmaaⁿꞌ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ, ndoꞌ xeⁿ chaꞌtsondyoꞌ cwilaneiⁿꞌyoꞌ ñꞌoom na tjachuiiꞌ, ndoꞌ joꞌ joꞌ nncjaquieeꞌ cwii tsꞌaⁿ na quia mandiicheⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom oo tsꞌaⁿ na tyootseiyuꞌ jom, nntseitiuutoom na ꞌo jnda̱ teintjeiⁿndyoꞌ. 24 Sa̱a̱ xeⁿ chaꞌtsondyoꞌ cwilaneiⁿꞌyoꞌ ñꞌoom na maꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ꞌyoꞌ ndoꞌ xeⁿ juu xjeⁿꞌñeeⁿ nncjaquieeꞌ cwii tsꞌaⁿ na tyootseiyuꞌ oo tsꞌaⁿ na quia mandiicheⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nlcoꞌtianaꞌ ntyjeeⁿ na waa jnaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ nncꞌoomꞌ tsꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ ncꞌe ñꞌoom na cwilaneiⁿꞌyoꞌ. 25 Ndoꞌ na ljoꞌ nleitquiooꞌ chaꞌtso na wantyꞌiuuꞌ na mꞌaaⁿꞌ tsꞌoom. Quia joꞌ lcoomꞌm xtyeeⁿ na nntseitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ nntseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na mayuuꞌcheⁿ mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ.
Chaꞌtso canda̱a̱ꞌya caluii xjeⁿ na cwitjomndyena
26 Quia joꞌ ꞌo nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ quia cwitjomndyoꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ntꞌomndyoꞌ ꞌo cataꞌyoꞌ salmos, ntꞌomndyoꞌ ꞌo catꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoom na jnda̱ tꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ꞌyoꞌ, ntꞌomndyoꞌ ꞌo nda̱a̱ nlaneiⁿꞌyoꞌ ntꞌomcheⁿ nnom ñꞌoom na tjachuiiꞌ ñequio ñꞌoom na maxjeⁿ cwilaneiⁿꞌyoꞌ, ndoꞌ ntꞌomcheⁿ ncꞌiaaꞌyoꞌ calaꞌteincooꞌna chiuu cwitꞌmo̱o̱ⁿ nꞌoomꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ chaꞌtso na cwilꞌaꞌyoꞌ caluiinaꞌ na cateijndeiinaꞌ na nncꞌoonajnda̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ. 27 Quia na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌneiⁿ ñꞌoom na tjachuiiꞌ, ñequiiꞌcheⁿ ñeꞌwe oo ndyeendyena na nlaꞌneiⁿna. Cwii ndoꞌ cwiindyena nlaꞌneiⁿna ndoꞌ mati ñꞌeⁿ tsꞌaⁿ na nntseiteincooꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ. 28 Ndoꞌ xeⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tjaaꞌnaⁿ tsꞌaⁿ na nnda̱a̱ ntseiteincooꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ, yati na tintseineiⁿ ñꞌoom na tjachuiiꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ. Cweꞌ naquiiꞌ tsꞌom nquii catseineiⁿ ñequio Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 29 Ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌneiⁿ ñꞌoom na maꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nꞌom, calaꞌneiⁿ meiiⁿ we oo ndyeendye joona ndoꞌ ntꞌom ncꞌiaana queⁿ cwenta aa xcwe nꞌoomꞌñeeⁿ. 30 Sa̱a̱ xeⁿ waa na mꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom cwiicheⁿ tsꞌaⁿ na wacatyeeⁿ joꞌ joꞌ, quia joꞌ juu tsꞌaⁿ na mañequiaa ñꞌoom quiaaⁿ na wanaaⁿ na nntseineiⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ. 31 Ndoꞌ na luaaꞌ cwii ndoꞌ cwii tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nntseineiⁿ ñꞌoom na maꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ tsꞌom cha nncꞌooliu nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ndoꞌ nncꞌoolaꞌno̱ⁿꞌtina. 32 Juu tsꞌiaaⁿ na mañequiaa tsꞌaⁿ ñꞌoom na maꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ tsꞌoom, matsonaꞌ na joo nnꞌaⁿ na cwiñequiaa ñꞌoom cꞌomna xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌ xꞌiaana na tjom cwiñequiana ñꞌoom. 33 Ee Tyꞌo̱o̱tsꞌom nchii cañꞌeeⁿꞌ cwiluiiñê, jom cwiluiiñê na tjoomꞌ mꞌaⁿ nnꞌaⁿ ñequio ncꞌiaana.
Chaꞌxjeⁿ cwiwijndaaꞌ quiiꞌntaaⁿ chaꞌtso ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjeeⁿꞌeⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ, 34 quia na cwitjomndye nnꞌaⁿ na nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom, matsonaꞌ na joo yolcu ñemaꞌcheeⁿndyo cꞌomna ee ticwanaaⁿ na nlaꞌneiⁿna xjeⁿꞌñeeⁿ. Macaⁿnaꞌ na cꞌomna nacje ꞌnaaⁿ sꞌaana chaꞌxjeⁿ na matsa̱ꞌntjom ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 35 Xeⁿ waa ñꞌoom na ñeꞌcaliuna, quiejndyeena wꞌaana, quia joꞌ cataꞌxꞌena ñꞌoomꞌñeeⁿ nda̱a̱ sꞌaana. Ee tixcwe na mawaxꞌee yuscu cwii ñꞌoom quia cwitjomndye nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
36 Cꞌoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nchii quiiꞌntaaⁿꞌ ꞌo jnaⁿjndyee ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, meiⁿ nchii macanda̱ ñencjoꞌyoꞌ na jnda̱ toꞌñoomꞌyoꞌ juunaꞌ. 37 Xeⁿ mꞌaaⁿ ꞌñeeⁿ cwiindyoꞌ ꞌo na matseitiuu na cwiluiiñe tsꞌaⁿ na mañequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom oo na waa cwii nnom tsꞌiaaⁿ na mañequiaa Espíritu na matseixmaⁿ, catseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na ñꞌoomwaaꞌ na matseiljeiya, ñꞌoom na matsa̱ꞌntjom Ta Jesús juunaꞌ. 38 Sa̱a̱ xeⁿ titseiñꞌoomꞌñe ñꞌoomwaaꞌ, tilaꞌñꞌoomꞌndyoꞌ jom.
39 Joꞌ chii ꞌo nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌ, calaꞌqueeⁿ nꞌomꞌyoꞌ na nnda̱a̱ nñequiaꞌyoꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Meiⁿ ticalaꞌcuꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌneiⁿ ntꞌomcheⁿ nnom ñꞌoom na tjachuiiꞌ. 40 Sa̱a̱ chaꞌtso cantyja na cwitjomndyoꞌ, caluiinaꞌ chaꞌxjeⁿ na matsonaꞌ ndoꞌ ñequio na xcweya mꞌaaⁿnaꞌ.